Ansvarlighed er vejen til gode pensioner

Aktivt ejerskab er et centralt værktøj, der sikrer, at PKA’s investeringer i ca. 3.374 selskaber skaber langsigtede gode afkast til medlemmernes pensioner. Gennem dialog og på generalforsamlinger påvirker PKA selskaberne i en ansvarlig og positiv retning.

Indflydelse på generalforsamlinger

På selskabernes generalforsamlinger sætter PKA ansvarlighed på dagsordenen inden for bl.a. god selskabsledelse, håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter samt aktionærrettigheder.

Fundamentet for stemmeafgivelserne er PKA’s politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer, og en række internationale standarder, herunder  og og .

Er selskabets ledelse ikke villig til at indgå i dialog med PKA om kritisable forhold, kan en løsning være at stille et aktionærforslag på selskabets generalforsamling. Erfaringen viser, at aktionærforslag kan være et vigtigt instrument til at få et selskabs ledelse til at indgå i dialog.

Generalforsamlinger 2019

PKA stemte på 3.608 generalforsamlinger om 39.714 forslag i 2019. PKA stemmer for forslag, der styrker den langsigtede værdiskabelse i selskabet.

Dialog er vejen til positive forandringer

PKA går i dialog med selskaber for at sikre bl.a. god selskabsledelse, håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter, aktionærrettigheder etc. Det kan tage tid at opnå gradvise fremskridt, og der kan være særlige udfordringer med selskaber, hvor ejerforhold, virksomhedskultur eller god selskabsledelse adskiller sig fra danske forhold. Som udgangspunkt mener PKA, at der er størst mulighed for at påvirke selskaber i en ansvarlig retning ved at forblive investor i selskabet, fremfor at sælge aktierne og fraskrive sig ansvar. Men hvis et selskab ikke viser tegn på forbedring over tid, ekskluderes selskabet i sidste ende fra PKA’s investeringsunivers.

Negativliste

Negativlisten er en udtømmende oversigt over selskaber, som PKA aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i som følge af, at selskabet systematisk overtræder PKA’s politikker og retningslinjer for ansvarlighed og ikke er villig til at rette op på kritisable forhold.

Observationsliste

Observationslisten er en oversigt over de selskaber, som PKA undersøger og vurderer i forbindelse med brud på vores politikker og retningslinjer for ansvarlighed eller øvrige kritisable forhold.

Dialogliste

Dialoglisten er en selekteret oversigt over de selskaber, som PKA er i dialog med enten som led i et strategisk initiativ eller for at vurdere, om de evt. opererer i strid med PKA’s politikker og retningslinjer for ansvarlighed.

PKA ekskluderer verdens største olieselskab

add

PKA har valgt at ekskludere og sælge alle aktier i verdens største olie- og gasselskab, ExxonMobil. Eksklusionen sker efter, at ExxonMobil gentagende gange har afvist at gå i dialog med PKA og andre investorer om at tilpasse selskabets forretning til målene i Paris-aftalen.

PKA har blandt andet været i dialog med ExxonMobil gennem Climate Action 100+. Det er et samarbejde med mere end 370 investorer, der samlet har omkring 240 billioner kroner under forvaltning. Gennem samarbejdet lægger investorerne pres på verdens største CO2-udledere for at få dem til at omlægge deres forretninger til fordel for klimaet. ExxonMobil har dog valgt at trække sig fra dialogen med Climate Action 100+.

Med eksklusionen af ExxonMobil har PKA nu placeret 68 olie- og gasselskaber og 89 kulselskaber på negativlisten. Derudover er PKA i dialog med yderligere seks olie- og gasselskaber og 12 kulselskaber om at få ændret deres forretning væk fra fossil energi.

Ved udgangen af 2022 vil PKA ekskludere alle selskaber indenfor kul-, olie- og gassektorerne, der ikke har vedtaget konkrete planer for efterlevelse af Paris-aftalen samt indarbejdet aftalens målsætninger i deres forretningsstrategi.

PKA havde frem til eksklusionen investeringer for godt 300 mio. kr. i ExxonMobil.

PKA i dialog

PKA's dialog med selskaber i 2019 fordelt på emner.

Går i dialog med selskaber

Beholdningsliste

Se de selskaber og udviklingslande, som PKA investerer i over hele verden.

 

Se beholdningslisten

 

 

Negativliste

Se de selskaber, som PKA ikke investerer i.

 

Se negativlisten for selskaber

Se negativlisten for lande

 

 

Observationsliste

Se de selskaber, som PKA er i gang med at analysere for eventuelle overtrædelser af PKA’s retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Se observationslisten

 

Dialoglisten

Dialoglisten består af to dele – dels de selskaber PKA er i dialog med, dels de selskaber Hermes er i dialog med på PKA’s vegne.

Se dialoglisten

Se Hermes' dialogliste

 

Internationalt samarbejde

PKA samarbejder med Federated Hermes EOS for at have den nødvendige tyngde i det aktive ejerskab hos selskaber, som PKA investerer i. På PKA’s vegne går Federated Hermes EOS i dialog med selskaber over hele verden for at sætte ansvarlighed på dagsordenen. Federated Hermes EOS repræsenterer investorer med tilsammen 6.855 mia. kr., og det giver mulighed for at påvirke store selskaber i en ansvarlig retning. Federated Hermes EOS varetager også PKA’s stemmeafgivelse hos de børsnoterede selskaber, som PKA investerer i.

Læs mere om Hermes

MSCI er en global udbyder af aktie- og markedsindekser samt porteføljeanalyseværktøjer mv. MSCI leverer ESG data indenfor god selskabsledelse samt selskabers håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter til PKA, som bruges til at analysere og overvåge PKA’s investeringer for evt. brud på PKA’s politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer. MSCI’s ESG-data bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer.

Læs mere om MSCI

Sustainalytics leverer sektoranalyser til PKA, som bruges til at screene selskaber indenfor tobak- og våbenindustrien. Screeningen af PKA's investeringer bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer.

Læs mere om Sustainalytics

PKA har tilsluttet sig Climate Action 100+, som er et globalt investorinitiativ med 373 investorer, der samlet repræsenterer 233 billioner kr. Climate Action 100+ blev lanceret i 2017 og afsluttes i 2022. Formålet er at påvirke de 161 største selskaber i verden, som udleder mest CO2, til at forpligte sig til at reducere deres CO2-udledninger.

Læs mere om Climate Action 100+

PKA har siden 2009 været medlem af IIGCC, som er et netværk af europæiske investorer, der repræsentere 30 billioner euro. Netværket arbejder for at skabe bedre rammer for klimainvesteringer og håndtering af risici forbundet med klimaforandringerne. Mere end 230 investorer fra mere end 16 lande har tilsluttet sig netværket.

Læs mere om IIGCC

PRI står for ’Principles for Responsible Investment’, og er en FN-støttet organisation, der fremmer arbejdet med ansvarlige investeringer gennem seks principper. Principperne blev lanceret i april 2006 og mere end 3.000 investorer, heriblandt PKA har underskrevet FN PRI’s principper for ansvarlige investeringer.

Læs mere om FN PRI og principper for ansvarlige investeringer

PKA støtter FN Global Compact, som blev lanceret i 2000 af FN, og er en række retningslinjer for virksomheders brug af samfundsansvar. Global Compact er det største initiativ i verden indenfor ansvarlig virksomhedspraksis, og består af 10 principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt antikorruption.

Læs mere om FN Global Compact og de 10 principper

PKA har tilsluttet sig Carbon Disclosure Project (CDP), som blev lanceret i 2000 for at fremskynde løsninger på klimaændringer ved, at stille relevant data til rådighed for bl.a. institutionelle investorer. CDP rapporterer om mere end 8.400 selskaber globalt, og 515 investorer har tilsluttet sig CDP, der samlet repræsenterer 701 billioner kr.

Læs mere om CDP

PKA støtter Workforce Disclosure Initiative (WDI), som er et globalt initiativ indenfor arbejdstagerrettigheder. WDI blev lanceret i 2016, fordi en række investorer efterspurgte mere retvisende og sammenlignelige oplysninger om selskabers arbejdsforhold. WDI rapporterer om 118 selskaber globalt, og 137 investorer støtter op om WDI, der samlet repræsenterer 93 billioner kr. WDI leverer data om selskabers arbejdsforhold til PKA.

Læs mere om WDI

PKA støtter Investor Alliance for Human Rights, der er en non-profit investorkoalition med mere en 160 institutionelle investorer fra 18 lande, som repræsenterer næsten USD 4.000 milliarder. Koalitionen har fokus på selskabers overholdelse af FN's vejledende principper for erhverv og menneskerettigheder og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, som er blandt de mest anerkendte internationale retningslinjer indenfor menneskerettigheder.

Læs mere om Investor Alliance for Human Rights

Milepæle i dialogen med selskaber