PKA fastsætter endelige klimakrav til verdens største CO2-udledere

 

PKA har deltaget i Climate Action 100+-initiativet siden 2018, hvor over 545 investorer er gået i dialog med de 167 største globale CO2-udledende børsnoterede selskaber og har stillet en række krav for at sikre, at disse selskaber omstiller sig mhp. at kunne efterleve Paris-aftalens mål.

PKA’s bestyrelser har i 2019 truffet beslutning om at ekskludere de Climate Action 100+ selskaber, der ved udgangen af 2022 ikke har fremlagt konkrete planer for omstilling af forretningsmodellen, så de efterlever Paris-aftalens mål, herunder de af initiativet omfattede kul-, olie- og gasselskaber.

Konkret vil PKA, på baggrund af CA 100+’s evaluering af de 167 selskaber ved afslutningen af initiativet ultimo 2022/primo 2023, vurdere hvilke af CA 100+ selskaberne som PKA evt. vil ekskludere fra porteføljen og investeringsuniverset hvis de ikke viser de fornødne fremskridt.

Sammen med de andre investorer i Climate Action 100+ har PKA udviklet en række indikatorer, der skal ligge til grund for den evaluering.

De i alt 10 evalueringsindikatorer kan du se her:

Underindikator 1.1

Selskabet har et mål om netto nuludledning af drivhusgasser i 2050 eller tidligere 

a) En kvalitativ erklæring om en ambition om nuludledning af drivhusgasser, der eksplicit inkluderer mindst 95 % af scope 1 og 2

b) Målet om netto nuludledning af drivhusgasser skal dække de mest relevante scope 3 udledninger for det givne selskabs sektor (hvor relevant)*

*Climate Action 100+ har udarbejdet en liste over “relevante scope 3 udledninger” for de seks sektorer, der er med i initiativet.

Underindikator 2.1

Selskabet har langsigtede mål om reduktion af sin drivhusgasudledning med en klar definition af, hvilke scopes for udledning der er inkluderet

Underindikator 2.2

De langsigtede udledningsreduktionsmål dækker minimum 95 % af scope 1- og 2-udledninger, og de mest relevante scope 3-udledninger (hvor relevant)

a) Selskabet har specificeret, at dette mål dækker minimum 95 % af totale scope 1- og 2-udledninger

b) Hvis selskabet har fastsat udledningsreduktionsmål for scope 3, dækker det de mest relevante udledningskategorier for selskabets sektor (for de relevante sektorer), og selskabet har publiceret sin metode for fastsættelse af scope 3-udledningsmål

Underindikator 2.3

Målet er i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætning om at begrænse global opvarmning til 1.5°C med lav eller ingen overskridelse

Underindikator 3.1

Selskabet har målsætninger på mellemlang sigt for reduktion af sine drivhusgasudledninger med en klar definition af, hvilke scopes målsætningen dækker

Underindikator 3.2

Målsætningen på mellemlang sigt dækker minimum 95 % af scope 1- og 2-udledninger, og de mest relevante scope 3-udledninger (hvor relevant)

a) Selskabet har specificeret, at dette mål dækker minimum 95 % af totale scope 1- og 2-udledninger

b) Hvis selskabet har fastsat udledningsreduktionsmål for scope 3, dækkes de mest relevante udledningskategorier for selskabets sektor (for de relevante sektorer), og selskabet har publiceret sin metode for fastsættelse af scope 3-udledningsmål

Underindikator 3.3

Formålet er i overensstemmelse med målet om at begrænse global opvarmning til 1.5°C med begrænset eller ingen overskridelse

Underindikator 4.1

Selskabet har målsætninger på kort sigt for reduktion af sine drivhusgasudledninger med en klar definition af, hvilke scopes målsætningen dækker

Underindikator 4.2

Målsætningen på kort sigt dækker minimum 95 % af scope 1- og 2-udledninger, og de mest relevante scope 3-udledninger (hvor relevant)

a) Selskabet har specificeret, at dette mål dækker minimum 95 % af totale scope 1 og 2-udledninger

b) Hvis selskabet har fastsat udledningsreduktionsmål for scope 3, dækkes de mest relevante udledningskategorier for selskabets sektor (for de relevante sektorer), og selskabet har publiceret sin metode for fastsættelse af scope 3-udledningsmål

Underindikator 4.3

Målet eller formålet er i overensstemmelse med målet om at begrænse global opvarmning til 1.5°C med begrænset eller ingen overskridelse

Underindikator 5.1

Selskabet har en strategi for reduktion af CO2 og andre drivhusgasser til at understøtte opnåelsen af sine udledningsreduktionsmål på kort, mellemlang og lang sigt 

Rapportering på denne indikator kræver, at der også rapporteres på indikatorerne 2, 3 og/eller 4*

a) Selskabet identificerer de aktiviteter, det agter at føre ud i livet for at opnå sine udledningsreduktionsmål indenfor den udmeldte tidsramme. Disse aktiviteter er klart forbundne med selskabets primære udledningskilder, inkl. scope 3-udledninger (hvor relevant)

b) Selskabet kvantificerer hovedelementerne i denne strategi i henhold til sine primære udledningskilder, inkl. scope 3-udledninger (hvor relevant - fx ændringer i teknologi- eller produktsammensætningen, forsyningskæder, omkostninger i forbindelse med forskning og udvikling etc.)

*Anvendelsen af modregning i, eller handel med, karbonkreditter, skal undgås eller begrænses, hvis det overhovedet anvendes. Modregning eller ”drivhusgasfjernelse” skal ikke anvendes af selskaber, der opererer i sektorer, hvor der findes realistiske strategier for reduktion af CO2 og andre drivhusgasser. Fx ville karbonmodregning ikke blive godtaget, hvis det blev anvendt som strategi til at modregne drivhusgasudledning fra et kulkraftværk, fordi der findes realistiske alternativer til kulkraftværker.

Underindikator 5.2

Selskabets strategi for reduktion af CO2 og andre drivhusgasser inkluderer, at selskabet forpligter sig til at skabe ’grøn indtjening’ fra produkter og services, der har lave drivhusgasudledninger*

a) Selskabet genererer allerede ’grøn indtjening’ og fremlægger andelen heraf relativt til det samlede salg

b) Selskabet har en målsætning om at øge andelen af indtjening fra grønne aktiviteter relativt til den samlede afsætning, eller selskabet kan fremlægge, at dets andel af indtjening fra grønne aktiviteter er højere end sektorgennemsnittet

*Vurderingen vil højne kriteriet for indtjening i EU’s ’Grønne Taksonomi’ for selskaber, hvis hovedkvarter er indenfor EU. Selskaber med hovedkvarter udenfor EU vil ikke blive vurderet i første kvartal af 2021 med dette underindikator-evalueringskriterie. De kriterier, der anvendes til at vurdere ikke-EU-selskaber, vil være i fortsat udvikling som del af en større diskussion angående anvendelsen af klassifikationssystemer for grøn indtjening og regionale taksonomier i IIGCC advisory boards fastlæggelse af de endelige evalueringskriterier, deres vægtning og brug.

Underindikator 6.1

Selskabet arbejder hen imod at reduktion af CO2 og andre drivhusgasser i fremtidige investeringer

a) Selskabet har eksplicit forpligtet sig til at sikre, at fremtidige investeringer er i overensstemmelse med selskabets langsigtede mål for reduktion af drivhusgasudledninger

b) Selskabet har eksplicit forpligtet sig til at sikre, at fremtidige investeringer er i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætning om at begrænse global opvarmning til 1.5°C

Underindikator 6.2

Selskabet offentliggør sin metode for at vurdere overensstemmelse imellem opnåelse af Paris-aftalen og sine fremtidige investeringer

a) Selskabet offentliggør metoden, det anvender til at opnå overensstemmelse mellem sine fremtidige investeringer og målsætninger for reduktion af CO2 og andre drivhusgasser. Det betyder, at klimamål medtages som kerneantagelser i investeringsstrategier og KPI’er (mål for ledelse og medarbejdere)

b) Selskabet kvantificerer, hvilken andel af selskabets fremtidige investeringer, der er i overensstemmelse med et 1.5°C-scenarie samt året, hvori investeringer, der er forbundet med karbonintensive aktiver topper

*Relateret til indikator nr. 6 vil der være et yderligere sæt af vurderingsindikatorer for kapitalallokering i de spørgeskemaer til virksomhederne, der formidles af Carbon Tracker (CT) og 2-Degrees Investing Initiative (2Dii). CT og 2Dii vil analysere kapitalomkostninger og produktion hos fokusvirksomheder relativt til en række alternative klimaforandringsscenarier for at give investorer yderligere indsigt iht. selskabernes kapitalallokeringsplaner. I første omgang vil disse være relevante for fokusvirksomheder indenfor olie- og gassektoren (udvinding og produktion), transportsektoreren samt den elektriske forsyningssektor.

Underindikator 7.1

Selskabets lobbyisme aktiviteter er alle i overensstemmelse med Paris-aftalens mål

a) Selskabet har et specifikt standpunkt i henhold til Paris-aftalen, hvorfra alle lobbyaktiviteter udspringer

b) Selskabet oplister alle sine klimarelaterede lobbyaktiviteter, fx møder, politikoplæg, etc.

Underindikator 7.2

Selskabets forventninger til de handelssammenslutninger, det er en del af, er i overensstemmelse med Paris-aftalen, og det offentliggør sine medlemskaber

a) Selskabet har en specifik forpligtelse til at sikre, at de handelssammenslutninger, det er medlem er, udfører lobbyvirksomhed i overensstemmelse med Paris-aftalen

b) Selskabet offentliggør sine medlemskaber af handelssammenslutninger

Underindikator 7.3

Selskabet har en proces for at sikre, at dets handelssammenslutninger udfører lobbyarbejde i overensstemmelse med Paris-aftalen.

a) Selskabet udfærdiger en undersøgelse af, og rapport om, sine handelssammenslutningers position i henhold til Paris-aftalen

b) Selskabet forklarer, hvilke aktiviteter det har igangsat som resultat af denne undersøgelse

*CA100+ har intentioner om at udvikle og forbedre indikator 7 yderligere

Underindikator 8.1

Selskabets bestyrelse fører tilsyn med klimaforandringer

a) Selskabet offentliggør information, der viser, at bestyrelsen fører tilsyn med håndteringen af risici relateret til klimaforandringer via mindst én af følgende:

  • Der er en overordnet medarbejder, som er ansvarlig for håndtering af klimaforandringer, og denne person rapporterer til bestyrelsen og/eller;
  • Den administrerende direktør er ansvarlig for klimaforandringer, og hun/han rapporterer til bestyrelsen og/eller;
  • Der er et udvalg, der er ansvarlig for klimaforandringer, der rapporterer til bestyrelsen 

b) Selskabet har udpeget en person på bestyrelsesniveau med ansvar for klimaforandringer via:

  • En bestyrelsespost med eksplicit ansvar for klimaforandringer eller;

Underindikator 8.2

Selskabets vederlagspolitik for ledelsen inkorporerer performance i henhold til håndtering af klimaforandringer

a) Selskabets administrerende direktør, og/eller min. én anden medarbejder på ledelsesniveau, er underlagt en vederlagspolitik, der inkorporerer performance i henhold til klimaforandringer som en KPI, der er bestemmende for den performance-afhængige aflønning 

b) Selskabets administrerende direktør, og/eller min. én anden medarbejder på ledelsesniveau, er underlagt en vederlagspolitik, der inkorporerer fremskridt i henhold til at opnå selskabets mål for reduktion af drivhusgasudledning som en KPI, der er bestemmende for den performance-afhængige aflønning (det kræver, at målindikatorerne 2, 3 og/eller 4 er opfyldt)

Underindikator 8.3

Bestyrelsen har de nødvendige kompetencer til at vurdere og håndtere risici og muligheder afledt af klimaforandringer

a) Selskabet har vurderet kompetencerne i bestyrelsen i henhold til at håndtere risici relateret til klimaforandringer og fremlægger resultaterne af undersøgelsen

b) Selskabet fremlægger detaljerne i de kriterier, der er anvendt til at vurdere bestyrelsens kompetencer i henhold til at håndtere risici relateret til klimaforandringer og/eller de foranstaltninger, der er iværksat for at løfte kompetencerne

Underindikator 9.1

Selskabet vurderer den påvirkning, overgangen til en lavkarbon-forretningsmodel vil have for medarbejdere og omkringliggende samfund

[Denne indikator vil blive udviklet yderligere]

Klimarapportering i overensstemmelse med TCFD-anbefalingerne, der inkorporerer de ovennævnte områder samt yderligere information om håndtering af en bredere klimastrategi (fx relateret til fysisk risikohåndtering)

Underindikator 10.1

Selskabet har forpligtet sig til at implementere TCFD-anbefalingerne

a) Selskabet forpligter sig eksplicit til at ensrette sine rapporteringer i overensstemmelse med TCFD-anbefalingerne, eller selskabet er listet som støtte af anbefalingerne på TCFD-hjemmesiden

b) Selskabet fremlægger tydeligt rapporteringer i overensstemmelse med TCFD-anbefalingerne i sin årsrapport eller publicerer dem i en TCFD-rapport

Underindikator 10.2

Selskabet udfører scenarieplanlægning relateret til klimaforandringer for at teste sin operationelle og strategiske modstandskraft

a) Selskabet har udført en klimarelateret scenarieanalyse, inkl. kvantitative elementer, og har fremlagt resultaterne

b) Den kvantitative scenarieanalyse inkluderer eksplicit et 1.5°C-scenarie, dækker hele virksomheden, fremlægger de primære antagelser og variabler indeholdt i analysen, og rapporterer på primære risici og muligheder, der er blevet identificeret