PKA's klimastrategi 2022

I PKA har vi fokus på at bidrage til den grønne omstilling. Det er i tråd med vores medlemmers holdninger og forventninger til, at vi er med til at skubbe verden i en mere bæredygtig retning og skabe gode afkast på samme tid. Derfor er FN’s verdensmål og Parisaftalen pejlemærker for vores klimastrategi.

Forpligtelse til at blive CO2-neutral
Vi forpligtede os i investeringsstrategien i 2019 til Parisaftalen og dermed til at arbejde for at blive CO2-neutral inden 2050 samt bidrage til at indfri Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C. I marts 2021 konkretiserede vi i PKA dette ved at tilslutte os de to globale initiativer IIGCC’ Net Zero Asset Owner Committment og Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). Vi benytter fra i år F&P’s klimarapportering.

Vi har i den forbindelse forpligtet os til at indfri en række krav – herunder at sætte delmål for CO2-reduktion for 2025 (2019 baseline) samt årligt rapportere på porteføljens CO2-aftryk og CO2-udledning i pensionskassernes årsrapport og PKA’s TCFD-rapport. Vores måling af porteføljens CO2-udledning og CO2-aftryk for Scope 1 og 2, som fremgår af årsrapporten, indeholder i dag vores beholdning for de tre aktivklasser: børsnoterede aktier, High Yield virksomhedsobligationer og direkte ejendomsinvesteringer. Vores 2025-delmål for CO2-aftryksreduktion for Scope 1 og 2 er 29 % samlet for de tre aktivklasser. Porteføljens CO2-udledning og CO2-aftryk er opgjort i overensstemmelse med ”CO2-model for den finansielle sektor” udarbejdet af Finans Danmark og F&P, og er i overensstemmelse med TCFD, NZAOA, og IIGCC’s Net Zero Asset Owner Committment’s rammeværk. For at kunne levere på CO2-reduktionsmål fremadrettet, er vi afhængige af, at selskaberne, som vi investerer i, reducerer deres CO2-udledning og CO2-aftryk. Det forventes at ske på sigt i takt med, at selskaberne forpligter sig til at blive CO2-neutrale inden 2050. Vi har i 2021 målt vores egen CO2-udledning, hvilket indgår i årsrapporten.

I dag er 12,6 % af vores investeringer placeret i grønne projekter. Ambitionen er, at det skal hæves til 15 % i 2025 og 20 % i 2030.

Vores retningslinjer for ansvarlige investeringer er en integreret del af vores retningslinjer for investeringsområdet og er vedtaget af PKA’s bestyrelse.

Grønne investeringer og CO2-besparelser fra grøn infrastruktur og bæredygtige ejendomme
Siden 2010 har vi i investeret aktivt i grønne investeringer – blandt andet bæredygtige ejendomme og grøn infrastruktur indenfor vedvarende energi. I 2021 udgør vores beholdning af grøn infrastruktur 17,3 mia. kr., der bidrager til at nedbringe samfundets CO2-udledning med 635.428 tons, da den CO2-lave vedvarende energi produceret af vind- og solenergi ellers ville være produceret med fossil energi som fx kul, der udleder meget CO2.

For at imødegå klimaforandringer har PKA’s bestyrelse vedtaget, at for nye investeringer i ejendomme og den eksisterende boligmasse skal forhold ud over de lovgivningsmæssige krav tænkes ind i projekterne, hvilket også fremgår af vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Derfor har vi haft en målsætning om, at den gennemsnitlige energimærkning blev opgraderet fra klasse D i 2008 til B i 2020 på hele porteføljen på ca. 1 mio. m². Dette mål er nu realiseret, og målet frem mod 2025 er, at vores ejendomme skal have et gennemsnit af energimærker mellem klasse A og B. Derudover har vi sat en målsætning frem mod 2025 om at reducere ejendomsporteføljens CO2-udledning med yderligere 50 %.

Udfaser fossile brændstoffer
Skal det globale samfund opfylde Parisaftalens målsætning om at holde temperaturstigningen under 1,5 °C, er det nødvendigt at reducere forbruget af fossile brændstoffer. Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn har vi i PKA siden 2015 haft tre strategiske initiativer:

1) Kul-initiativet: I 2015 ekskluderede vi de første kulselskaber og gik i dialog med de resterende kulselskaber i porteføljen. Det er ambitionen, at selskaberne omstiller forretningen til mere vedvarende energikilder og bidrager til at indfri Parisaftalens mål. I 2020 besluttede vi at sænke grænserne for kul ved at indføre nultolerance for kulminer og en restriktion mod at investere i forsyningsselskaber, hvor mere end 20 % af omsætningen kommer fra kul, hvis selskaberne ikke er omstillingsparate. På den baggrund har vi ekskluderet 119 kulselskaber.

2) Olie og gas-initiativet: I 2016 ekskluderede vi de første selskaber, hvor udvinding af oliesand udgjorde over 50 % af forretningen. I dag har vi en nultolerance for selskaber, som er eksponeret overfor oliesand, såfremt de ikke er omstillingsparate. På den baggrund har vi samlet ekskluderet seks oliesandsselskaber.

I 2017 gik vi i dialog med udvalgte olie- og gasselskaber for at afdække selskabernes klimastrategi. På den baggrund har vi samlet ekskluderet 50 olie- og gasselskaber.

3) Transport-initiativet: I 2018 satte vi fokus på transportsektoren. Vi kortlagde de største bilselskabers planer for omstilling til Parisaftalen, og vi gik i dialog med selskaberne om, hvordan de kan omstille deres produktion til mere klimavenlige typer af biler. På baggrund af den dialog har vi ekskluderet et bilselskab og er gået i kritisk dialog med yderligere tre selskaber, der er sat på observationslisten. Derudover følger vi udviklingen af de 13 bilselskaber, som indgår i det globale initiativ Climate Action 100+.

Maksimerer indflydelse via aktivt ejerskab
Via aktivt ejerskab opfordrer vi de selskaber, vi investerer i, til at tilslutte sig Parisaftalen og derved forpligte sig til at blive CO2-neutrale inden 2050 – dels gennem afstemning på selskabers generalforsamlinger og dels i dialog med selskaber. Ved udmøntning af politikken samarbejder vi med EOS at Federated Hermes (EOS). EOS at Federated Hermes udøver aktivt ejerskab, stemmer på generalforsamlinger og går i dialog med selskaber på vores vegne. Gennem EOS at Federated Hermes har vi mulighed for at maksimere vores indflydelse sammen med andre investorer, og en samlet formue på 10 trillioner. kr.

Vi deltager aktivt i investorkoalitioner blandt andet Climate Action 100+, som taler på vegne af 615 investorer med over 350.000 mia. kr. under forvaltning. Herigennem stilles en række krav til 167 af verdens mest CO2-udledende selskaber for at sikre, at de omstiller sig med henblik på at kunne efterleve Parisaftalens mål. Når fase 1 af initiativet slutter i 2023, vil vi evaluere selskaberne i forhold til, om de har fremlagt planer for omstilling af deres forretningsmodel, så den efterlever Parisaftalens mål. Hvis ikke vil vi frasælge vores investeringer i selskaberne og placere dem på negativlisten.

Rapport om klimarelaterede risici

I 2021 udgav vi for første gang en Task Force on Climate-related Financial Disclosures rapport, som er en rapport, der skal klarlægge den påvirkning, vores investeringer har på klimaet, de risici, det indebærer, og hvordan vi håndterer disse.

TCFD blev startet i 2015 på initiativ fra Financial Stability Board (FSB). FSB blev etableret af G20 i 2009 med det formål at fremme international finansiel stabilitet. TCFD udgav fire anbefalinger til klimarapportering i 2017, og de blev revideret i 2021. Rapportering efter anbefalingerne er et værktøj til at skabe bevidsthed og transparens om, hvordan investorer og virksomheder håndterer finansielle klimarisici - både udadtil, men også internt i organisationen. Anbefalingerne er opdelt i fire overordnede områder: 1) Ledelse, 2) Strategi, 3) Risikostyring og 4) Nøgletal og mål. Formålet er at øge virksomheders rapportering af klimarelaterede oplysninger og gøre dem mere konsistente og sammenlignelige. Vi rapporterer efter TCFD-anbefalingerne som led i vores arbejde med klima, herunder vores ambition om at blive CO2-neutral i 2050.

Læs TCFD-rapporten (2021) her

Læs TCFD-rapporten (2022) her

Eksempler på PKA’s klimainvesteringer

100 mio. kr.

Batterivirksomheden Morrow

Vi har samlet investeret 100 mio. kr. i den norske iværksættervirksomhed Morrow, der arbejder på at udvikle verdens mest effektive og bæredygtige batterier til biler. 

Fabrikken kommer til at levere batterier til mere end 700.000 elbiler årligt og beskæftige mere end 2500 medarbejdere.

2 mia. kr.

Californiske solcelleparker

I 2018 investerede vi 2 mia. kr. i de to californiske solcelleparker, Garland og Tranquility, som leverer grøn strøm til mere end 100.000 amerikanske hjem. De to parker består af mere end 1,5 mio. solpaneler og har en samlet kapacitet på 410 MW. Tilsammen dækker de et areal svarende til næsten 5.500 fodboldbaner. I PKA ejer vi 49 % af parkerne, og resten ejer Southern Power.

1,2 mia. kr.

Vindmøllepark i det sydlige USA

Vi har sammen med PenSam i 2020 investeret 1,2 mia. kr. i vindmølleparken Escalade i Knox County, Texas. Vestas skal levere i alt 65 møller til vindparken, og for første gang skal vindmøller fra den nye Enventus-platform i brug i USA. Samlet forventes parken at producere strøm, der svarer til 275.000 danske hjems årlige strømforbrug, når den, som forventet, står klar til drift i november 2021.

200 mio. kr.

Klimainvesteringsfonden

Den danske Klimainvesteringsfond investerer i klimaprojekter i udviklings- og vækstlande, der er med til at reducere global opvarmning og fremme salget af dansk klimateknologi. Vi har investeret 200 mio. kr. i fonden, og de samlede investeringer forventes at blive i størrelsesordenen 8–9 mia. kr. Fonden har bl.a. investeret i vindmølleparken Lake Turkana i Kenya.

2,1 mia. kr.

Hollandske grønne statsobligationer

Vi har i PKA investeret 2,1 mia. kr. i grønne obligationer fra den hollandske stat. Den hollandske stats grønne obligationer støtter FN's 17 Verdensmål og Parisaftalens mål. Midlerne går til projekter med fokus på CO2-reduktion og klimatilpasning af samfundet fx grøn energi, energieffektivitet, miljøvenlig transport, klimatilpasning og bæredygtig vandhåndtering.

224 mio. kr.

Svanemærket byggeri i Hillerød

Vi har investeret 224 mio. kr. i seniorbofællesskabet Hildis Have, der er et svanemærket byggeri i Hillerød. 

Samlet har vi i PKA investeret 5,7 mia. kr. i grønne ejendomme, hvoraf  lidt over 1 mia. kr. er investeret i svanemærkede ejendomme.

Skubber selskaber i grøn retning

På baggrund af økonomiske og klimamæssige hensyn udfaser vi løbende investeringer i selskaber, der har aktiviteter indenfor fossile brændsler. Typisk er der tale om mine-, forsynings- og energiselskaber. Vi går i dialog med selskaberne, og målet er, at de omstiller til mere klimavenlige energikilder.

Selskaberne skal fremlægge en strategi for udfasning af aktiviteter indenfor fossile brændsler. Er selskabet ikke i stand til det, sælger vi vores ejerandel og ekskluderer selskabet. Vores ambition er ikke at sælge vores ejerandele, men derimod påvirke selskaberne i en bæredygtig retning.

Vi går i dialog med udvalgte olie- og gasselskaber for at afdække selskabernes klimastrategi herunder CO2-udledning og investeringer indenfor vedvarende- og fossilenergi. Herefter vurderer vi de videre skridt i forhold til, om selskaberne fortsat er attraktive investeringer.

Selskaber med aktiviteter inden for kul

9

Dialog

Vi er i dialog med 9 kul- og kulmineselskaber.

12

Observation

Vi har 12 selskaber under observation for at monitorere deres udvikling.

119

Ekskluderet

Vi har ekskluderet 119 selskaber, fordi de ikke vil omstille forretningen til mere vedvarende energikilder.

Selskaber med aktiviteter inden for olie/gas

1

Dialog

Vi er i dialog med ét selskab.

1

Observation

Vi har ét selskab under observation for at monitorere deres udvikling.

50

Ekskluderet

Vi har ekskluderet 50 selskaber, da de ikke vil omstille forretningen til mere vedvarende energikilder.

Politisk engagement i internationale klimainitiativer

Privat kapital spiller en nøglerolle i den grønne omstilling, og derfor er vi med i en række internationale initiativer som GFANZ, NZAOA og PAII, der påvirker den politiske dagsorden og skaber flere grønne investeringsmuligheder. Der er brug for langsigtede politiske løsninger og offentlig-private partnerskaber for at løse klimaudfordringerne - og derfor går vi i dialog med politikere for at sætte fokus på investorernes rolle i den grønne omstilling. Partnerskaber mellem offentlige og private aktører er en af metoderne til at reducere risici. Vores eksterne samarbejdspartnere - som kapitalforvaltere, kreditvurderingsbureauer, revisorer, børser, proxy rådgivere og investeringskonsulenter - opfordres til at sikre, at produkter og tjenester, der er tilgængelige for investorer, er i overensstemmelse med opnåelsen af global CO2-neutralitet inden 2050.

I november 2021 samledes ledere fra politik, erhvervsliv og NGO’er til den årlige klimakonference COP26 i Glasgow. Målet var at holde liv i Parisaftalens mål om højst 1,5 ̊C temperaturstigning, og mødet tog afsæt i rapporten fra FN’s klimapanel i sommeren 2021. Til klimatopmødet sad administrerende direktør i PKA, Jon Johnsen, med i klimasammenslutningen Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Læs mere om GFANZ under 'Internationale samarbejder og netværk' længere nede på siden.

Nye ESG-krav

Udviklingen på ESG-området sker med hastige skridt, og mange nye lovkrav og tiltag ser dagens lys. På lovgivningsområdet er EU afsender af en ambitiøs bæredygtigheds-regulering, som har til formål at finansiere bæredygtige aktiviteter, bidrage til det langsigtede mål om klimaneutralitet og forhindre såkaldt greenwashing. Med tydelige kriterier for bæredygtighed og krav om oplysning vil investorer kunne foretage datadrevne valg og investere med større vished og gennemsigtighed. Den investorrettede EU-regulering er komplementeret af oplysningskrav til virksomheder, som vil skulle rapportere bedre, bredere og mere sammenligneligt om deres bæredygtighed.

Vi har samlet de nye ESG-krav i en oversigt, hvor vi opsummerer de væsentligste nye lovpligtige krav samt de frivillige investorinitiativer, vi har tilsluttet.

Læs den her

Klimarapportering

I 2022 har vi for første gang rapporteret på Klimarapporteringen, der er en ny fælles branchehenstilling fra F&P og en udløber af regeringens klimapartnerskab for den finansielle sektor, hvor vi sammen med resten af sektoren har forpligtet os til at bidrage aktivt til regeringens målsætning om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030.

PKA’s klimarapportering indgår i pensionskassernes årsrapporter, og har fokus på vores indsats på fire områder: investeringernes CO2-aftryk, aktivt engagement i klimaforbedringer, bæredygtighed i forretningsmodeller og PKA’s egen CO2-udledning.

Læs pensionskassernes årsrapporter her

Internationale samarbejder og netværk

Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP arbejder for at sikre åbenhed om selskabers påvirkning af klima og miljø og herigennem understøtte klimainvesteringer.

PKA's rolle
Medlem

Læs mere om Carbon Disclosure Project

 

Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge og anlægsbranchen i Danmark
Formålet med chartret er at give byggeriets parter et fælles fundament for samfundsansvar i byggebranchen. Chartret skal blandt andet bidrage til bedre arbejdsforhold, fokus på miljø- og klimaløsninger samt øge vidensdelingen for samfundsansvar i byggebranchen.

PKA's rolle
Underskriver

Læs mere om charteret

 

Climate Action 100+
Vi har tilsluttet os Climate Action 100+, som er et globalt investorinitiativ med 545 investorer. Climate Action 100+ blev lanceret i 2017 og afsluttes i 2022. Formålet er at påvirke de 167 største selskaber i verden, som udleder mest CO2, til at forpligte sig til at reducere deres CO2-udledninger.

I PKA vil vi ekskludere de fossile selskaber, som ikke har omstillet deres forretningsmodel til Parisaftalens målsætninger, når initiativet afsluttes i slutningen af 2022.

PKA's rolle
Medlem og del af styregruppen gennem IIGCC

Læs mere om Climate Action 100+

 

Dansif
Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Formålet er at udbrede og udveksle erfaringer med ansvarlige investeringer.

PKA’s rolle
Medstifter

Læs mere om Dansif

 

Det Finansielle Klimapartnerskab
Regeringen nedsatte i 2019 13 klimapartnerskaber. Det Finansielle Klimapartnerskab, som dækker finanssektoren, tilslutter sig målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 % i 2030. Banker, realkreditinstitutioner og pensionskasser, herunder PKA, er parate til at bidrage til at opnå målsætningen.

Et af vores væsentligste bidrag til Det Finansielle Klimapartnerskab er at understøtte udviklingen af klimavenlige forretningsmodeller i virksomheder gennem aktivt ejerskab.

PKA's rolle
Del af arbejdsgruppen til udformning af rapporteringskrav til den finansielle sektor

Læs mere om Det Finansielle Partnerskab

EOS at Federated Hermes 
I PKA samarbejder vi med EOS at Federated Hermes for at have den nødvendige tyngde i det aktive ejerskab hos selskaber, som vi investerer i. På vores vegne agerer EOS at Federated Hermes som rådgivende stedfortræder og går i dialog med selskaber over hele verden for at sætte ansvarlighed på dagsordenen. EOS at Federated Hermes repræsenterer mere end 637 investorer i 28 lande med tilsammen 7.440 mia. kr. Det giver indflydelse og mulighed for at påvirke store selskaber i en ansvarlig retning. EOS at Federated Hermes varetager i samarbejde med ISS vores stemmeafgivelse hos de børsnoterede selskaber, som vi investerer i.

Vi er i PKA medlem af EOS at Federated Hermes’ Client Advisory Board og har på den måde direkte indflydelse på EOS at Federated Hermes’ udøvelse af aktivt ejerskab på vores vegne.

PKA's rolle
Medlem af EOS at Federated Hermes’ Client Advisory Board

Læs mere om EOS at Federated Hermes

Finance for Biodiversity Pledge
Vi er i PKA underskriver af Finance for Biodiversity Pledge; et initiativ startet i 2020 med det formål at højne opmærksomheden hos verdens ledere og institutionelle investorer om den vigtige rolle, investeringer og finansieringsaktiviteter spiller i henhold til bevaring og genopretning af biodiversitet.

Flere end 37 investorer fra over 13 lande har tilsluttet sig netværket.

PKA's rolle
Underskriver af pledge

Læs mere om Finance for Biodiversity Pledge

 

FN’s Global Compact
I PKA er vi medlem af og støtter FN’s Global Compact, som blev lanceret i 2000 af FN, der er en række retningslinjer for virksomheders samfundsansvar. Global Compact er det største initiativ i verden indenfor ansvarlig virksomhedspraksis og består af 10 principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt antikorruption.

PKA's rolle
Medlem

Læs mere om FN's Global Compacts 10 principper

Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)
GFANZ er et internationalt FN-støttet initiativ lanceret i april 2021. Initiativet har til formål at understøtte og accelerere finansieringen af den globale, bæredygtige udvikling. Netværket består af mere end 450 finansielle institutioner fra hele verden, herunder nogle af verdens største banker og kapitalforvaltere som Blackrock og Bank of America. Til sammen har de finansielle institutioner op mod 833 billioner kr. under forvaltning, og i samarbejde arbejder de på at finde den fornødne finansiering til at indfri målene i Parisaftalen og skubbe verden i retning af et udledningsneutralt samfund i 2050.

PKA's rolle
PKA’s administrerende direktør, Jon Johnsen, er som den eneste dansker medlem af GFANZ’ ledende gruppe.

Læs mere om GFANZ

ISS
ISS er i dag verdens førende udbyder af corporate governance og ansvarlige investeringsløsninger, market intelligence og fondstjenester samt begivenheder og redaktionelt indhold til institutionelle investorer og virksomheder globalt. I PKA anvender vi ISS’ portal til stemmeafgivelse på de investerede selskabers generalforsamlinger.

Læs mere om ISS

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
IIGCC er et netværk af europæiske investorer, der repræsenterer 13 billioner euro. Netværket arbejder for at skabe bedre rammer for klimainvesteringer og håndtering af risici forbundet med klimaforandringerne. Flere end 275 investorer fra over 15 lande har tilsluttet sig netværket.

Vi har siden 2009 været medlem og har siddet i IIGCC’s bestyrelse siden 2013.

IIGCC har iværksat initiativet Paris Aligned Investment Initiative (PAII), der ser på, hvordan investorer kan tilpasse deres porteføljer til målene i Parisaftalen. Initiativet blev lanceret i maj 2019, og vi har siden start været en aktiv deltager både i PAII’s styregruppen for initiativet, og som co-lead for to arbejdsgrupper med fokus på dels at udarbejde et rammeværk for hvordan investeringer i statsobligationer kommer på linje med Parisaftalen, dels at udbrede det danske pensionskasse-initiativ på 350 mia. kr. i 2030 i global målestok mod COP26 i november 2021.

PKA's rolle
Formand og medlem af bestyrelsen

Læs mere om IIGCC

 

MSCI
MSCI er en global udbyder af bl.a. aktie- og markedsindekser og porteføljeanalyseværktøjer. MSCI leverer ESG-data om god selskabsledelse og selskabers håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter til os i PKA, som bruges til at analysere og overvåge vores investeringer for evt. brud på vores politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer. MSCI’s ESG-data bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer, eller som bryder med FN’s Global Compact 10 principper.

Læs mere om MSCI

Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)
PKA er underskriver af NZAOA, som er et internationalt initiativ, der består af 61 finansielle institutioner med mere end 10 billioner amerikanske dollars under forvaltning til sammen. Medlemmerne har forpligtet sig på at omstille deres investeringsporteføljer til målsætningerne i Parisaftalen, hvilket indebærer, at investeringsporteføljerne ikke må bidrage til nogen former for CO2-udledning senest i år 2050. NZAOA udøver derudover lobbyaktivitet for at muliggøre opnåelse af Parisaftalen. Medlemmerne af NZAOA opfordres til at støtte arbejdet, hvilket PKA aktivt tager del i.

PKA's rolle
Underskriver

Læs mere om NZAOA

Principles for Responsible Investment (PRI)
PRI er en FN-støttet organisation, der fremmer arbejdet med ansvarlige investeringer. Medlemmer er forpligtiget til at leve op til PRI’s seks principper for ansvarlige investeringer.

Vi er i PKA med i PRI’s arbejdsgruppe, der arbejder med at lave en international guideline for at føre dialog med selskaber om skat.

PKA's rolle
Medlem

Læs mere om PRI

 

Paris Aligned Investment Initiative (PAII)
PAII er et initiativ, der skal understøtte investorer i at strømline deres investeringer med målene i Parisaftalen. Initiativet blev etableret i 2019 af Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) og har vokset sig til en global koalition med lokale grupper fire forskellige steder i verden. PKA er aktivt medlem i begge grupper. 

PKA's rolle
Medlem

Læs mere om PAII

Sustainalytics
Sustainalytics leverer sektoranalyser til os, som bruges til at screene selskaber indenfor menneskerettigheder. Screeningen af vores investeringer bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer eller som bryder med FN’s Global Compact 10 principper.

Læs mere om Sustainalytics

Workforce Disclosure Initiative 
I PKA støtter vi Workforce Disclosure Initiative (WDI), som er et globalt initiativ indenfor arbejdstagerrettigheder. WDI blev lanceret i 2016, fordi en række investorer efterspurgte mere retvisende og sammenlignelige oplysninger om selskabers arbejdsforhold. WDI rapporterer om 118 selskaber globalt, og 140 investorer støtter op om WDI, der samlet repræsenterer 40.000 mia. kr. WDI leverer data om selskabers arbejdsforhold til PKA.

PKA's rolle
Underskriver

Læs mere om WDI

Top foto: Matthias Ibeler, Ørsted