Ansvarlighed er vejen til gode pensioner

Aktivt ejerskab er et centralt værktøj for os, der sikrer, at vores investeringer i knap 3.000 selskaber skaber langsigtede gode afkast til medlemmernes pensioner. Gennem dialog og på generalforsamlinger påvirker vi selskaberne i en ansvarlig og positiv retning.

Sådan udøver vi aktivt ejerskab
Gennem dialog med selskaber og ved deltagelse i selskabernes generalforsamlinger sætter vi ansvarlighed på dagsordenen inden for blandt andet god selskabsledelse, håndtering af sociale-, klima- og miljømæssige aspekter samt aktionærrettigheder.

Fundamentet for dialogerne og stemmeafgivelserne er vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, EOS at Federated Hermes’ politikker for aktivt ejerskab og en række internationale standarder.

Vores politik for aktivt ejerskab for investeringer i børsnoterede selskaber er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Lov om finansiel virksomhed (§ 159) og Anbefalinger for Aktivt Ejerskab fremsat af Komitéen for God Selskabsledelse. Se alle rapporter på denne side.

Indflydelse på generalforsamlinger
Hvis et selskabs ledelse ikke er villig til at gå i dialog om kritisable forhold, kan en løsning være at stille et aktionærforslag på generalforsamlinger. Erfaringen viser, at det kan være et vigtigt instrument til at åbne dialogen. Vi bruger vores stemmeret på selskabers generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen og sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner. I 2023 stemte vi via EOS at Federated Hermes på 2.889 generalforsamlinger om 34.217 forslag.

Vi ønsker at sikre åbenhed om arbejdet med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. For at øge gennemsigtigheden af vores udøvelse af stemmerettigheder, introducerede vi i 2017 en stemmeplatform i samarbejde med ISS, hvor alle kan se, hvordan vi har stemt på børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

Eksempler på aktivt ejerskab

Glencore

I 2020 ekskluderede vi den schweiziske råvareproducent Glencore på grund af kritisable klima-, menneskerettigheds- og selskabsledelsesmæssige forhold.

Læs mere om dialogen

Walmart

Vi valgte at ekskludere Walmart, der er USA's største detailhandler, på grund af kritisable forhold med arbejdstagerrettigheder og bestikkelse.

Læs mere om dialogen

Johnson & Johnson

I 2020 ekskluderede vi det farmaceutiske selskab Johnson & Johnson fra USA på grund af kritisable forhold om menneskerettigheder og selskabsledelse.

Læs mere om dialogen

Petróleo Brasileiro

I 2019 ekskluderede vi det hollandske selskab Petróleo Brasileiro, der udvinder og transporterer olie og gas i udviklingslande, på grund af kritisable forhold om korruption.

Læs mere om dialogen

Phillips 66

I 2017 ekskluderede vi den amerikanske energi- og logistikvirksomhed, Phillips 66, på grund af brud på menneskerettighederne.


Læs mere om dialogen

Vale Corp

I 2020 ekskluderede vi det canadiske multinationale selskab Vale Corp, der beskæftiger sig med metaller og minedrift, på grund af kritisable forhold med klima, miljø, menneskerettigheder og selskabsledelse.

Læs mere om dialogen

Går i dialog med selskaber

Dialog er vejen til positive forandringer

Vi går i dialog med selskaber om selskabsledelse, håndtering af sociale-, klima- og miljømæssige aspekter og aktionærrettigheder. Det kan tage tid at opnå fremskridt, og der kan være særlige udfordringer med selskaber, hvor ejerforhold, virksomhedskultur eller selskabsledelse adskiller sig fra danske forhold. Som udgangspunkt mener vi, at vi bedst kan påvirke selskaber i en positiv retning ved at forblive investeret fremfor at sælge aktierne.

Beholdningslisten er en oversigt over alle de selskaber som vi investerer i over hele verden.
Dialoglisten er en oversigt over de selskaber, som vi er i dialog med - enten som led i et strategisk initiativ eller for at vurdere, om de evt. opererer i strid med vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi har også en dialogliste med selskaber, som EOS at Federated Hermes - på vegne af os - er i dialog med.
Observationslisten er en oversigt over de selskaber, vi undersøger og vurderer for evt. brud på vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer eller øvrige kritisable forhold. Et selskab kan højest være på vores observationsliste i 36 måneder, før vi træffer beslutningen, om vi fortsat skal investere i eller ekskludere selskabet.
Negativlisten for lande er en oversigt over lande, som vi aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i som følge af, at landene er sanktionsbelagte eller på EU’s sortliste om skatterelaterede forhold.

Negativlisten for unoterede selskaber er en oversigt over unoterede selskaber, som vi aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i.
Negativlisten for børsnoterede selskaber er en liste over selskaber, som vi aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i. Det kan være som følge af, at selskabet systematisk overtræder vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer – eller ikke er villig til at gå i dialog eller rette op herpå. Vores eksklusioner kan opdeles i to overordnede kategorier:

  • Kvantitative ESG-eksklusioner, der defineres ud fra skarpe kvantitative grænser: kul, oliesand, kontroversielle våben, tobak, og en 20 % grænse for kulforsyningsselskaber. Afgrænsningen er entydig.
  • Kvalitative ESG-eksklusioner, der defineres ud fra FN’s konventioner; arbejdstager- og menneskerettigheder, klima og anti-korruption, og kræver en individuel vurdering. Afgrænsningen er mere vanskelig og baseret på fortolkning.

Se alle lister og øvrige rapporter på denne side

Indflydelse på generalforsamlinger

Vores dialog med selskaber i 2023 fordelt på emnerne strategi & risiko, sociale & etiske forhold, selskabsledelse og miljø & klima.

Længere oppe på siden er eksempler på selskaber, vi har været i dialog med og efterfølgende ekskluderet på grund af manglende vilje til at rette op på kritisable forhold.

I 2023 stemte vi via EOS at Federated Hermes på 2.889 generalforsamlinger om 34.217 forslag. Vi stemmer for forslag, der styrker den langsigtede værdiskabelse i selskabet.

Klik her og se, hvordan vi stemmer

Dialog med udvalgte selskaber i 2023

EOS at Federated Hermes er specialiseret i at udøve aktivt ejerskab og påvirke virksomheder i hele verden til positive forandringer. Vi samarbejder tæt med EOS at Federated Hermes, der repræsenterer og stemmer på vegne af os og en række andre investorer på årlige generalforsamlinger og har løbende dialog med virksomhedsledelser.


Gennem deres ekspertise og omfattende netværk af ressourcer arbejder EOS at Federated Hermes målrettet på at påvirke selskaber til at integrere bæredygtighed og ansvarlighed i deres forretningspraksis. Deres tilgang til aktiv dialog og engagement sikrer, at vores investeringer ikke blot genererer økonomisk afkast, men også skaber positiv indvirkning på samfund og miljø.


Her er tre eksempler på, hvordan vi gennem EOS at Federated Hermes har været i dialog for at fremme positive forandringer hos selskaberne i 2023:

A.P. Møller – Mærsk A/S (Mærsk) er et af verdens førende logistikfirmaer og en af de største containerrederier med aktiviteter i 130 lande og over 100.000 medarbejdere. Mærsk er blandt verdens største CO2-forurenere og derfor inkluderet i Climate Action 100+. Derfor har vi været i dialog med selskabet siden 2017.

Fra 2019 har fokus været på at fastsætte og rapportere CO2 science-based emissions reduction targets (specifikt på scope 1 og 2), gennemsigtighed i forhold til lobbyisme og bæredygtighedsrapportering. Ved generalforsamlingen i 2021 blev der stillet yderligere krav til kort- og mellemsigtede carbonreduktionsmål.

Mens vi har været i dialog med Mærsk, har vi set markante fremskridt. Mærsk har lanceret et websted, som stadig er under udvikling, hvori man kan tilgå deres forskellige medlemsskaber i brancheforeninger for at give større transparens i deres lobbyaktiviteter. Mærsk har ligeledes sat et mere ambitiøst mål for 2030, der følger i tråd med SBTi (Science Based Targets initiative) 1,5oC, som blev lanceret for shippingbranchen i 2022.

Vi fortsætter med at være i dialog med Mærsk om lobbyaktiviteter, fysiske klimarisici og deres allokering af kapital til at opnå de opstillede klimamål og -strategi

Læs mere om casen

Starbucks er en multinational kaffekæde med hovedsæde i USA. Vi har været i dialog om kaffegigantens anvendelse af store mænger engangsemballage, da det kan skabe økonomiske-, lov- og omdømmemæssige risici for investorer som os. Med Starbucks’ fortsatte vækst forventes mængden af virksomhedens engangsemballage at stige. Derfor underskrev vi et brev sammen med Plastics Solution Investor Alliance, hvor vi bad Starbucks om håndtere problemerne ved plastikforurening og udvikle genbrugsmuligheder i selskabets butikker. Dette tiltag har medført positive forandringer. Starbucks har fx anerkendt de stigende lovgivningsmæssige risici ved engangsemballage, herunder CO2-aftryk. De har opsat en række reduktionsmål for emballage og plast samt øget deres fokus på cirkulær økonomi – fx genbrug af kopper og mere affaldssortering.


I 2022 øgede Starbucks deres mindsteløn til 15 USD i timen, og lønnen steg for deres langtidsansatte. Vi har bedt dem om at offentliggøre en strategi for en basal leveløn, og hvordan de vil gennemføre den. Derudover har vi bedt Starbucks om mere gennemsigtighed i deres klagesystemer for medarbejdere, leverandører og tredjeparter samt indblik i deres effektivitet i at afhjælpe parterne.


Forud for den årlige generalforsamling i 2023 anbefalede vi at støtte et forslag, der bad om en uafhængig gennemgang af deres håndtering af arbejdstagerrettigheder. Dette skyldtes bekymringer om, at Starbucks skulle have forhindret deres amerikanske medarbejdere i at organisere sig i fagforeninger. Forslaget fik flertal, og Starbucks har sidenhen udnævnt en uafhængig tredjepart til at vurdere principperne i organisationen med henblik på foreningsfrihed og kollektiv forhandling.

Læs mere om casen

Colgate-Palmolive er en amerikansk multinational virksomhed, der producerer og distribuerer husholdnings-, sundheds- og personlige plejeprodukter. Virksomheden er en del af Climate Action 100+ (CA100+) på grund af deres globale rækkevidde og potentielle klimapåvirkning.

Vi har været i dialog med Colgate-Palmolive siden 2019 med henblik på offentliggørelsen af deres første rapport i overensstemmelse med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) anbefalinger. I april 2022 offentliggjorde Colgate-Palmolive deres første TCFD-rapport, der skitserede virksomhedens klimastrategi og fremskridt.

Vi værdsætter virksomhedens øgede gennemsigtighed og vil fortsætte med at øge presset for mere detaljeret rapportering af deres potentielle påvirkning og mere information om deres strategi for at reducere scope 3 udledninger til net zero inden 2050.

Læs mere om casen

Internationale samarbejder og netværk

I PKA har vi tilsluttet os Carbon Disclosure Project (CDP), som blev lanceret i 2000 for at fremskynde løsninger på klimaforandringerne ved at stille relevant data til rådighed for blandt andet institutionelle investorer. CDP rapporterer om mere end 8.400 selskaber globalt, og 515 investorer har tilsluttet sig CDP, der samlet repræsenterer 701 mia. kr.

Læs mere om CDP

Formålet med chartret er at give byggeriets parter et fælles fundament for samfundsansvar i byggebranchen. Chartret skal blandt andet bidrage til bedre arbejdsforhold, fokus på miljø- og klimaløsninger samt øge vidensdelingen for samfundsansvar i byggebranchen.

Læs mere om charteret

Climate Action 100+ er et globalt investorinitiativ, hvor mere end 700 investorer er i dialog med de 166 største CO 2-udledende børsnoterede selskaber i verden med krav om, at de skal efterleve Parisaftalen. PKA har fulgt udviklingen af CA100+ siden initiativets start i 2017. 

Første fase af CA100+ er nu slut. En såkaldt fremskridtsrapport fra CA100+ i oktober 2023 viser, at selskaberne fortsat gør fremskridt henimod at reducere CO 2 og rapportere deres strategier. Det fremgår dog også af rapporten, at ingen af selskaberne opfylder alle kriterier i CA100+. Og kun 2% af selskaberne har udfaset eller forpligtet sig til at udfase investering i
CO
 2-intensive aktiver.

For at sikre, at selskaberne indfrier deres klimamål og CO 2-reduktionsmål for 2030 og videre frem mod 2050, er det blevet besluttet, at initiativet skal fortsætte i en fase 2. Fase 2 skal holde selskaberne op på Parisaftalens mål om at halvere globale CO 2-udledninger i 2030. Fase 2 evalueres i 2026 og afsluttes i 2030.

Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. I PKA har vi siden juni 2020 været en del af Dansifs bestyrelse.

Læs mere om Dansif

Regeringen nedsatte i 2019 13 klimapartnerskaber. Det Finansielle Klimapartnerskab, som dækker finanssektoren, tilslutter sig målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 % i 2030. Banker, realkreditinstitutioner og pensionskasser, heriblandt PKA, er parate til at bidrage til opnåelse af målsætningen om en CO2-reduktion på 70 %. Et af vores væsentligste bidrag til Det Finansielle Klimapartnerskab er at understøtte udviklingen af klimavenlige forretningsmodeller i virksomheder gennem aktivt ejerskab.

Læs mere om det Finansielle Klimapartnerskab

I PKA samarbejder vi med EOS at Federated Hermes for at have den nødvendige tyngde i det aktive ejerskab hos selskaber, som vi investerer i. På vores vegne agerer EOS at Federated Hermes som rådgivende stedfortræder og går i dialog med selskaber over hele verden for at sætte ansvarlighed på dagsordenen. EOS at Federated Hermes repræsenterer mere end 637 investorer i 28 lande med tilsammen 7.440 mia. kr. Det giver indflydelse og mulighed for at påvirke store selskaber i en ansvarlig retning. EOS at Federated Hermes varetager i samarbejde med ISS vores stemmeafgivelse hos de børsnoterede selskaber, som vi investerer i.

Vi er i PKA medlem af EOS at Federated Hermes’ Client Advisory Board og har på den måde direkte indflydelse på EOS at Federated Hermes’ udøvelse af aktivt ejerskab på vores vegne.

Læs mere om EOS at Federated Hermes

PKA er medlem af FAIRR, et internationalt netværk for investorer, som arbejder med bæredygtighed indenfor den globale fødevareproduktion med fokus på ESG-risici- og muligheder.

Læs mere om FAIRR

I PKA er vi underskriver af Finance for Biodiversity Pledge; et initiativ startet i 2020 med det formål at højne opmærksomheden hos verdens ledere og institutionelle investorer om den vigtige rolle, som investeringer og finansieringsaktiviteter spiller i forhold til bevaring og genopretning af biodiversitet. Flere end 37 investorer fra over 13 lande har tilsluttet sig netværket.

Læs mere om Finance for Biodiversity Pledge

I PKA er vi medlem af og støtter FN’s Global Compact, som blev lanceret i 2000 af FN, der er en række retningslinjer for virksomheders samfundsansvar. Global Compact er det største initiativ i verden indenfor ansvarlig virksomhedspraksis og består af 10 principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt antikorruption.

Læs mere om FN’s Global Compacts 10 principper

GFANZ er et internationalt FN-støttet initiativ lanceret i april 2021. Initiativet har til formål at understøtte og accelerere finansieringen af den globale, bæredygtige udvikling. Netværket består af mere end 450 finansielle institutioner fra hele verden, herunder nogle af verdens største banker og kapitalforvaltere som Blackrock og Bank of America.

Til sammen har de finansielle institutioner op mod 833 billioner kr. under forvaltning, og i samarbejde arbejder de på at finde den fornødne finansiering til at indfri målene i Parisaftalen og skubbe verden i retning af et udledningsneutralt samfund i 2050. PKA’s administrerende direktør, Jon Johnsen, er som den eneste dansker medlem af GFANZ’ ledende gruppe.

Læs mere om GFANZ

SMI bringer forskellige interessenter sammen, herunder virksomheder, regeringer, civilsamfund og andre, med det formål at fremme bæredygtig udvikling på tværs af markedet. Målet med SMI er at adressere udfordringer relateret til bæredygtighed, fx klimaændringer, social retfærdighed og miljøbeskyttelse, ved at fremme samarbejde og innovation på tværs af sektorer. Gennem udvikling og implementering af bæredygtighedsstandarder, politikker og initiativer stræber SMI efter at skabe en mere bæredygtig og fremtidssikret økonomi og samfund.

Miljøministeriet har sammen med erhvervslivet dannet et nyt partnerskab i 2023, der hjælper danske virksomheder i deres frivillige indsatser for at beskytte verdens natur. Partnerskabet består af 15 organisationer samt Miljøministeriet og to forskere. PKA er repræsenteret gennem F&P. Læs mere her.

PKA har siden 2009 været medlem af den britiske organisation Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), som er et netværk af europæiske investorer, der repræsenterer 260.500 mia. kr. Netværket arbejder for at skabe bedre rammer for klimainvesteringer og håndtering af risici forbundet med klimaforandringerne. Flere end 275 investorer fra over 15 lande har tilsluttet sig netværket. Vi har i PKA siddet i IIGCC’s bestyrelse siden 2013.

IIGCC lancerede i 2019 initiativet Paris Aligned Investment Initiative (PAII), der ser på, hvordan investorer kan tilpasse deres porteføljer til målet i Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningen til højst 1,5 ̊C. Vi har forpligtet os til Parisaftalen og herunder at opnå CO2-neutralitet i 2050.

Vi har i PKA siden starten været en aktiv deltager både i PAII’s styregruppe for initiativet og som co-lead for to arbejdsgrupper. Desuden er der arbejdet på yderligere at udbrede initiativet i de danske pensionskasser om samlet at investere 350 mia. kr. i grøn omstilling frem mod 2030.

Læs mere om IIGCC

ISS er i dag verdens førende udbyder af corporate governance og ansvarlige investeringsløsninger, market intelligence og fondstjenester samt begivenheder og redaktionelt indhold til institutionelle investorer og virksomheder globalt. I PKA anvender vi ISS’ portal til stemmeafgivelse på de investerede selskabers generalforsamlinger.

Læs mere om ISS

MSCI er en global udbyder af bl.a. aktie- og markedsindekser og porteføljeanalys-værktøjer. MSCI leverer ESG-data om god selskabsledelse og selskabers håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter til os i PKA, som bruges til at analysere og overvåge vores investeringer for evt. brud på vores politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer. MSCI’s ESG-data bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer, eller som bryder med FN’s Global Compact 10 principper.

Læs mere om MSCI

IIGCC har i 2023 lanceret Nature Action 100 til at hjælpe investorer med at tage bedre hensyn til biodiversitet - herunder afskovning. Initiativet har fokus på at gå i dialog med de 100 største børsnoterede selskaber om deres ambitioner og indsatser for håndtering af tab af natur og biodiversitet. PKA er medlem af initiativet.

Læs mere om Nature Action 100

PKA er underskriver af NZAOA, som er et internationalt initiativ, der består af 61 finansielle institutioner med mere end 10 billioner amerikanske dollars under forvaltning til sammen. Medlemmerne har forpligtet sig på at omstille deres investeringsporteføljer til målsætningerne i Parisaftalen, hvilket indebærer, at investeringsporteføljerne ikke må bidrage til nogen former for CO2-udledning senest i år 2050. NZAOA udøver derudover lobbyaktivitet for at muliggøre opnåelse af Parisaftalen. Medlemmerne af NZAOA opfordres til at støtte arbejdet, hvilket PKA aktivt tager del i.

Læs mere om NZAOA

IIGCC har i 2023 igangsat et investorinitiativ – Net Zero Engagement Initiative – som vi i PKA er medlem af. Formålet med initiativet er at bruge aktivt ejerskab som løftestang til at fremme investorernes net-zero målsætninger overfor de 100 selskaber, som ikke er del af det eksisterende Climate Action-initiativ, men som udleder næstmest CO₂ sammenlignet med CA100+-selskaberne. Initiativet skal tilvejebringe de oplysninger, som er nødvendige for at kunne se, om porteføljeselskaber er på linje med Paris-aftalen. Initiativet understøtter vores arbejde for at blive CO₂-neutrale.

PAII er et initiativ, der skal understøtte investorer i at strømline deres investeringer med målet i Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningen til max 1,5 ̊C, og i PKA er vi forpligtet til at være CO2-neutrale i 2050. Initiativet blev etableret i 2019 af Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) og har vokset sig til en global koalition med lokale grupper fire forskellige steder i verden. PKA er aktivt medlem i begge grupper. 

Læs mere om PAII

Principles for Responsible Investment (PRI) er en FN-støttet organisation, der fremmer arbejdet med ansvarlige investeringer gennem seks principper herunder udøvelse af aktivt ejerskab. Principperne blev lanceret i april 2006 og flere end 3.000 investorer, heriblandt os i PKA, har underskrevet FN PRI’s principper for ansvarlige investeringer.

Læs mere om FN PRI og principper for ansvarlige investeringer

Sustainalytics leverer sektoranalyser, screener og hjælper med at identificere selskaber for brud på FN’s Global Compacts 10 principper samt selskaber involveret i kontroversielle våben eller tobaksproduktion.

Læs mere om Sustainalytics

I PKA støtter vi Workforce Disclosure Initiative (WDI), som er et globalt initiativ indenfor arbejdstagerrettigheder. WDI blev lanceret i 2016, fordi en række investorer efterspurgte mere retvisende og sammenlignelige oplysninger om selskabers arbejdsforhold. WDI rapporterer om 118 selskaber globalt, og 140 investorer støtter op om WDI, der samlet repræsenterer 40.000 mia. kr. WDI leverer data om selskabers arbejdsforhold til PKA.

Læs mere om WDI

Matter screener årligt vores portefølje for brud på menneskerettigheder i besatte områder.

Læs mere her

Invest for Impact Denmark arbejder sammen med danske impact aktører og interessenter for at fremme investeringer, der har til formål at generere et finansielt afkast og samtidig skabe positive, målbare sociale og klimamæssige effekter til gavn for det enkelte menneske, vores velfærdssamfund og planeten. PKA blev medlem i 2024