Ansvarlige investeringer 2023

Vi er i 2023 nået videre på rejsen mod at nedbringe vores investeringers klimaaftryk og har øget fokus på biodiversitet og aktivt ejerskab.

Fremskridt mod klimaneutral pension i 2050

PKA bakker op om Parisaftalen og har besluttet, at investeringsporteføljen skal være klimaneutral i 2050. Det betyder, at der skal måles på investeringernes CO2-aftryk og arbejdes på at mindske det. PKA har fastsat delmål, som understøtter strategien. I 2025 skal vores investeringers CO2-aftryk være nedbragt med 29 %, og inden 2030 skal det være nedbragt med 50 % i forhold til 2019. CO2-aftrykket af vores portefølje er 52 % lavere i 2023 end i 2019, så vi har derfor mere end opfyldt vores mål for 2025. Vi kan dog ikke vurdere om delmålet for 2030 er opfyldt, da 2030-målet omfatter flere aktivklasser (børsnoterede aktier, obligationer, derivater, ejendomme og i 2030 også infrastruktur), og flere typer af udledninger er omfattet (dvs. scope 1, 2 og fra 2030 også scope 3). Det skal samtidig bemærkes, at datakvaliteten på området stadig er under udvikling og der arbejdes på at øge denne Derfor er de data vi offentliggør behæftet med usikkerhed og offentliggøres efter bedste evne.

Ultimo 2023 var 12,7 % af vores investeringer placeret i klimarelaterede aktiviteter. Ambitionen er, at det skal øges til 15 % i 2025 og 20 % i 2030. På vejen mod klimaneutralitet arbejder PKA for, at de selskaber, vi investerer i, omstiller sig, så de overholder Parisaftalen. Det gør vi gennem aktivt ejerskab, hvor vi går i dialog med selskaberne og stemmer på deres generalforsamlinger. Der er brug for omstilling snarest, hvis hele økonomien skal gøres klimavenlig og Parisaftalens målsætning indfries.

Øget fokus på biodiversitet

Biodiversitet er stadig et relativt nyt fokusområde. PKA er så småt begyndt at indtænke biodiversitet i relevante investeringer, har vedtaget en afskovningspolitik og vil fremadrettet have større fokus på de risici, som følger af tab af biodiversitet. PKA har derfor besluttet at følge anbefalingerne fra Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) første gang for regnskabsåret 2024. TNFD minder om Task Force for Climate-related Financial Disclosure (TCFD), blot med fokus på biodiversitet fremfor klima.

Vi har desuden tilsluttet os Nature Action 100, der er et investorinitiativ, der går i dialog med de 100 største børsnoterede selskaber om deres ambitioner og indsatser for håndtering af tab af natur/biodiversitet. Nature Action 100 svarer til Climate Action 100, blot med fokus på biodiversitet. PKA indgår i en lille gruppe investorer under Nature Action 100, som skal drøfte og fremme tilgangen til bevarelse af biodiversitet med Novo Nordisk. Dialogen er startet primo 2024.

Aktivt ejerskab spiller en stor rolle

Aktivt ejerskab spiller en stadig større rolle for PKA. Der sker bl.a. gennem deltagelse i en række investoralliancer som Climate Action 100+, Net-Zero Engagement Initiative og Nature Action 100, hvor fokus er på klima og biodiversitet. Desuden har vi 993 dialoger om miljø/klimarelaterede forhold gennem samarbejdspartneren EOS at Federated Hermes i 2023. EOS udfører aktivt ejerskab inden for ESG for en lang række investorer gennem møder med virksomheder og anbefalinger til afstemninger på generalforsamlinger.

Desuden har vi dialog med en række selskaber alene eller sammen med andre danske pensionsselskaber. I 2022 valgte vi at gå i dialog med Amazon sammen med Sampension og PenSam. Målet med dialogen er at få Amazon til at dokumentere, hvordan selskabet sikrer sine medarbejderes ret til at organisere sig og forhandle kollektivt. Det sker på baggrund af adskillige sager om brud på selskabets arbejdstagerrettigheder. I dag er initiativet støttet af 13 danske pensionskasser.

PKA ekskluderer 25 selskaber

Investorinitiativet Climate Action 100+ (CA100+) med mere end 700 investorer har afsluttet første fase i oktober 2023, og udsendt en fremskridtsrapport. CA100+ har eksisteret siden 2017 og formålet med initiativet er at påvirke verdens største virksomheder til at indfri de klimamål, der er fastsat i Parisaftalen.

Fremskridtsrapporten viser, at dialogen har givet resultater: De største CO2-udledere i verden gør fremskridt henimod at efterleve Parisaftalen, der har en målsætning om at halvere verdens CO2-udledning til år 2030. Men det går langsomt, og kun 2 % af selskaberne har udfaset eller forpligtet sig til at udfase investeringer i CO2-intensive aktiver.

Ikke alle virksomhederne ser ifølge fremskridtsrapporten ud til at kunne påvirkes til fremskridt gennem aktivt ejerskab. Derfor har PKA besluttet at ekskludere yderligere 25 virksomheder fra listen over de 166 største CO2-udledere. PKA havde allerede 41 af de 166 selskaber ekskluderet, og har nu samlet ekskluderet 66 af de 166 CA100+ selskaber. Derved er godt 50 % af samtlige børsnoterede olie-gasselskaber målt på markedsværdi nu solgt fra.

For at sikre, at de globale selskaber indfrier deres klima- og CO2-reduktionsmål for 2030, er det blevet besluttet, at initiativet skal fortsætte i en fase 2. Fase 2 vil have fokus på 170 selskaber, hvoraf de fleste er gengangere fra fase 1. I fase 2 skal CA100+-investorerne holde selskaberne op på den centrale målsætning om at halvere globale CO2-udledninger i 2030. Der bliver en evaluering i 2026, og initiativet afsluttes i 2030. PKA vil fortsat støtte initiativet, og evaluere selskaberne, næste gang i 2026.

PKA deltager aktivt på COP28

I november samledes ledere fra politik, erhvervsliv og NGO’er til COP28 i Dubai. COP, som står for ’Conference of the Parties’, er en årlig klimakonference, som på skift afholdes af de lande, der har tilsluttet sig FN’s klimakonventioner fra 1994. PKA har deltaget årligt siden 2015.

Målet for COP28 var bl.a. at gøre status for implementeringen af Parisaftalen.

Hovedresultaterne kan opsummeres i følgende punkter:

  • Verden skal bevæge sig væk fra fossile brændstoffer.
  • En tredobling af vedvarende energi og en fordobling af energieffektivitet inden 2030.
  • Accelerere indsatsen for at nedfase kulkraft (hvor der ikke sker fangst/lagring af CO2).
  • Penge til klimakatastrofefonden på 700 mio. USD til at kompensere udviklingslandene for klimakrise.
  • Mål om at udfase nationale støtteordninger til fossile brændstoffer.

PKA’s administrerende direktør, Jon Johnsen, er næstformand i IIGCC, The Institutional Investors Group on Climate Change, som er et fællesskab af investorer med specifikt fokus på klimainvesteringer. Desuden er Jon Johnsen medlem af styregruppen for GFANZ, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, som sætter den strategiske retning for samarbejdet. I kraft af dette havde Jon Johnsen en fremtrædende rolle på COP28 og deltog i flere paneldebatter og møder. COP’en gav PKA mulighed for at fortælle, hvordan Danmark og den danske pensionssektor fokuserer på at nedbringe CO2. PKA fik også inspiration og mulighed for at have dialog med politikere og erhvervsledere fra hele verden. Der er stor interesse for at få endnu flere investeringer fra pensionskasser mv. til at bidrage til den bæredygtige omstilling i hele verden. Det vil derfor være et af emnerne til COP29 i Aserbajdsjan.