Investeringer til en bæredygtig fremtid

PKA investerer milliarder i vedvarende energi, der både skaber gode afkast og bidrager til den grønne omstilling. Samtidig udfaser PKA investeringer i selskaber med fossile brændstoffer og skubber selskaber i en bæredygtig retning. Det store fokus på ansvarlige investeringer har betydet, at WWF Verdensnaturfonden seks år i træk har kåret PKA til den bedste danske klimainvestor i pensionssektoren.

Med FN’s verdensmål og klimaaftalen fra Paris er der fokus på at bekæmpe klimaforandringerne og udbrede grøn teknologi. Målene er i tråd med PKA-medlemmernes holdninger og forventninger til, at PKA er med til at skubbe verden i en mere bæredygtig retning og skabe gode afkast på samme tid. Derfor er verdensmålene og Parisaftalen pejlemærker for PKA’s klimastrategi.

PKA har primo 2020 investeret 32 mia. kr. i klimarelaterede projekter – svarende til ca. 9,7% af formuen. Ambitionen er, at 10% af formuen er investeret i klimaprojekter i 2020.

Udfaser fossile brændstoffer
Skal det globale samfund opfylde Parisaftalens målsætning om at holde temperaturstigningen under to grader frem mod år 2100, er det også nødvendigt at reducere forbruget af fossile brændstoffer.

Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn ekskluderede PKA i 2015 de første kulselskaber og gik i dialog med selskaber med forretning inden for kul. Det er ambitionen, at selskaberne omstiller forretningen til mere vedvarende energikilder. Er de ikke villige til det, så ekskluderes de fra PKA’s investeringer.

I 2020 blev det besluttet, at PKA ikke investerer i selskaber med mere end 20 % af omsætningen fra kul.

Ved udgangen af 2022 vil PKA ekskludere alle selskaber indenfor kul, olie- og gassektorerne, der ikke har vedtaget konkrete planer for efterlevelse af Parisaftalen samt indarbejdet aftalens målsætninger i deres forretningsstrategi.

I 2016 ekskluderede PKA også de første selskaber, hvor udvinding af oliesand udgjorde over 50 % af forretningen. I dag har PKA nultolerance for selskaber, som er eksponeret overfor oliesand, hvis de ikke er omstillingsparate.

I 2017 gik PKA i dialog med udvalgte olie- og gasselskaber for at afdække selskabernes klimastrategi herunder CO2-udledning og investeringer inden for vedvarende og fossil energi. Herefter vurderer PKA de videre skridt i forhold til, om selskaberne fortsat er attraktive investeringer.

Politisk dagsorden og partnerskaber 
Privat kapital spiller en nøglerolle i den grønne omstilling, og derfor er PKA med i en række klimanetværk, der blandt andet påvirker den politiske dagsorden og skaber flere grønne investeringsmuligheder. Stabile langsigtede politiske rammevilkår sikrer, at investorer som PKA får større incitament og sikkerhed for at investere i vedvarende energi. PKA har fokus på at investere i partnerskaber med offentlige og private aktører, da partnerskaber er en af metoderne til at reducere finansiel og politisk risiko.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

2,1 mia. kr.

Hollandske grønne statsobligationer

PKA har investeret 2,1 mia. kr. i grønne obligationer fra den hollandske stat. Den hollandske stats grønne obligationer støtter FN's 17 Verdensmål og Parisaftalens målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. Midlerne går til projekter med fokus på reduktion af CO2-udledning og klimatilpasning af samfundet. De grønne obligationer har fokus på bæredygtige projekter, som fx vedvarende energi, energieffektivitet, miljøvenlig transport, klimatilpasning og bæredygtig vandhåndtering.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

1,3 mia. kr.

Biomasseanlæg

Det engelske biomassekraftværk, Teesside Renewable Energy Plant, kommer til at dække strømforbruget for ca. 600.000 husstande. PKA har investeret 1,3 mia. kr. i anlægget, og bidrager til overgangen fra sort til grøn energi.

Læs mere her

1,1 mia. kr.

Energi- og infrastrukturfonde

Fondene finansierer projekter inden for vedvarende energi som solcelle- og vindmølleparker.

Skubber selskaber i grøn retning

På baggrund af økonomiske og klimamæssige hensyn er PKA i gang med at udfase investeringer i selskaber, der har aktiviteter inden for fossile brændsler. Typisk er der tale om mine, -forsynings- og energiselskaber. PKA går i dialog med selskaberne, og målet er, at de reducerer deres forretning og omstiller til mere klimavenlige energikilder.

Selskaberne skal fremlægge en strategi for udfasning af aktiviteter inden for fossile brændsler. Er selskabet ikke i stand til det, så sælger PKA sin ejerandel og ekskluderer selskabet. PKA’s ambition er ikke at sælge sine ejerandele, men derimod påvirke selskaberne i en bæredygtig retning.

PKA startede dialog med udvalgte olie- og gasselskaber for at afdække selskabernes klimastrategi herunder CO2-udledning og investeringer inden for vedvarende og fossil energi. Herefter vurderer PKA de videre skridt i forhold til om selskaberne fortsat er attraktive investeringer.

Selskaber med kulaktiviteter

Dialog

PKA er i dialog med 18 selskaber

Observation

PKA har 18 selskaber under observation for at monitorere deres udvikling.

Ekskluderet

PKA har ekskluderet 131 selskaber, da de ikke vil omstille forretningen til mere vedvarende energikilder.

Selskaber med aktiviteter inden for olie/gas

Dialog

PKA er i dialog med 2 selskaber

Observation

PKA har 2 selskaber under observation for at monitorere deres udvikling.

Ekskluderet

PKA har ekskluderet 68 selskaber, da de ikke vil omstille forretningen til mere vedvarende energikilder.

Påvirker den politiske dagsorden

Der er brug for langsigtede politiske rammevilkår og offentlig-private partnerskaber for at løse klimaudfordringerne. Derfor går PKA i dialog med politikere for at sætte fokus på investorernes rolle i den grønne omstilling og er med i en række internationale klimaorganisationer.

Netværk

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP arbejder for at sikre åbenhed om selskabers påvirkning af klima og miljø og herigennem understøtte klimainvesteringer.

Læs mere om Carbon Disclosure Project

PKA's rolle

Medlem

Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge og anlægsbranchen i Danmark

Formålet med chartret er at give byggeriets parter et fælles fundament for samfundsansvar i byggebranchen. Chartret skal bl.a. bidrage til bedre arbejdsforhold, fokus på miljø- og klimaløsninger samt øge vidensdelingen for samfundsansvar i byggebranchen.

Læs mere om chartret

PKA's rolle

Underskriver

Dansif

Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Formålet er at udbrede og udveksle erfaringer med ansvarlige investeringer.

Læs mere om Dansif

PKA’s rolle

Medstifter

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

IIGCC er et netværk af europæiske investorer, der repræsenterer 13 billioner euro. Netværket arbejder for at skabe bedre rammer for klimainvesteringer og håndtering af risici forbundet med klimaforandringerne. Flere end 275 investorer fra over 15 lande har tilsluttet sig netværket.

PKA har siden 2009 været medlem og har siddet i IIGCC’s bestyrelse siden 2013.

IIGCC har iværksat initiativet Paris Aligned Investment Initiative (PAII), der ser på, hvordan investorer kan tilpasse deres porteføljer til målene i Parisaftalen. Initiativet blev lanceret i maj 2019, og PKA har siden start været en aktiv deltager både i PAII’s styregruppen for initiativet, og som co-lead for to arbejdsgrupper med fokus på dels at udarbejde et rammeværk for hvordan investeringer i statsobligationer kommer på linje med Paris-aftalen, dels at udbrede det danske pensionskasse-initiativ på DKK 350 mia. i 2030 i global målestok mod COP26 i november 2021.

Læs mere om IIGCC

PKA's rolle

Formand og medlem af bestyrelsen

Make Power Clean

Make Power Clean er en sammenslutning af en række store energiselskaber og internationale organisationer. De arbejder for, at energiforsyningen i Europa understøtter EU’s klimaambitioner.

Læs mere om Make Power Clean

PKA's rolle

Medlem

Principles for Responsible Investment (PRI)

PRI er en FN-støttet organisation, der fremmer arbejdet med ansvarlige investeringer. Medlemmer er forpligtiget til at leve op til PRI’s seks principper for ansvarlige investeringer.

PKA er desuden med i PRI’s arbejdsgruppe, der arbejder med at lave en international guideline for at føre dialog med selskaber om skat.

Læs mere om PRI

PKA's rolle

Medlem

Omstilling af energiselskaber

add

I midten af 00’erne begyndte Ørsted (tidl. DONG Energy) at udfase brugen af kul på deres kraftværker og erstatte det med bæredygtig biomasse. Siden 2006 har Ørsted reduceret sit kulforbrug med 73% og vil i 2023 helt stoppe med at fyre med kul. Samtidig producerer Ørsted mere grøn strøm fra havvindmøller end noget andet selskab i verden og er et af Europas grønneste energiselskaber.

Ørsted’s omstilling til en grønnere energiproduktion har resulteret i, at de har stået for ca. 53% af Danmarks årlige CO2-reduktion fra 2006 og frem til 2016. Omstillingen til klimavenlig energiproduktion ses også hos store energiselskaber som fx tyske E.ON og franske TOTAL. Selskaberne investerer milliarder i vedvarende energi og fremtidssikrer forretningen til en fossilfri økonomi.

Global investorsammenslutning for grøn omstilling

add

PKA har fokus på at bidrage til den grønne omstilling af blandt andet energisektoren, hvor PKA deltager aktivt i den globale investorsammenslutning Climate Action 100+, der løber frem til udgangen af 2022.

Med udgangspunkt i Climate Action 100+ har PKA besluttet at ekskludere fossile energiselskaber, der ikke har fremlagt konkrete planer for omstilling til Paris-aftalens målsætninger ved udgangen af 2022.

Derudover har PKA i 2020 sat en kulgrænse på 20 % for forsyningsselskaber, hvoraf 12 omstillingsparate forsyningsselskaber med en kulomsætning over 20 % fortsat er i porteføljen og følges og evalueres på linje med selskaberne i Climate Action 100+ initiativet.