Styrket indsats overfor selskabers skattepraksis

Vi har i PKA intensiveret vores arbejde med skatteansvarlighed. Arbejdet består i at sikre, at de selskaber, vi investerer i, udviser en ansvarlig skatteadfærd i overensstemmelse med nationale og internationale love og skatteprincipper.

English version

Den høje prioritering af skatteområdet hænger sammen med en anerkendelse af, at skattebetalinger udgør et centralt bidrag til finansieringen af samfundet, og at vi som investor har et ansvar for, at de aktiviteter, vi er en del af, udviser en ansvarlig skatteadfærd. Til at fastlægge vores tilgang på området har vi lavet en skattepolitik. Ud fra skattepolitikken har vi formuleret følgende fem bærende principper. Find skattepolitikken på denne side.

1) Vi forholder os kritisk til selskaber, hvis effektive beskatning er under 15 %

Der er på OECD-niveau politisk enighed om introduktion af et globalt minimumsbeskatningssystem med en minimumsbeskatning på 15 % fra 2024. Vi skal som ansvarlig investor sikre os, at de selskaber, vi investerer i, bevæger sig i den rigtige retning mod dette mål – også de selskaber, der er for små til at blive omfattet af lovgivningskrav.

2) Vi vurderer skatteansvarlighed for både vores noterede og unoterede investeringer

PKA’s indflydelse på en noteret og en unoteret investering er forskellig, men typen af indflydelse skal ikke have betydning for, om vi sætter skatteansvarlighed på agendaen. Kun med fokus på begge investeringstyper øger vi muligheden for et mærkbart løft i skatteansvarlighed.

3) Vi prioriterer vores indsats efter princippet ’størst først’

Vi analyserer de største investeringer og selskaber først. På den måde får vi mest mulig effekt ud af vores skatteindsats. Vi tror på, at en ansvarlig skattepraksis i verdens største selskaber vil brede sig til de mindre. Over tid vil vi have analyseret hele vores portefølje.

4) Vi går i dialog med selskaber med tegn på uansvarlig skatteadfærd

Skat er komplekst, og uansvarlig adfærd kan ikke nødvendigvis aflæses i et enkelt tal for, hvor meget der betales i skat. Med dialog opnår vi bedre viden om årsagerne til selskabers adfærd og kan påvirke denne i en mere skatteansvarlig retning. Når dialogen bekræfter uansvarlig adfærd og ikke fører til en ændret adfærd, vil vi i sidste ende ekskludere selskabet.

5) Vi arbejder for styrket skatterapportering fra de selskaber, vi investerer i 

Bedre information om skat er altid et tema, vi drøfter med de selskaber, vi investerer i. En høj grad af transparens er i sig selv adfærdsregulerende, og det gør, at vi som investor hurtigt kan stille skarpt på, om et selskab har en ansvarlig skatteadfærd. Offentlig land-for-land rapportering er et helt centralt værktøj for en effektiv dialog. 

Igennem de seneste år er skatteansvarlighed blevet et vigtigt emne i den offentlige debat. I PKA har det været på dagsordenen i mange år – og det øgede fokus på skatteansvarlighed og en ny stram lovgivning har gjort, at vi har opprioriteret indsatsen. Den nye lovgivning er kommet løbende siden 2015. Senest er der i sommeren 2021 opnået international, politisk enighed om blandt andet en introduktion af en international minimusbeskatning. Den skal sikre, at multinationale selskabers indkomst beskattes med mindst 15 %.

I PKA hilser vi både debatten og lovgivningsinitiativerne velkomne. Som en stor investor mener vi, at vi kan skubbe skatteansvarligheden i den rigtige retning ved at sætte emnet på agendaen. Vi screener derfor aktivt vores investeringer, går i dialog med selskaber og deltager i den offentlige debat. Vi tror på, at en ansvarlig skattepraksis i verdens største selskaber vil brede sig til mindre selskaber. Derfor prioriterer vi vores indsats ved først at fokusere på de største selskaber, vi har investeret i.

Beskatning foregår på tre niveauer
De selskaber og aktiviteter, som vi investerer i, betaler skat i det land, hvor selskabet ligger, eller hvor aktiviteten foregår.
I PKA er vi underlagt løbende dansk beskatning af investeringsafkastet. Den pension, der udbetales til medlemmerne, bliver også beskattet.


Den danske indkomstskat, som medlemmerne betaler, sker primært ved, at vi i PKA indbetaler skat til staten på vegne af vores medlemmer. Vi udregner og betaler dansk skat på investeringsafkast – den såkaldte PAL-skat. For begge disse skatter gælder, at vi har direkte kontrol med, at skattebetalingerne foretages korrekt.

Når det kommer til de selskaber og aktiviteter, vi investerer i, er vores indflydelse på deres skatteadfærd mere indirekte. Det skyldes, at disse selskaber og aktiviteter har egne ledelser, som er ansvarlig for skattebetalingerne.

Vi sikrer skatteansvarlighed på dette niveau ved løbende at monitorere nøgletal om skat fra selskabernes årsregnskaber og ved at gå i dialog med selskaberne, hvis der er noget, vi ikke forstår, eller vi ser tegn på en skatteadfærd, der er for aggressiv. Vores mål er at påvirke selskabernes skatteansvarlighed i den rigtige retning. Lykkes vi ikke med denne indsats, kan vi i sidste ende vælge at frasælge investeringen. 

Vores arbejde i PKA
Vi vil i PKA gerne gå forrest og være den ledende og mest transparente danske, skatteansvarlige investor. Derfor har vi en skatteafdeling, der har ansvar for, at vores skattepolitik overholdes. Vores ambition er at kende niveauet for skattebidrag for alle vores investeringer og sikre, at bidraget er på et acceptabelt niveau.
Vi er underlagt en lov, der forpligter os til at sikre vores medlemmer det bedst mulige afkast, der i sidste ende skal give medlemmerne den højest mulige pension.

En aggressiv skatteadfærd kan reducere skattebetalinger på kort sigt, men involverer risici, der negativt påvirker vores investeringsafkast på længere sigt. Som beskrevet ovenfor baserer vores arbejde sig på løbende monitorering af nøgletal om skat fra selskabers årsrapporter samt på dialog med selskaber, der viser tegn på uansvarlig adfærd. Dette gælder uanset, om investeringen er børsnoteret eller ej. Vi monitorerer skatteansvarlighed både for vores investeringer i aktier og i obligationer.

Udover den løbende monitorering, laver vi for unoterede aktieinvesteringer en analyse af et selskabs skatteprofil, før vi foretager investeringen. Er det ikke muligt, laver vi efterfølgende screeninger ved brug af nøgletal og gennem dialog, som beskrevet ovenfor.

Vi foretager en skatteanalyse forud for, at vi gennemfører investeringen. Denne indgår i beslutningsgrundlaget for, om vi bør foretage investeringen. Unoterede selskaber med en skatteprofil, der ikke er i overensstemmelse med vores skattepolitik, frasorterer vi derfor på forhånd.

Indhentning af data om skattebidrag
Efter vi har investeret i et selskab, stræber vi efter løbende at tage stilling til skattebidraget hos det enkelte selskab. På den måde sikrer vi, at alle selskaberne til enhver tid overholder vores skattepolitik. En udfordring med dette kontrolarbejde er at skaffe de nødvendige data. Dels er de data, som selskaber offentliggør om skat i deres finansielle årsrapporter, ofte ikke tilstrækkelige til, at man som investor kan danne sig det fulde billede af selskabets skatteprofil – og dels investerer vi i så mange selskaber, at en manuel proces for opsamling af data vil være for tidskrævende.

Det er derfor en ekstern dataleverandør, der indhenter de data, som offentliggøres i finansielle årsrapporter om skat, på vegne af os i PKA. Fra 2023 anvender vi et værktøj, som vi har udviklet i samarbejde med revisionsfirmaet EY, til dataopsamling samt den indledende ansvarlighedsanalyse af børsnoterede selskaber.
Vi arbejder på at påvirke forbedringen af datakvaliteten gennem opbakning til lovgivningsinitiativer – særligt offentlig land-til-land rapportering samt via dialog med udvalgte selskaber. Selskaberne offentliggør som udgangspunkt nøgletal om skat i finansielle årsrapporter hvert år.

Vi foretager løbende screeninger for skatteansvarlighed, så vi i løbet af et år kommer igennem den samlede investeringsportefølje.