Ansvarlige investeringer 2022

Som en af Danmarks førende klimainvestorer er vi i 2022 nået et godt stykke videre på rejsen mod at nedbringe vores investeringers klimaaftryk.

Investorerne strømmer til klimaområdet

I november samledes ledere fra politik, erhvervsliv og NGO’er til COP27 i Sharm el-Sheikh. COP, som står for ’Conference of the Parties’, altså en konference for parterne, er en årlig klimakonference, som på skift afholdes af de lande, der har tilsluttet sig FN’s klimakonventioner fra 1994. PKA har deltaget årligt siden 2015.

Målet for COP27 var at arbejde for at sikre konkret implementering af skridt mod Parisaftalens mål om højst 2, gerne 1,5 ̊C temperaturstigning. Derudover blev en ny såkaldt ’loss & damage’ fond lanceret, hvilket er en klimakatastrofefond, som i fremtiden skal støtte udviklingslande, der rammes værst af klimakatastrofer herunder tørke, oversvømmelse, højere vandstande m.m.

PKA’s administrerende direktør, Jon Johnsen, er næstformand i IIGCC, The Institutional Investors Group on Climate Change, som er et fællesskab af investorer med specifikt fokus på klimainvesteringer. I kraft af dette havde Jon Johnsen en fremtrædende rolle på COP27 og deltog i flere paneldebatter og møder.

Klimaneutral pension i 2050

PKA bakker op om Parisaftalen og har besluttet, at investeringsporteføljen skal være klimaneutral i 2050. Det betyder, at der allerede nu skal måles på investeringernes CO2-aftryk og arbejdes på at mindske det. PKA har fastsat reduktionsdelmål, som understøtter strategien. I 2025 skal investeringsporteføljens CO2-aftryk være mindsket med 29 %, og inden 2030 skal det være nedbragt med 50 %. For PKA selv skal vores hus være CO2-neutralt i 2030. 

Medio 2022 var 12,6 % af vores investeringer placeret i klimarelaterede aktiviteter. Ambitionen er, at det skal øges til 15 % i 2025 og 20 % i 2030.
På vejen mod klimaneutralitet arbejder PKA for, at de selskaber, vi investerer i, omstiller sig, så de overholder Parisaftalen. Det gør vi gennem aktivt ejerskab, hvor vi går i dialog med selskaberne og stemmer på deres generalforsamlinger. Der er brug for omstilling snarest, hvis hele økonomien skal gøres klimavenlig og Parisaftalens målsætning indfries.

Behov for social ansvarlighed

Vi investerer også med social ansvarlighed for øje. I 2020 satte vi en målsætning om 10 mia. kr. i sociale investeringer inden udgangen af 2025. I 2022 havde vi 6,2 mia. kr. investeret socialt ved opgørelsen i midten af året. Det var et fald i forhold til 2021 og skyldes, at nogle af de sociale obligationer udløb, men vi arbejder på at øge beholdningen fremover. PKA-pensionskassernes sociale investeringer er bl.a. inden for mikrofinans, sociale projekter som sociale boligejendomme og sundhedssektoren i udviklingslande. Også i vores aktive ejerskab presser vi på for en mere fair social dimension. Det gælder fx arbejdstagerrettigheder og rimelige priser på og bedre adgang til medicin.

Øget fokus på bæredygtighed
som risiko og mulighed

TCFD-rapportering opgør finansielle klimarisici

I 2021 udgav vi for første gang en klimarapport ud fra TCFD-anbefalingerne, og i år udgiver vi den tredje rapport.  TCFD, Taskforce on Climate-related Financial Disclosures, er en række anbefalinger om rapportering, som investorer kan bruge til at opgøre og overvåge finansielle klimarisici.

PKA’s TCFD-rapporter beskriver, hvordan vi tager højde for finansielle klimarisici i ledelsen, strategien, risikostyringen og vores porteføljes CO2-nøgletal. Nøgletallene i den seneste TCFD-rapport viser, at CO2-aftrykket af vores portefølje er nedbragt med 38 %, hvorved vi har mere end opfyldt målsætningen for 2025 på 29 %. Det tæller den del af CO2-udledningerne af vores portefølje, der hænger sammen med porteføljeselskabernes egen udledning og energiforbrug.

Hvis vi også tæller den del af udledningen, som kommer fra porteføljeselskabernes værdikæde, er CO2-aftrykket af porteføljen ca. 8 gange større. Det er som forventet, fordi udledninger i hele værdikæden som regel er større end selskabets egen udledning.  I takt med, at konsekvenserne af klimaforandringerne bliver tydeligere, er det vigtigt for os som investorer at kunne tage højde for dem, både nu og fremover. Derfor har vi foretaget en række CO2-reducerende tiltag, herunder fx CO2-begrænsninger for børsnoterede aktier og erhvervsobligationer, forbedring af ejendommenes energimærkninger, forbrug m.m.

Ny EU-regulering stiller krav om dokumenteret bæredygtighed

Der er stort fokus på bæredygtighed i ny regulering fra EU. PKA offentliggør løbende oplysninger om bæredygtighed, herunder investeringernes påvirkning af miljø eller sociale forhold. PKA håndterer disse risici, bl.a. ved at fravælge visse investeringer i fx kulminer, tobak, oliesand og kontroversielle våben. Samtidig sætter vi mål for ansvarlige investeringer, som har en positiv effekt på klima og sociale forhold.

Den 1. januar 2023 trådte anden del af EU’s disclosure-forordning i kraft – den medfører, at vi offentliggør en række oplysninger om bæredygtigheden af vores investeringer. Det gælder vores informationer til nye medlemmer, vores dokumentation om bæredygtighed for hver pensionskasse og ESG-afsnittet i årsrapporten. Desuden skal PKA i juni 2023 offentliggøre, hvilke negative effekter vores investeringer har på miljø og klimaforhold. Det kræver oplysninger fra virksomhederne, som pt. kan være vanskelige at få. Når EU’s Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) for store virksomheder de kommende år indfases, vil vi og andre investorer få bedre indsigt i virksomheders ESG-forhold.

PKA undersøger CO2-fangst og -lagring

I PKA har vi i en årrække taget aktivt del i udbygningen af vindkraft og var blandt de første pensionskasser til at investere i dansk vindenergi. I dag er der mange flere om buddet, og konkurrencen er skærpet med lavere afkast til følge. Derfor skal næste kapitel af den grønne omstilling til at tage fart. Et vedvarende energisystem har nemlig brug for at kunne lagre den energi, der skabes, når solen skinner, og vinden blæser, og bruge den på andre tidspunkter. Der er også behov for at kunne ’fjerne’ CO2-udledninger fra atmosfæren, i første omgang ved hjælp af CO2-fangst fra produktion, som udleder meget CO– det kan være kraftværker, cementproducenter, forbrændingsanlæg og lignende.

CO2-fangst er en mulig vej til at nedbringe CO2-aftrykket fra tung industri og på sigt direkte fra atmosfæren. Den indfangede CO2 kan pumpes ned i undergrunden med henblik på lagring. Alternativt kan CO2’en bruges som input til fx grønne brændstoffer til skibe og fly. Vi vil gerne være en del af udbygningen af den nye, grønne infrastruktur, herunder til lagring af CO2. Derfor er vi med i CCS Alliancen, sammen med bl.a. DI og Axcelfuture, for at bidrage med investorvinklen.

Biodiversitet

Biodiversitet er stadig et relativt nyt fokusområde, hvor PKA er begyndt at indtænke biodiversitet i relevante investeringer. Vi opgjorde i 2021, hvilke af vores investeringer der spillede en positiv rolle for biodiversitet. Det gælder bl.a. grønne obligationer, der har direkte fokus på biodiversitet, og svanemærkede ejendomme. Vi har fx investeret i et ejendomsrelateret biodiversitetsprojekt i Tinghaven, hvor vi i samarbejde med tegnestuen og naturformidleren Ad:terra har taget initiativ til mere vild natur, værtsplanter og vandhuller, der skal sikre et rigt insekt- og planteliv på boligernes udendørsarealer. 

Vi har senest tilsluttet os IIGCC’s Nature Action 100 og Finance for Biodiversity Pledge, hvilket er indskrevet i vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Nature Action 100 er et investorinitiativ, der går i dialog med de 100 største børsnoterede selskaber om deres ambitioner og indsatser for håndtering af tab af natur og biodiversitet. Nature Action 100 svarer til Climate Action 100, blot med fokus på biodiversitet. Vi ser frem til at opgøre og fremme PKA’s biodiversitetsrelaterede investeringer mere systematisk, når anbefalingerne fra Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) foreligger, forventeligt i 2023. TNFD er en pendant til TCFD, blot med fokus på biodiversitet fremfor klima.

Foto: Matthias Ibeler, Ørsted