Investeringer til en bæredygtig fremtid

Vi investerer milliarder i vedvarende energi, der både skaber gode afkast og bidrager til den grønne omstilling. Samtidig udfaser vi investeringer i selskaber med fossile brændstoffer og skubber selskaber i en bæredygtig retning. Det store fokus på ansvarlige investeringer har betydet, at WWF Verdensnaturfonden seks år i træk har kåret os til den bedste danske klimainvestor i pensionssektoren.

Med FN’s verdensmål og klimaaftalen fra Paris er der fokus på at bekæmpe klimaforandringerne og udbrede grøn teknologi. Målene er i tråd med vores medlemmers holdninger og forventninger til, at vi i PKA er med til at skubbe verden i en mere bæredygtig retning og skabe gode afkast på samme tid. Derfor er verdensmålene og Parisaftalen pejlemærker for vores klimastrategi.

Halvejs igennem 2020 indfriede vi vores hidtidige mål om, at 10 % af formuen skulle være investeret i klimaprojekter. Nu hæver vi ambitionerne yderligere og har sat et nyt mål om at have 50 mia. kr. investeret i klimaprojekter i 2025. Vi er for 6. år i træk blevet kåret til pensionssektorens bedste klimainvestor af WWF Verdensnaturfonden, og det nye klimamål skal være med til at fastholde den position.

De 50 mia. kr. skal både investeres i infrastruktur som vindmøller og solceller, aktieinvesteringer, unoterede virksomheder, grønne obligationer og klimavenlige ejendomme. Samtidig vil vi investere i ny teknologi, der kan være med til at gøre den grønne energiproduktion endnu mere effektiv.

Udfaser fossile brændstoffer
Skal det globale samfund opfylde Parisaftalens målsætning om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader frem mod år 2100, er det nødvendigt at reducere forbruget af fossile brændstoffer.

Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn ekskluderede vi i 2015 de første kulselskaber og gik i dialog med selskaber med forretning indenfor kul. Det er ambitionen, at selskaberne omstiller forretningen til mere vedvarende energikilder. Er de ikke villige til det, bliver de ekskluderet de fra vores investeringsunivers.

I 2020 blev det besluttet, at vi ikke investerer i selskaber med mere end 20 % af omsætningen fra kul. Samme år vedtog vi nultolerance overfor mineselskaber, som er eksponeret overfor kul, hvis de ikke er omstillingsparate.

 Ved udgangen af 2022 vil vi ekskludere alle selskaber indenfor kul, olie- og gassektorerne, der ikke har vedtaget konkrete planer for efterlevelse af Parisaftalen samt indarbejdet aftalens målsætninger i deres forretningsstrategi.

I 2016 ekskluderede vi de første selskaber, hvor udvinding af oliesand udgjorde over 50 % af forretningen. I dag har vi en nultolerance for selskaber, som er eksponeret overfor oliesand, hvis de ikke er omstillingsparate.

I 2017 gik vi i dialog med udvalgte olie- og gasselskaber for at afdække selskabernes klimastrategi herunder CO2-udledning og investeringer indenfor vedvarende og fossil energi. På den baggrund har vi samlet ekskluderet 74 olie- og gasselskaber.

Politisk dagsorden og partnerskaber 
Privat kapital spiller en nøglerolle i den grønne omstilling, og derfor er vi med i en række klimanetværk, der blandt andet påvirker den politiske dagsorden og skaber flere grønne investeringsmuligheder.

Stabile langsigtede politiske rammevilkår sikrer, at investorer som PKA får større incitament og sikkerhed for at investere i vedvarende energi. Vi har fokus på at investere i partnerskaber med offentlige og private aktører, da partnerskaber er en af metoderne til at reducere finansiel og politisk risiko.

Ny rapport om klimarelaterede risici
I år udgiver vi i PKA for første gang en TCFD-rapport. Den skal klarlægge den påvirkning, vores investeringer har på klimaet, og de risici det indebærer.

Det gør vi dels fordi, vi ønsker at være transparente om, hvordan vi håndterer klimarelaterede finansielle risici og dels fordi, det giver os et godt værktøj til at måle, følge og nedbringe den CO2-udledning, der knytter sig til vores investeringer.

Det skal hjælpe os med at indfri det mål, vi har forpligtet os til i PKA. Nemlig at opnå en netto CO2-udledning fra alle pensionskassens investeringer på nul senest i 2050.

Læs TCFD-rapporten her

Nyt mål: 50 mia. kr. i klimaprojekter i 2025

Vi har i flere år styret efter målet om, at 10 % af formuen skulle være investeret i klimaprojekter. Det mål blev indfriet halvvejs igennem 2020 med samlet 33,4 mia. kr. i grønne investeringer. Nu har vi sat et nyt mål om at have 50 mia. kr. investeret i klimaprojekter i 2025.

Eksempler på PKA’s klimainvesteringer

1,2 mia. kr.

Vindmøllepark i det sydlige USA

Vi har sammen med PenSam i 2020 investeret 1,2 mia. kr. i vindmølleparken Escalade i Knox County, Texas. Vestas skal levere i alt 65 møller til vindparken, og for første gang skal vindmøller fra den nye Enventus-platform i brug i USA. Med et vingefang på 162 meter og en tårnhøjde på op til 166 meter er det Vestas største vindmølle på land til dato.

Samlet forventes parken at producere strøm, der svarer til 275.000 danske hjems årlige strømforbrug, når den, som forventet, står klar til drift i november 2021.

200 mio. kr.

Klimainvesteringsfonden

Den danske Klimainvesteringsfond investerer i klimaprojekter i udviklings- og vækstlande, der er med til at reducere den globale opvarmning og fremme salget af dansk klimateknologi. Vi har investeret 200 mio. kr. i fonden, og de samlede investeringer forventes at blive i størrelsesordenen 8–9 mia. kr.

Klimainvesteringsfonden har blandt andet investeret i den kenyanske vindmøllepark, Lake Turkana, der kommer til at dække 20 % af landets elforbrug.

2,1 mia. kr.

Hollandske grønne statsobligationer

Vi har i PKA investeret 2,1 mia. kr. i grønne obligationer fra den hollandske stat. Den hollandske stats grønne obligationer støtter FN's 17 Verdensmål og Parisaftalens målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. Midlerne går til projekter med fokus på reduktion af CO2-udledning og klimatilpasning af samfundet. De grønne obligationer har fokus på bæredygtige projekter som fx vedvarende energi, energieffektivitet, miljøvenlig transport, klimatilpasning og bæredygtig vandhåndtering.

224 mio. kr.

Svanemærket byggeri i Hillerød

Vi har investeret 224 mio. kr. i seniorbofællesskabet Hildis Have, der er et svanemærket byggeri i Hillerød. 

Samlet har vi i PKA investeret 7,8 mia. kr. i grønne ejendomme, hvoraf  lidt over 1 mia. kr. er investeret i svanemærkede ejendomme.

2 mia. kr.

Californiske solcelleparker

I 2018 investerede vi 2 mia. kr. i de to californiske solcelleparker, Garland og Tranquility, som leverer grøn strøm til mere end 100.000 amerikanske hjem. De to parker består af mere end 1,5 mio. solpaneler og har en samlet kapacitet på 410 MW. Tilsammen dækker de et areal svarende til næsten 5.500 fodboldbaner.

I PKA ejer vi 49 % af parkerne, og resten ejer Southern Power, der er et datterselskab til Southern Company - et af verdens største energiselskaber.

400 mio. kr.

Danish Sustainable Development Goals

Vi har samlet investeret 400 mio. kr. i Danish SDG. Fonden har til formål at bidrage til realiseringen af FN's verdensmål i udviklingslande og fremme salget af dansk know-how og teknologi og samtidig skabe et solidt afkast til investorerne. En af fondens investeringer er i Better Energy Ganska, som er et solcelleanlæg beliggende i Ukraine. Et andet eksempel er JCM Power Corporation, som udvikler og driver vedvarende energiværker i udviklingslande. 

Skubber selskaber i grøn retning

På baggrund af økonomiske og klimamæssige hensyn er vi i gang med at udfase investeringer i selskaber, der har aktiviteter indenfor fossile brændsler. Typisk er der tale om mine, forsynings- og energiselskaber. Vi går i dialog med selskaberne, og målet er, at de omstiller til mere klimavenlige energikilder.

Selskaberne skal fremlægge en strategi for udfasning af aktiviteter indenfor fossile brændsler. Er selskabet ikke i stand til det, sælger vi vores ejerandel og ekskluderer selskabet. Vores ambition er ikke at sælge vores ejerandele, men derimod påvirke selskaberne i en bæredygtig retning.

Vi går i dialog med udvalgte olie- og gasselskaber for at afdække selskabernes klimastrategi herunder CO2-udledning og investeringer indenfor vedvarende- og fossilenergi. Herefter vurderer vi de videre skridt i forhold til, om selskaberne fortsat er attraktive investeringer.

Selskaber med kulaktiviteter

15

Dialog

Vi er i dialog med 15 selskaber

15

Observation

Vi har 15 selskaber under observation for at monitorere deres udvikling.

131

Ekskluderet

Vi har ekskluderet 131 selskaber, fordi de ikke vil omstille forretningen til mere vedvarende energikilder.

Selskaber med aktiviteter inden for olie/gas

2

Dialog

Vi er i dialog med to selskaber

2

Observation

Vi har to selskaber under observation for at monitorere deres udvikling.

74

Ekskluderet

Vi har ekskluderet 74 selskaber, da de ikke vil omstille forretningen til mere vedvarende energikilder.

Påvirker den politiske dagsorden

Der er brug for langsigtede politiske rammevilkår og offentlig-private partnerskaber for at løse klimaudfordringerne. Derfor går vi i dialog med politikere for at sætte fokus på investorernes rolle i den grønne omstilling og er med i en række internationale klimaorganisationer.

Netværk

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP arbejder for at sikre åbenhed om selskabers påvirkning af klima og miljø og herigennem understøtte klimainvesteringer.

Læs mere om Carbon Disclosure Project

PKA's rolle

Medlem

Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge og anlægsbranchen i Danmark

Formålet med chartret er at give byggeriets parter et fælles fundament for samfundsansvar i byggebranchen. Chartret skal blandt andet bidrage til bedre arbejdsforhold, fokus på miljø- og klimaløsninger samt øge vidensdelingen for samfundsansvar i byggebranchen.

Læs mere om chartret

PKA's rolle

Underskriver

Dansif

Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Formålet er at udbrede og udveksle erfaringer med ansvarlige investeringer.

Læs mere om Dansif

PKA’s rolle

Medstifter

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

IIGCC er et netværk af europæiske investorer, der repræsenterer 13 billioner euro. Netværket arbejder for at skabe bedre rammer for klimainvesteringer og håndtering af risici forbundet med klimaforandringerne. Flere end 275 investorer fra over 15 lande har tilsluttet sig netværket.

Vi har siden 2009 været medlem og har siddet i IIGCC’s bestyrelse siden 2013.

IIGCC har iværksat initiativet Paris Aligned Investment Initiative (PAII), der ser på, hvordan investorer kan tilpasse deres porteføljer til målene i Parisaftalen. Initiativet blev lanceret i maj 2019, og vi har siden start været en aktiv deltager både i PAII’s styregruppen for initiativet, og som co-lead for to arbejdsgrupper med fokus på dels at udarbejde et rammeværk for hvordan investeringer i statsobligationer kommer på linje med Parisaftalen, dels at udbrede det danske pensionskasse-initiativ på 350 mia. kr. i 2030 i global målestok mod COP26 i november 2021.

Læs mere om IIGCC

PKA's rolle

Formand og medlem af bestyrelsen

Make Power Clean

Make Power Clean er en sammenslutning af en række store energiselskaber og internationale organisationer. De arbejder for, at energiforsyningen i Europa understøtter EU’s klimaambitioner.

Læs mere om Make Power Clean

PKA's rolle

Medlem

Principles for Responsible Investment (PRI)

PRI er en FN-støttet organisation, der fremmer arbejdet med ansvarlige investeringer. Medlemmer er forpligtiget til at leve op til PRI’s seks principper for ansvarlige investeringer.

Vi er i PKA med i PRI’s arbejdsgruppe, der arbejder med at lave en international guideline for at føre dialog med selskaber om skat.

Læs mere om PRI

PKA's rolle

Medlem

Climate Action 100+

Vi har tilsluttet os Climate Action 100+, som er et globalt investorinitiativ med 545 investorer. Climate Action 100+ blev lanceret i 2017 og afsluttes i 2022. Formålet er at påvirke de 167 største selskaber i verden, som udleder mest CO2, til at forpligte sig til at reducere deres CO2-udledninger.

I PKA vil vi ekskludere de fossile selskaber, som ikke har omstillet deres forretningsmodel til Parisaftalens målsætninger, når initiativet afsluttes i slutningen af 2022.

Læs mere om Climate Action 100+

PKA's rolle

Medlem og del af styregruppen gennem IIGCC

Det Finansielle Klimapartnerskab

Regeringen nedsatte i 2019 13 klimapartnerskaber. Det Finansielle Klimapartnerskab, som dækker finanssektoren, tilslutter sig målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 % i 2030. Banker, realkreditinstitutioner og pensionskasser, herunder PKA, er parate til at bidrage til at opnå målsætningen.

Et af vores væsentligste bidrag til Det Finansielle Klimapartnerskab er at understøtte udviklingen af klimavenlige forretningsmodeller i virksomheder gennem aktivt ejerskab.

PKA's rolle

Del af arbejdsgruppen til udformning af rapporteringskrav til den finansielle sektor

Finance for Biodiversity Pledge

Vi er i PKA underskriver af Finance for Biodiversity Pledge; et initiativ startet i 2020 med det formål at højne opmærksomheden hos verdens ledere og institutionelle investorer om den vigtige rolle, investeringer og finansieringsaktiviteter spiller i henhold til bevaring og genopretning af biodiversitet.

Flere end 37 investorer fra over 13 lande har tilsluttet sig netværket.

Læs mere om Finance for Biodiversity Pledge

PKA's rolle

Underskriver af pledge

Omstilling af energiselskaber

add

I midten af 00’erne begyndte Ørsted (tidligere DONG Energy) at udfase brugen af kul på deres kraftværker og erstatte det med bæredygtig biomasse. Siden 2006 har Ørsted reduceret sit kulforbrug med 73 % og vil i 2023 helt stoppe med at fyre med kul. Samtidig producerer Ørsted mere grøn strøm fra havvindmøller end noget andet selskab i verden og er et af Europas grønneste energiselskaber.

Ørsteds omstilling til en grønnere energiproduktion har resulteret i, at de har stået for ca. 53 % af Danmarks årlige CO2-reduktion fra 2006 og frem til 2016. Omstillingen til klimavenlig energiproduktion ses også hos store energiselskaber som fx tyske E.ON og franske TOTAL. Selskaberne investerer milliarder i vedvarende energi og fremtidssikrer forretningen til en fossilfri økonomi.

Global investorsammenslutning for grøn omstilling

add

I PKA har vi fokus på at bidrage til den grønne omstilling af blandt andet energisektoren, hvor vi deltager aktivt i den globale investorsammenslutning Climate Action 100+, der løber frem til udgangen af 2022.

Med udgangspunkt i Climate Action 100+ har vi besluttet at ekskludere fossile energiselskaber, der ikke har fremlagt konkrete planer for omstilling til Parisaftalens målsætninger ved udgangen af 2022.

I 2020 satte vi en kulgrænse på 20 % for forsyningsselskaber, hvoraf 12 omstillingsparate forsyningsselskaber med en kulomsætning over 20 % fortsat er i porteføljen og følges og evalueres på linje med selskaberne i Climate Action 100+ initiativet. Derudover vedtog vi i 2020 en nultolerance overfor mineselskaber, som er eksponeret overfor kul, hvis de ikke er omstillingsparate.