Ansvarlige investeringer 2021

Som en af Danmarks førende klimainvestorer er vi i 2021 nået et godt stykke videre på rejsen mod at nedbringe vores investeringers klimaaftryk. Samtidig ser vi bredt på ansvarlighed og har øget vores sociale investeringer markant.

Investorerne strømmer til klimaområdet

I november samledes ledere fra politik, erhvervsliv og NGO’er til COP26 i Glasgow. COP, som står for  ’Conference of the Parties’, altså en konference for parterne, er en årlig klimakonference, som på skift afholdes af de lande, der har tilsluttet sig FN’s klimakonventioner fra 1994.

Målet for COP26 var at holde liv i Parisaftalens mål om højst 1,5 ̊C temperaturstigning. Mødet tog afsæt i sommerens rapport fra FN’s klimapanel.

PKA’s administrerende direktør Jon Johnsen er næstformand i IIGCC, The Institutional Investors Group on Climate Change, som er et fællesskab af investorer med specifikt fokus på klimainvesteringer. I kraft af dette havde Jon Johnsen en fremtrædende rolle på COP26 og deltog i flere paneldebatter og møder.

PKA deltog også i initiativet GFANZ, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, som består af nogle af de største investorer i verden. I Glasgow gav GFANZ tilsagn om at dedikere 850.000 mia. kr. til klimainvesteringer.

Derudover blev pensionsbranchens ambition om grønne investeringer udvidet, så der nu er planer om at investere 830 mia. kr. frem mod 2030. Dette skyldes, at der i tillæg til den danske pensionsbranches 350 mia. kr. også er kommet tilsagn fra nordiske og britiske pensionsselskaber samt ATP om yderligere 480 mia. kr. De danske pensionsselskaber er allerede godt på vej til at nå deres målsætning.

Klimaneutral pension i 2050

PKA bakker op om Parisaftalen og har besluttet, at porteføljen skal være klimaneutral i 2050. Det betyder, at der allerede nu skal måles på CO2-udledningen fra investeringerne og arbejdes på at mindske den.

I dag er 12,6 % af vores investeringer placeret i grønne projekter. Ambitionen er, at det skal hæves til 15 % i 2025 og 20 % i 2030.

På vejen mod klimaneutralitet arbejder PKA for, at de selskaber, der investeres i, omstiller sig, så de overholder Parisaftalen. Det gør vi gennem aktivt ejerskab, hvor vi går i dialog med selskaberne og stemmer på deres generalforsamlinger. Der er brug for omstilling snarest, hvis hele økonomien skal gøres klimavenlig og Parisaftalens målsætning indfris.

Behov for social ansvarlighed

Vi investerer med social ansvarlighed for øje. I 2020 satte vi en målsætning om 10 mia. kr. i sociale investeringer inden udgangen af 2025. Den målsætning nærmede vi os hurtigt i 2021 med 8,3 mia. kr. investeret socialt ved opgørelsen i midten af året. Det var en stigning på 22 % i forhold til 2020. PKA-pensionskassernes sociale investeringer er bl.a. inden for mikrofinans, sociale projekter som sociale boligejendomme og sundhedssektoren i udviklingslande. Også i vores aktive ejerskab presser vi på for en mere fair social dimension. Det gælder fx rimelige priser på og bedre adgang til medicin, herunder corona-vacciner.

Øget fokus på bæredygtighed som risiko og mulighed

TCFD-rapportering opgør finansielle klimarisici
I 2021 udgav PKA for første gang en TCFD-rapport om klimarelaterede finansielle risici. TCFD, Taskforce on Climate-related Financial Disclosure, er et værktøj for investorer til at opgøre og overvåge finansielle klimarisici. I PKA’s TCFD-rapport for 2021 beskriver vi, hvordan vi tager højde for finansielle klimarisici i selskabsledelse, strategi, risikostyring og nøgletal. I første omgang har vi målt på vores børsnoterede aktiers CO2-aftryk. Rapporten viste, at vores indsats for at gøre porteføljen mere klimavenlig gennem de senere år har virket. Aktieporteføljen har ca. 30 % mindre CO2-aftryk end markedet. Sammenlignet med december 2019 er aktieporteføljens CO2-nøgletal omtrent halveret. Samtidig så vi, at enkelte sektorer – energi, materialer og forsyning – står for 75 % af den samlede udledning. Det bestyrker os i at fokusere vores klimarelaterede aktive ejerskab til selskaber i disse sektorer.

Fremover vil TCFD-rapportering være en årlig udgivelse, og i 2022 vil vi have udvidet CO2-målingen til tre aktivklasser: Børsnoterede aktier, ejendomme og virksomhedsobligationer. I takt med, at konsekvenserne af klimaforandringerne bliver tydeligere, er det vigtigt for os som investorer at kunne tage højde for dem, både nu og fremover.

Ny EU-regulering stiller krav om dokumenteret bæredygtighed
Bæredygtigheds-risici bredere set er også et fokus i ny regulering fra EU. PKA har offentliggjort en række oplysninger om bæredygtighed i 2021. Det omfatter i første omgang en beskrivelse af investeringernes bæredygtighed og risici. Flere dele af reguleringen træder i kraft over de kommende år, og PKA vil derfor løbende offentliggøre flere bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bedre data om bæredygtighed vil klæde investorer bedre på til at inddrage hensyn til klima, miljø, sociale forhold og god ledelse, når der investeres. Derfor ser vi frem til, at EU’s nye regler bliver implementeret, da de stiller krav om bæredygtighedsdata fra virksomheder og investorer. Det gælder især disclosure- og taksonomiforordningerne, samt det såkaldte Corporate Sustainable Reporting Directive, CSRD. Disclosure-forordningen fastsætter en række oplysningskrav om bæredygtighed for finanssektoren. Taksonomi-forordningen er EU’s bæredygtighedsleksikon, hvor investorer kan finde oplysninger om, hvilke økonomiske aktiviteter der er bæredygtige i EU-sammenhæng. EU har også igangsat arbejdet med en social taksonomi, som skal definere, hvilke investeringer der kan kaldes socialt bæredygtige i EU. CSRD pålægger virksomheder nogle oplysningskrav om bæredygtighed – det vil give investorer bedre indsigt i virksomheders ESG-forhold.

Pensionskassens hovedformål er at foretage investeringer, der sikrer gode afkast til medlemmerne. Det har længe været pensionskassens overbevisning, at fokus på god selskabsledelse og forretningsmodeller, som er samfunds-, miljø- og klimamæssigt ansvarlige, vil bidrage til selskabernes langsigtede værdiskabelse, herunder give et stabilt afkast til investorerne. På trods af at PKA – sammen med en lang række øvrige investorer – lægger pres på selskaberne gennem aktivt ejerskab ændrer selskaberne ikke altid adfærd så længe forbrugerne ikke ændrer adfærd. I 2022 vil pensionskassen have fokus på, hvordan der kan skabes en balance mellem at sikre medlemmerne det bedst mulige afkast og samtidig fortsætte med at stille høje etiske krav til de selskaber PKA investerer i. 

PKA undersøger grøn energilagring

I PKA har vi i en årrække taget aktivt del i udbygningen af vindkraft og var blandt de første pensionskasser til at investere i dansk vindenergi. I dag er der mange flere om buddet, og konkurrencen er skærpet med lavere afkast til følge. Derfor skal næste kapitel af den grønne omstilling til at tage fart. Et vedvarende energisystem har nemlig brug for at kunne lagre den energi, som skabes når solen skinner og vinden blæser og bruge den på andre tidspunkter.

PKA-pensionskasserne investerede i 2021 i en innovativ, norsk batterivirksomhed ved navn Morrow. Batterivirksomheden vil fremstille grønne batterier til mere end 700.000 elbiler årligt og beskæftige mere end 2.500 medarbejdere. De kommende år er PKA på udkig efter flere gode investeringer i fremtidens energiløsninger, herunder i den førnævnte lagring af grøn energi: Power-to-X. Her spiller et partnerskab med bl.a. Haldor Topsøe en vigtig rolle. Haldor Topsøe er også samarbejdspartner i Morrow.

Biodiversitet

Biodiversitet er stadig et relativt nyt fokusområde, hvor PKA er begyndt at indtænke biodiversitet i relevante investeringer. Vi har opgjort i hvilke af vores investeringer biodiversitet indgår – det gælder bl.a. grønne obligationer, der har direkte fokus på biodiversitet, og svanemærkede ejendomme. D. 30. juni 2021 udgjorde pensionskassernes biodiversitetsrelaterede investeringer 7,5 mia. kr. Vi har bl.a. investeret i et ejendomsrelateret biodiversitetsprojekt i Tinghaven, hvor vi i samarbejde med tegnestuen og naturformidleren Ad:terra har taget initiativ til mere vild natur, værtsplanter og vandhuller, der skal sikre et rigt insekt- og planteliv på boligernes udendørsarealer. 

Foto: Matthias Ibeler, Ørsted