Politikker og retningslinjer

I PKA investerer vi i overensstemmelse med internationale konventioner og principper for selskabers sociale ansvar. Retningslinjerne er vedtaget af bestyrelserne i pensionskasserne og diskuteres løbende med de delegerede. Læs mere her på siden.

Investeringer med positiv forskel

Vores investeringer skal både skabe gode afkast og gøre en positiv forskel for samfundet. Vi har især fokus på 7 FN-verdensmål: ligestilling mellem kønnene, rent vand og sanitet, bæredygtig energi, anstændige jobs og økonomisk vækst, industri, innovation og infrastruktur, bæredygtige byer og lokalsamfund og klimaindsats.

Aktivt ejerskab

I PKA er vi løbende dialog i med de selskaber, vi investerer i, om ansvarlighed, og prioriterer dialog med selskaberne fremfor at sælge ejerandelene. Vi mener, at det er den bedste vej til at skabe positive forandringer hos selskaberne og dermed større værdi til medlemmernes pensioner og samfundet generelt. Se vores politik for aktivt ejerskab.

FN Global Compact

I PKA har vi en konventionsbaseret tilgang, og vi investerer i overensstemmelse med FN’s Global Compacts principper for samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne er en ramme for selskabers arbejde med ansvarlighed og adresserer blandt andet menneskerettigheder, korruption samt miljø og klima.

Våbenrestriktion

I PKA investerer vi ikke i selskaber, der producerer våben, som hører under internationale konventioner for kontroversielle våben som fx klyngebomber og kemiske våben. Det gælder også underleverandører, der leverer komponenter, service eller udvikling til kontroversielle våben. Vi har i alt ekskluderet 55 selskaber.

Kulrestriktion

I 2020 vedtog vi nultolerance overfor mineselskaber eksponeret overfor kul, som ikke er omstillingsparate. Vi vedtog også en kulgrænse, der gør, at vi ikke investerer i selskaber med mere end 20 % af omsætningen fra kul. Vi er lige nu i dialog med 9 kul- og kulmineselskaber, og vi har samlet ekskluderet 119 selskaber.

Restriktion overfor oliesand

Vi har siden 2017 arbejdet for at reducere porte-føljens eksponering mod oliesandudvinding, og i 2020 indførte vi nultolerance overfor selskaber, der udvinder oliesand, som ikke er omstillingsparate. Vi går i dialog med olie- og gasselskaber for at få dem til at omstille til en grøn forretning. I alt har vi ekskluderet 56 oliesand- og olie- og gasselskaber.

Tobaksrestriktion

I PKA investerer vi ikke i tobaksselskaber, og vi har ekskluderet 25 tobaksselskaber.

CO2-neutralitetsstrategi

I PKA har vi forpligtet os til at være CO2-neutrale inden 2050 på linje med Parisaftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningen til højst 1,5 ̊C.

Opfordring til samarbejdspartnere om CO2-neutralitet

I vores sideletter til eksterne managere, i vores retningslinjer for ansvarlige investeringer og på hjemmesiden fremgår det, at vi i PKA opfordrer samarbejdspartnere til at sikre, at midler, produkter og tjenester, der er tilgængelige for investorer, følger målet om global CO2-neutralitet inden 2050.

Afskovning

PKA ønsker ikke at investere i selskaber, som er involveret i afskovning. Derfor tilsluttede PKA sig i 2020 FN’s biodiversitetskonvention, og anerkender vigtigheden af beskyttelse og genopretning af verdens skove og bevarelse heraf. Læs vores politik mod afskovning

Skattepolitik

I PKA mener vi, at selskaber med en ansvarlig skattepolitik vil skabe det bedste langsigtede afkast, og derfor har vi en skattepolitik, der gælder for alle investeringer. Se vores skattepolitik.

Finansielle instrumenter

I PKA investerer vi i børsnoterede aktier i en kombination af aktier og derivater.

Vores aktier forvaltes af eksterne forvaltere og er kendetegnet ved et direkte ejerskab i de respektive virksomheder. Dette sikrer, at vi kan udøve aktivt ejerskab ved bl.a. at stemme på generalforsamlingerne.

Derivater har vi typisk i form af børsnoterede futures eller swaps, hvor afkastet følger et eller flere af de toneangivende aktieindeks, fx S&P 500. Derivater er kendetegnet ved, at vi ikke juridisk ejer aktierne i indeksene. Dette betyder dels, at vi undgår omkostninger forbundet med investeringerne, dels, at vi har begrænsede muligheder for at håndhæve vores retningslinjer for ansvarlige investeringer.

PKA investerer også i virksomhedsobligationer, hvor vi låner penge til virksomheder og kan øve indflydelse på dem.  Investeringerne suppleres med en derivattype, der hedder syntetisk kredit. For disse derivater har vi ligeledes begrænsede muligheder for at håndhæve vores retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Oplysninger om bæredygtighed i PKA’s investeringer

Samfundsansvar og bæredygtighed er en integreret del af PKA’s forretningsstrategi, og med udgangspunkt i et nyt regelsæt fra EU – den såkaldte disclosure-forordning – har vi beskrevet de bæredygtighedsrelaterede oplysninger for PKA’s investeringsaktiviteter.