Ansvarlighed er vejen til gode pensioner

Aktivt ejerskab er et centralt værktøj for os i PKA, der sikrer, at vores investeringer i ca. 3.430 selskaber skaber langsigtede gode afkast til medlemmernes pensioner. Gennem dialog og på generalforsamlinger påvirker vi selskaberne i en ansvarlig og positiv retning.

Sådan udøver vi aktivt ejerskab
Gennem dialog med selskaber og ved deltagelse i selskabernes generalforsamlinger sætter vi ansvarlighed på dagsordenen inden for blandt andet god selskabsledelse, håndtering af sociale-, klima- og miljømæssige aspekter samt aktionærrettigheder.

Fundamentet for dialogerne og stemmeafgivelserne er vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, EOS at Federated Hermes’ politikker for aktivt ejerskab og en række internationale standarder, herunder FN’s Global Compact,  OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder samt FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

Vores politik for aktivt ejerskab for investeringer i børsnoterede selskaber er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Lov om finansiel virksomhed (§ 159) og Anbefalinger for Aktivt Ejerskab fremsat af Komitéen for God Selskabsledelse.

Vores politik for aktivt ejerskab og retningslinjer for ansvarlige investeringer findes her.

Indflydelse på generalforsamlinger
Hvis et selskabs ledelse ikke er villig til at gå i dialog med os om kritisable forhold, kan en løsning være at stille et aktionærforslag på selskabets generalforsamling. Erfaringen viser, at aktionærforslag kan være et vigtigt instrument til at få et selskabs ledelse til at gå i dialog.

I PKA bruger vi vores stemmeret på selskabers generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen og sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner.

I 2020 stemte vi i alt om 37.610 forslag på 3.466 generalforsamlinger.

Vi ønsker at sikre åbenhed om arbejdet med ansvarlige investeringer, herunder aktivt ejerskab. For at øge gennemsigtigheden af vores udøvelse af stemmerettigheder, introducerede vi i 2017 en stemmeplatform i samarbejde med ISS, hvor medlemmer og omverdenen kan se, hvordan vi har stemt på børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

Generalforsamlinger 2020

I 2020 stemte vi på 3.466 generalforsamlinger om 37.610 forslag i alt. Vi stemmer for forslag, der styrker den langsigtede værdiskabelse i selskabet.

Væsentlige afstemninger i 2020

Herunder er fire eksempler på selskaber, hvordan vi har brugt vores stemmeret på generalforsamlinger til at sikre positive forandringer.

BP plc: Klima og vederlag
Olieselskabet BP plc - tidligere kendt som British Petroleum - er et af verdens største CO2-udledende selskaber. Selskabet valgte i 2019 at forene sin forretningsstrategi og aflønningspraksis med Parisaftalens målsætninger, sætte mål for reduktion af CO2-udledning for de såkaldte scope 1, 2 og 3 og sænke sine forventninger til den fremtidige pris på olie og gas. Selskabet har dermed nedskrevet sine værdier for ca. 80‑108 mia. kr., hvilket svarer til 13-17 % af selskabets samlede aktiver i 2019.

Denne positive udvikling er et resultat af, at EOS at Federated Hermes og IIGCC på vegne af Climate Action 100+ initiativet, som vi i PKA er en del af, anbefalede os at stemme for et forslag på selskabets generalforsamling i 2019. Forslaget var relateret til omstilling af selskabets forretningsmodel til Parisaftalens målsætninger, og der blev efterfølgende fulgt op på BP’s videre arbejde med omstillingen med endnu et forslag ved selskabets generalforsamling i 2020. Resultatet understøtter således vores arbejde med at påvirke selskaber i en mere bæredygtig retning samt forene med Parisaftalen.

Læs mere om forslaget, som PKA stemte for på BP’s generalforsamling i 2020

Derudover stemte vi i PKA imod selskabets aflønningspolitik, fordi selskabet fortsat vil praktisere en variabel lønmulighed, der ikke er i overensstemmelse med vores politik for aktivt ejerskab vedr. vederlag. Vi stemte omvendt for selskabets aflønningsrapport, da lønningerne, selvom de er høje, er passende for arbejdets udførelse og på linje med andre i branchen. EOS at Federated Hermes vil fortsat indgå i dialog på vores vegne angående bekymring om ​​aflønningssystemets bæredygtighed fremadrettet.

Alphabet Inc.: Menneskerettigheder
EOS at Federated Hermes stillede på PKA’s vegne et forslag til Alphabet Inc., et amerikansk selskab som ejer Google, om at selskabet skulle etablere en komité til at føre tilsyn med menneskerettighedsrelaterede risici. Det skyldes, at selskabets bestyrelse, ifølge EOS at Federated Hermes, ikke førte tilstrækkeligt tilsyn med området. Forslaget blev stillet i samarbejde med en række andre institutionelle investorer. 

 

I tillæg til forslaget blev et brev sendt til Alphabet i slutningen af 2019, underskrevet af mere end 80 institutionelle investorer - inkl. EOS at Federated Hermes, med mere end 62 mia. kr. under forvaltning. Forslaget blev i første omgang ikke imødekommet, men modtog 45 % af de individuelle stemmer på Alphabets generalforsamling i 2020, hvilket anses for positivt for den fremtidige udvikling. Afstemningen fik selskabet til at ændre sit revisionsudvalg til ”revision og compliance” med fokus på menneskerettigheder, datasikkerhed og bæredygtighed.

Læs mere om dialogen og forslagene, som PKA stemte for på Alphabet’s generalforsamlinger fra 2018-2020

Broadcom Inc.: Vederlag
Den amerikanske IT-producent Broadcom Inc.’s krav til, hvor stor en andel af topledelsens aflønning, der skal ske i form af aktieandele, er steget betydeligt. Det er på linje med, hvad vi i PKA og EOS at Federated Hermes ønskede i forbindelse med en dialog med selskabet. Årsagen er, at en vederlagspolitik, hvor en større andel af topledelsens aflønning sker i form af aktieandele, skaber større overensstemmelse imellem aktionærernes og topledelsens interesser. EOS at Federated Hermes stillede forslaget ved generalforsamlingen i 2019, og i 2020 blev forslaget vedtaget. EOS at Federated Hermes er af den overbevisning, at det var en kombination af dialog og afstemning som bidrog til ændringen.

Læs mere om forslagene, som PKA stemte for på Broadcom’s generalforsamlinger i 2019 og 2020

Exelon Corp.: Arbejdstagerrettigheder og selskabsledelse
COVID-19-pandemien har haft store konsekvenser for medarbejdere verden over i form af hjemsendelser, lønnedgang og arbejdsløshed. EOS at Federated Hermes var i dialog med det amerikanske energiselskab Exelon forud for generalforsamlingen i 2020 i forbindelse med selskabets håndtering af udfordringerne med at opretholde driften som følge af COVID-19, herunder sikre ordentlige arbejdsforhold. EOS at Federated Hermes stillede på vegne af os i PKA spørgsmål til selskabets håndtering af arbejdstagerrettigheder under COVID-19 på generalforsamlingen, hvortil selskabet forsikrede investorerne om, at medarbejderlønninger ikke ville blive påvirket, samt at sundhedstjek af medarbejderne var blevet implementeret.

 

 

 

 

Dialog er vejen til positive forandringer

PKA går i dialog med selskaber for at sikre blandt andet god selskabsledelse, håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter og aktionærrettigheder. Det kan tage tid at opnå ofte gradvise fremskridt, og der kan være særlige udfordringer med selskaber, hvor ejerforhold, virksomhedskultur eller god selskabsledelse adskiller sig fra danske forhold. Som udgangspunkt mener vi i PKA, at der er størst mulighed for at påvirke selskaber i en ansvarlig retning ved at forblive investeret i selskabet - fremfor at sælge aktierne og fraskrive sig ansvar. Vi kan maksimalt være i dialog med et selskab, som er placeret på vores observationsliste i 18 måneder, før der skal træffes en beslutning om, hvorvidt vi fortsat skal investere i selskabet, eller om det skal ekskluderes. Hvis et selskab ikke viser tegn på forbedring over tid, ekskluderes selskabet i sidste ende fra vores investeringsunivers og sættes på negativlisten.

Negativliste for børsnoterede selskaber
Negativlisten er en udtømmende oversigt over selskaber, som vi i PKA aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i. Det kan være som følge af, at selskabet systematisk overtræder vores politisk for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer – eller ikke er villig til at gå i dialog, eller rette op herpå.

Negativliste for lande
Negativlisten er en udtømmende oversigt over lande, som vi aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i som følge af, at landene er sanktionsbelagte eller på EU’s sortliste om skatterelaterede forhold.

Observationsliste
Observationslisten er en oversigt over de selskaber, som vi i PKA undersøger og vurderer i forbindelse med brud på vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer eller øvrige kritisable forhold. Et selskab kan maksimalt være på vores observationsliste i 18 måneder, før der skal træffes en beslutning om, hvorvidt vi fortsat skal investere i selskabet, eller om det skal ekskluderes.

Dialogliste
Dialoglisten er en selekteret oversigt over de selskaber, som vi er i dialog med - enten som led i et strategisk initiativ eller for at vurdere, om de evt. opererer i strid med vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi har i PKA også en dialogliste med selskaber som EOS at Federated Hermes - på vegne af PKA - er i dialog med.

Hvis du vil vide mere om vores væsentlige afstemninger og dialog med selskaber i 2020, kan du læse mere i vores årsrapport fra EOS at Federated Hermes her.

 

PKA ekskluderer medicinalfirmaet Johnson & Johnson som følge af opioidskandalen

add

I efteråret 2019 blev vi i PKA bekendt med, at selskabet Johnson & Johnson potentielt var involveret i en sag om overdreven brug af opioider, der blandt andet anvendes som ingrediens i morfin. I USA kom det frem, via data fra U.S. Centers for Disease Control and Prevention, at opioidrelaterede dødsfald i USA er steget markant igennem årene. Det skønnes, at dødsfald relateret til opioider er steget næsten seks gange siden 1999.

Ifølge flere medier sagsøgte advokater fra 39 amerikanske delstater USA's fem største opioidproducenter i 2017 for, at producenternes salg og markedsføringstaktik er skyld i opioidepidemien i USA. Herefter er antallet af undersøgelser og søgsmål mod en lang række selskaber intensiveret. Analytikere har ifølge Bloomberg News anslået, at opioidproducenterne samlet kan ende med at skulle betale 100 mia. amerikanske dollars i erstatning.

Som følge af opioidsagen besluttede vi i efteråret 2019 at sætte Johnson & Johnson på PKA’s observationsliste på grund af selskabets involvering i sagen, blandt andet via beskyldninger om at have bagatelliseret de sundhedsmæssige risici.

Vi har på den baggrund besluttet at ekskludere Johnson & Johnson fra vores investeringsunivers og placere selskabet på vores negativliste.

PKA i dialog

Vores dialog med selskaber i 2020 fordelt på emner.

Går i dialog med selskaber

Beholdningsliste

Se de selskaber og udviklingslande, som vi i PKA investerer i over hele verden.

 

Se Beholdningslisten

 

 

Negativliste

Se de selskaber og lande, som vi ikke investerer i.

 

Se negativlisten for børsnoterede selskaber

Se negativlisten for lande

Se negativlisten for unoterede selskaber

 

Observationsliste

Se de selskaber, som vi er i gang med at analysere for evt. overtrædelser af vores retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Se Observationslisten

 

Dialoglisten

Dialoglisten består af to dele – dels de selskaber vi er i dialog med, dels de selskaber Hermes er i dialog med på vores vegne.

Se Dialoglisten

Se Hermes' dialogliste

 

Internationalt samarbejde

EOS at Federated Hermes 
I PKA samarbejder vi med EOS at Federated Hermes for at have den nødvendige tyngde i det aktive ejerskab hos selskaber, som vi investerer i. På vores vegne agerer EOS at Federated Hermes som rådgivende stedfortræder og går i dialog med selskaber over hele verden for at sætte ansvarlighed på dagsordenen. EOS at Federated Hermes repræsenterer mere end 637 investorer i 28 lande med tilsammen 7.440 mia. kr. Det giver indflydelse og mulighed for at påvirke store selskaber i en ansvarlig retning. EOS at Federated Hermes varetager i samarbejde med ISS vores stemmeafgivelse hos de børsnoterede selskaber, som vi investerer i.

Vi er i PKA medlem af EOS at Federated Hermes’ Client Advisory Board og har på den måde direkte indflydelse på EOS at Federated Hermes’ udøvelse af aktivt ejerskab på vores vegne.

Læs mere om EOS at Federated Hermes

ISS
ISS er i dag verdens førende udbyder af corporate governance og ansvarlige investeringsløsninger, market intelligence og fondstjenester samt begivenheder og redaktionelt indhold til institutionelle investorer og virksomheder globalt. I PKA anvender vi ISS’ portal til stemmeafgivelse på de investerede selskabers generalforsamlinger.

Læs mere om ISS

MSCI
MSCI er en global udbyder af blandt andet aktie- og markedsindekser og porteføljeanalyseværktøjer. MSCI leverer ESG-data indenfor god selskabsledelse samt selskabers håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter til os i PKA, som bruges til at analysere og overvåge vores investeringer for evt. brud på vores politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer. MSCI’s ESG-data bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer, eller som bryder med FN’s Global Compact 10 principper.

Læs mere om MSCI

Sustainalytics
Sustainalytics leverer sektoranalyser til os, som bruges til at screene selskaber indenfor menneskerettigheder. Screeningen af vores investeringer bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer eller som bryder med FN’s Global Compact 10 principper.

Læs mere om Sustainalytics

Climate Action 100+
Vi har tilsluttet os Climate Action 100+, som er et globalt investorinitiativ med 545 investorer, der samlet repræsenterer 319.000 mia. kr. Climate Action 100+ blev lanceret i 2017 og afsluttes i 2022. Formålet er at påvirke de 167 største selskaber i verden, som udleder mest CO2, til at forpligte sig til at reducere deres CO2-udledninger. I PKA vil vi ekskludere de fossile selskaber, som ikke har omstillet deres forretningsmodel til Parisaftalens målsætninger, når initiativet afsluttes i slutningen af 2022.

Læs mere om Climate Action 100+

IIGCC
PKA har siden 2009 været medlem af den britiske organisation Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), som er et netværk af europæiske investorer, der repræsenterer 260.500 mia. kr. Netværket arbejder for at skabe bedre rammer for klimainvesteringer og håndtering af risici forbundet med klimaforandringerne. Flere end 275 investorer fra over 15 lande har tilsluttet sig netværket. Vi har i PKA siddet i IIGCC’s bestyrelse siden 2013.

IIGCC’s Paris Aligned Investment Initiative (PAII) er et initiativ, der ser på, hvordan investorer kan tilpasse deres porteføljer til målene i Parisaftalen. Initiativet blev lanceret i maj 2019, og vi har i PKA siden starten været en aktiv deltager både i PAII’s styregruppe for initiativet, og som co-lead for to arbejdsgrupper. Her har der blandt andet været fokus på at udarbejde et rammeværktøj for, hvordan investeringer i statsobligationer kommer på linje med Parisaftalen. Desuden er der arbejdet på at udbrede initiativet i de danske pensionskasser om samlet at investere 350 mia. kr. i grøn omstilling i 2030 frem mod COP26 i november 2021.

Læs mere om IIGCC

 

 

PRI
PRI står for Principles for Responsible Investment og er en FN-støttet organisation, der fremmer arbejdet med ansvarlige investeringer gennem seks principper herunder udøvelse af aktivt ejerskab. Principperne blev lanceret i april 2006 og flere end 3.000 investorer, heriblandt os i PKA, har underskrevet FN PRI’s principper for ansvarlige investeringer.

Læs mere om FN PRI og principper for ansvarlige investeringer

FN’s Global Compact
I PKA er vi medlem af og støtter FN’s Global Compact, som blev lanceret i 2000 af FN, der er en række retningslinjer for virksomheders samfundsansvar. Global Compact er det største initiativ i verden indenfor ansvarlig virksomhedspraksis og består af 10 principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt antikorruption.

Læs mere om FN’s Global Compacts 10 principper

Carbon Disclosure Project 
I PKA har vi tilsluttet os Carbon Disclosure Project (CDP), som blev lanceret i 2000 for at fremskynde løsninger på klimaforandringerne ved at stille relevant data til rådighed for blandt andet institutionelle investorer. CDP rapporterer om mere end 8.400 selskaber globalt, og 515 investorer har tilsluttet sig CDP, der samlet repræsenterer 701 mia. kr.

Læs mere om CDP

Det Finansielle Klimapartnerskab
Regeringen nedsatte i 2019 13 klimapartnerskaber. Det Finansielle Klimapartnerskab, som dækker finanssektoren, tilslutter sig målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 % i 2030. Banker, realkreditinstitutioner og pensionskasser, heriblandt PKA, er parate til at bidrage til opnåelse af målsætningen om en CO2-reduktion på 70 %. Et af vores væsentligste bidrag til Det Finansielle Klimapartnerskab er at understøtte udviklingen af klimavenlige forretningsmodeller i virksomheder gennem aktivt ejerskab.

Læs mere om det Finansielle Klimapartnerskab

Workforce Disclosure Initiative 
I PKA støtter vi Workforce Disclosure Initiative (WDI), som er et globalt initiativ indenfor arbejdstagerrettigheder. WDI blev lanceret i 2016, fordi en række investorer efterspurgte mere retvisende og sammenlignelige oplysninger om selskabers arbejdsforhold. WDI rapporterer om 118 selskaber globalt, og 140 investorer støtter op om WDI, der samlet repræsenterer 40.000 mia. kr. WDI leverer data om selskabers arbejdsforhold til PKA.

Læs mere om WDI

Investor Alliance for Human Rights
I PKA støtter vi Investor Alliance for Human Rights, der er en non-profit investorkoalition med flere end 160 institutionelle investorer fra 18 lande, som repræsenterer 31.000 mia. kr. Koalitionen har fokus på selskabers overholdelse af FN's vejledende principper for erhverv og menneskerettigheder og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, som er blandt de mest anerkendte internationale retningslinjer indenfor menneskerettigheder.

Læs mere om Investor Alliance for Human Rights

Dansif
Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. I PKA har vi siden juni 2020 været en del af Dansifs bestyrelse.

Læs mere om Dansif

Finance for Biodiversity Pledge
I PKA er vi underskriver af Finance for Biodiversity Pledge; et initiativ startet i 2020 med det formål at højne opmærksomheden hos verdens ledere og institutionelle investorer om den vigtige rolle, som investeringer og finansieringsaktiviteter spiller i forhold til bevaring og genopretning af biodiversitet. Flere end 37 investorer fra over 13 lande har tilsluttet sig netværket.

Læs mere om Finance for Biodiversity Pledge

Milepæle i dialogen med selskaber