Politikker og rapporter

På denne side kan du finde alle politikker og rapporter for vores ansvarlige investeringer inddelt efter tema

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Hvad betyder ordene?

Beskrivelsen af ansvarlige investeringer indeholder en række fagbegreber. De vigtigste er:

Aktivt ejerskab: Når aktionærer som PKA går i dialog med en virksomhed, de har investeret i, for at påvirke virksomhedens strategi og handlinger.
Benchmark: En sammenlignelig gruppe af fx aktier eller virksomheder, som investeringen sammenlignes med.
ESG: Environmental, social and governance, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.
ESG-indikatorer: Hvordan vi måler klimarelaterede og sociale forhold. Det kan fx være CO2-aftryk og ESG-rating.
ESG-rating: En karaktergivning i tal eller bogstaver af en investering ud fra miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold. Jo højere ESG-rating, desto bedre ESG-score i investeringen.
Karakteristika: Miljømæssige og sociale karakteristika vil sige miljømæssige og sociale forhold, som PKA ønsker at fremme. Det er fx investeringer i vindmøller, solcelleparker og projekter med socialt formål.
Portefølje: De samlede investeringer.
Sociale impact-fonde: Fonde, der har til formål at skabe målbar social og miljømæssig værdi sammen med et økonomisk afkast.

Politikker

Skattepolitik

Vi mener, at selskaber med en ansvarlig skattepolitik vil skabe det bedste langsigtede afkast, og derfor har vi en skattepolitik, der gælder for alle investeringer.

Skattepolitik

PKA seeks to influence companies to ensure they behave responsibly. In PKA’s assessment, companies which act responsibly – also in the field of taxation – will create a better, more stable return to their investors in the long run, since their business model provides a better future guarantee

Tax Policy

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger for PKA's investeringsaktiviteter

I PKA har vi implementeret Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser. Forordningen tilsiger, at PKA skal føre en log over ændringer i investeringspolitikken, lønpolitikken og andre oplysninger om bæredygtighed.

Log for ændringer

PKA's politik for ansvarlige investeringer afspejles i alle aspekter af vores adfærd og udgør sammen med vores retningslinjer for ansvarlige investeringer, vores politik for aktivt ejerskab og vores skattepolitik den samlede tilgang til ansvarlige investeringer i PKA. Endvidere er vores politik for ansvarlige investeringer integreret i investeringsstrategien, investeringspolitikken og retningslinjerne for investeringsområdet.

Politik for Ansvarlige Investeringer

Aktivt ejerskab

Formålet med vores politik for aktivt ejerskab er at sætte rammerne for det samfundsansvar, vi ønsker at tage som en aktiv investor, og hvordan vi ønsker at påvirke selskaberne i en positiv retning. Det er vores overbevisning, at fokus på god selskabsledelse og forretningsmodeller, som er samfunds-, miljø- og klimamæssige ansvarlige, vil bidrage til selskabernes langsigtede værdiskabelse og mulighed for at skabe mere stabile afkast til deres aktionærer, idet deres forretningsmodel er mere fremtidssikret. Ved at udøve aktivt ejerskab, kan vi sikre vores medlemmer en solid pension. Ansvarlige investeringer bidrager nemlig ikke kun til en bæredygtig fremtid - de giver også gode afkast til vores medlemmers pension.

Politik for aktivt ejerskab 2024

Via EOS at Federated Hermes sætter vi ansvarlighed på dagsordenen og sikrer selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner. EOS at Federated Hermes repræsenterer os og mange andre investorer på årlige generalforsamlinger. 

EOS at Federated Hermes årsrapport 2023

EOS at Federated Hermes' politikker

Vi anerkender vigtigheden i at beskytte, genoprette og bevare verdens skove, og vi investerer derfor ikke i selskaber, der er involveret i afskovning. I 2020 tilsluttede vi os FN’s biodiversitetskonvention.

PKA's politik for håndtering af afskovning

Rapporter

Lister

Beholdningslisten er en oversigt over alle de selskaber og udviklingslande, som vi investerer i over hele verden.

Beholdningslisten

Sektorfordeling af PKA’s investeringer i unoterede fonde (1. kvartal 2024)

  PKA's investeringer i unoterede fonde (mio. kr.)  Fordeling af sektorer
Kommunikationsservice 2.658 4%
Cyklisk forbrug 6.140 10%
Forbrugsvarer 1.762 3%
Energi 1.246 2%
Finans 7.031 11%
Sundhed 7.536 12%
Teknologi 14.363 23%
Industri 12.221 19%
Materialer 2.948 5%
Ejendomme 872 1%
Forsyning 3.621 6%
Øvrige 2.704 4%
Total 63.102 100%

PKA investerer i infrastruktur i samarbejde med AIP Management. Se mere om PKA’s beholdning i infrastruktur på AIP’s hjemmeside.

AIP Management

Dialoglisten er en oversigt over de selskaber, som vi er i dialog med - enten som led i et strategisk initiativ eller for at vurdere, om de evt. opererer i strid med vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi har også en dialogliste med selskaber, som EOS at Federated Hermes - på vegne af os - er i dialog med.

Dialoglisten

EOS at Federated Hermes' dialogliste

Observationslisten er en oversigt over de selskaber, vi undersøger og vurderer for evt. brud på vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer eller øvrige kritisable forhold. Et selskab kan højest være på vores observationsliste i 36 måneder, før vi træffer beslutningen, om vi fortsat skal investere i eller ekskludere selskabet.

Observationslisten

Negativlisten for lande er en oversigt over lande, som vi aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i som følge af, at landene er sanktionsbelagte eller på EU’s sortliste om skatterelaterede forhold.

Negativlisten for lande

Negativlisten for unoterede selskaber er en oversigt over unoterede selskaber, vi aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i.

Negativlisten for unoterede selskaber

Negativlisten for børsnoterede selskaber er en liste over selskaber, som vi aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i. Det kan være som følge af, at selskabet systematisk overtræder vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer – eller ikke er villig til at gå i dialog eller rette op herpå. Vores eksklusioner kan opdeles i to overordnede kategorier:

  • Kvantitative ESG-eksklusioner, der defineres ud fra skarpe kvantitative grænser: kul, oliesand, kontroversielle våben, tobak, og en 20 % grænse for kulforsyningsselskaber. Afgrænsningen er entydig.
  • Kvalitative ESG-eksklusioner, der defineres ud fra FN’s konventioner; arbejdstager- og menneskerettigheder, klima og anti-korruption, og kræver en individuel vurdering. Afgrænsningen er mere vanskelig og baseret på fortolkning.

Negativlisten for børsnoterede selskaber

Klimarelaterede rapporter

I PKA har vi forpligtet os til at være CO2-neutrale inden 2050 på linje med Paris-aftalens målsætning om at begrænse klodens temperaturstigning til højest 2°C og helst 1,5°C. Vi anvender den bedst tilgængelige viden herunder fra FN's Klimapanel (IPCC). I vores sideletter til eksterne managere, i vores retningslinjer for ansvarlige investeringer og på ansvarlige-investeringer.dk fremgår det, at vi opfordrer samarbejdspartnere til at sikre, at midler, produkter og tjenester, der er tilgængelige for investorer, følger målet om global CO2-neutralitet inden 2050.

Vi rapporterer på Klimarapporteringen, der er en fælles branchehenstilling fra F&P og en udløber af regeringens klimapartnerskab for den finansielle sektor, hvor vi sammen med resten af sektoren har forpligtet os til at bidrage aktivt til regeringens målsætning om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030.

PKA’s klimarapportering indgår i pensionskassernes årsrapporter og har fokus på vores indsats på fire områder: investeringernes CO2-aftryk, aktivt engagement i klimaforbedringer, bæredygtighed i forretningsmodeller og PKA’s egen CO2-udledning.

Beretninger og årsrapporter

I 2021 udgav vi for første gang en Task Force on Climate-related Financial Disclosures rapport - en rapport, der skal klarlægge den påvirkning, vores investeringer har på klimaet, de risici, det indebærer og vores håndtering.

TCFD blev startet i 2015 på initiativ fra Financial Stability Board (FSB). FSB blev etableret af G20 i 2009 med formålet om at fremme international finansiel stabilitet. TCFD udgav fire anbefalinger til klimarapportering i 2017, og de blev revideret i 2021. De er et værktøj til at skabe bevidsthed og transparens om, hvordan investorer og virksomheder håndterer finansielle klimarisici - både udadtil, men også internt i organisationen. Anbefalingerne er opdelt i fire overordnede områder: ledelse, strategi, risikostyring og nøgletal og mål. Formålet er at øge rapporteringen af klimarelaterede oplysninger og gøre dem mere konsistente og sammenlignelige. Vi rapporterer efter TCFD-anbefalingerne som led i vores arbejde med klima, herunder vores ambition om at blive CO₂-neutrale i 2050.

TCFD-rapport 2021 TCFD-rapport 2022 TCFD-rapport 2023 TCFD-rapport 2024

 

Finansielle instrumenter

 

I PKA investerer vi i børsnoterede aktier i en kombination af aktier og derivater.

Vores aktier forvaltes af eksterne forvaltere og er kendetegnet ved et direkte ejerskab i de respektive virksomheder. Dette sikrer, at vi kan udøve aktivt ejerskab ved bl.a. at stemme på generalforsamlingerne.

Derivater har vi typisk i form af børsnoterede futures eller swaps, hvor afkastet følger et eller flere af de toneangivende aktieindeks, fx S&P 500. Derivater er kendetegnet ved, at PKA ikke juridisk ejer aktierne i indeksene. Ved handel med disse investeringer, vil investeringerne skræddersys til at tage højde for negativlisten, hvis der ikke er væsentlige økonomiske ulemper hermed.

PKA investerer også i virksomhedsobligationer, hvor PKA låner penge til virksomheder og kan øve indflydelse på dem. Investeringerne suppleres med en derivattype, PKA navngiver syntetisk kredit. Disse investeringer bidrager med en attraktiv afkastprofil, som ikke kan opnås på anden vis. Kendetegnet for investeringerne er også, at muligheden for at håndhæve retningslinjer for ansvarlige investeringer i visse tilfælde kan være sværere.