Ansvarlighed er vejen til gode pensioner

Aktivt ejerskab er et centralt værktøj for os, der sikrer, at vores investeringer i ca. 3.201 selskaber skaber langsigtede gode afkast til medlemmernes pensioner. Gennem dialog og på generalforsamlinger påvirker vi selskaberne i en ansvarlig og positiv retning.

Sådan udøver vi aktivt ejerskab
Gennem dialog med selskaber og ved deltagelse i selskabernes generalforsamlinger sætter vi ansvarlighed på dagsordenen inden for blandt andet god selskabsledelse, håndtering af sociale-, klima- og miljømæssige aspekter samt aktionærrettigheder.

Fundamentet for dialogerne og stemmeafgivelserne er vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, EOS at Federated Hermes’ politikker for aktivt ejerskab og en række internationale standarder, herunder FN’s Global Compact, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder samt FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

Vores politik for aktivt ejerskab for investeringer i børsnoterede selskaber er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Lov om finansiel virksomhed (§ 159) og Anbefalinger for Aktivt Ejerskab fremsat af Komitéen for God Selskabsledelse.

Vores politik for aktivt ejerskab og retningslinjer for ansvarlige investeringer findes her.

Indflydelse på generalforsamlinger
Hvis et selskabs ledelse ikke er villig til at gå i dialog med os om kritisable forhold, kan en løsning være at stille et aktionærforslag på selskabets generalforsamling. Erfaringen viser, at aktionærforslag kan være et vigtigt instrument til at få et selskabs ledelse til at gå i dialog. Vi bruger vores stemmeret på selskabers generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen og sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner. I 2021 stemte vi via EOS at Federated Hermes om i alt 29.155 forslag på 2.573 generalforsamlinger.

Vi ønsker at sikre åbenhed om arbejdet med ansvarlige investeringer, herunder aktivt ejerskab. For at øge gennemsigtigheden af vores udøvelse af stemmerettigheder, introducerede vi i 2017 en stemmeplatform i samarbejde med ISS, hvor medlemmer og omverdenen kan se, hvordan vi har stemt på børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

Dialog med selskaber


Vores dialog med selskaber i 2021 fordelt på emnerne strategi & risiko, sociale & etiske forhold, selskabsledelse og miljø & klima.

Længere nede på siden er eksempler på selskaber, vi har været i dialog med og efterfølgende ekskluderet på grund af manglende vilje til at rette op på kritisable forhold.

Generalforsamlinger


I 2021 stemte vi på 2.573 møder generalforsamlinger om 29.155 forslag i alt. Vi stemmer for forslag, der styrker den langsigtede værdiskabelse i selskabet.

Klik her og se, hvordan vi stemmer

Væsentlige afstemninger i 2021

Gennem EOS at Federated Hermes er vi i PKA med til at skubbe de selskaber, vi investerer i, i en mere bæredygtig retning. EOS at Federated Hermes repræsenterer PKA og mange andre investorer på årlige generalforsamlinger. Følgende er tre eksempler på, hvordan vi i PKA via EOS at Federated Hermes har brugt vores stemmeret til at skabe positive forandringer hos selskaberne i 2021.

 

Shihan Financial Group er et finansielt holdingselskab med hovedkontor i Seoul, Sydkorea. Siden 2018 har vi været i dialog med Shihan Financial Group om kønsdiversitet i bestyrelsen. Selvom selskabet tidligere har haft kvinder i bestyrelsen, har andelen af kvinder i bestyrelsen indenfor den seneste tid været mangelfuld, og vi har italesat behovet for kønsdiversitet. Siden da har selskabet bevæget sig i den rigtige retning. I 2019 blev andelen af kvinder, der er nomineret til bestyrelsesposter, større, og initiativer blev taget for at fremme kvindelige talenter i selskabet. På den årlige generalforsamling i 2020 var vi tilfredse med nomineringen og valget af en kvinde til bestyrelsen, og vi vil fortsat tilskynde til denne udvikling i selskabet.

Zoetis er et amerikansk lægemiddelfirma, som producerer medicin og vaccinationer til dyr. I 2018 gik vi dialog med selskabet om kønsdiversitet i deres bestyrelse – en dialog, som selskabet var imødekommende overfor. I 2019 blev en kvindelig ansat i selskabet udnævnt som direktør, og i 2020 blev endnu en kvinde udnævnt til bestyrelsen som uafhængig direktør. I slutningen af 2020 udgjorde kvinder en tredjedel af selskabets direktører. Samtidig er der en positiv fremgang i den etniske diversitet i bestyrelsen. Vi vil fremover fortsat skubbe på for en bred repræsentation af minoriteter i hele organisationen.

Novartis er en multinational medicinalvirksomhed med hovedsæde i Schweiz. Siden 2009 har EOS at Federated Hermes været i dialog med selskabet. Gennem de seneste år har vi sat stort fokus på kønsdiversitet i bestyrelsen, og flere gange har vi overfor næstformanden påtalt den manglende diversitet. Indenfor de seneste to år har vi imidlertid set selskabet tage en række positive skridt i den rigtige retning mod større diversitet, og vi vil fortsat følge denne udvikling.

Går i dialog med selskaber

Dialog er vejen til positive forandringer

PKA går i dialog med selskaber for blandt andet at sikre god selskabsledelse, håndtering af sociale-, klima- og miljømæssige aspekter og aktionærrettigheder. Det kan tage tid at opnå ofte gradvise fremskridt, og der kan være særlige udfordringer med selskaber, hvor ejerforhold, virksomhedskultur eller god selskabsledelse adskiller sig fra danske forhold.

Som udgangspunkt mener vi, at der er størst mulighed for at påvirke selskaber i en ansvarlig retning ved at forblive investeret i selskabet fremfor at sælge aktierne og fraskrive sig ansvar. Vi er maksimalt i dialog med et selskab, som er placeret på vores observationsliste, i 36 måneder, før der skal træffes en beslutning om, hvorvidt vi fortsat skal investere i selskabet, eller om det skal ekskluderes. Hvis et selskab ikke viser tegn på forbedring over tid, ekskluderer vi i sidste ende selskabet og sætter denne på negativlisten.

Negativliste for lande
Negativlisten er en oversigt over lande, som vi aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i som følge af, at landene er sanktionsbelagte eller på EU’s sortliste om skatterelaterede forhold.

Negativliste for børsnoterede selskaber
Negativlisten er en udtømmende oversigt over selskaber, som vi aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i. Det kan være som følge af, at selskabet systematisk overtræder vores politisk for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer – eller ikke er villig til at gå i dialog eller rette op herpå.

Observationsliste
Observationslisten er en oversigt over de selskaber, som vi i PKA undersøger og vurderer i forbindelse med brud på vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer eller øvrige kritisable forhold. Et selskab kan maksimalt være på vores observationsliste i 18 måneder, før der skal træffes en beslutning om, hvorvidt vi fortsat skal investere i selskabet, eller om det skal ekskluderes.

Dialogliste
Dialoglisten er en selekteret oversigt over de selskaber, som vi er i dialog med - enten som led i et strategisk initiativ eller for at vurdere, om de evt. opererer i strid med vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi har i PKA også en dialogliste med selskaber som EOS at Federated Hermes - på vegne af PKA - er i dialog med.

Se alle listerne
Nedenfor er et overblik over hhv. 1) beholdningslisten - med de selskaber og udviklingslande, som vi investerer i over hele verden, 2) negativlisterne - for hhv. selskaber og lande, som vi ikke investerer i, 3) observationslisten - med de selskaber, vi pt analyserer for evt. overtrædelser for vores retningslinjer, og 4) dialoglisterne - for hhv. de selskaber, vi er i dialog med, og de selskaber, som EOS at Federated Hermes er i dialog med på vores vegne.

I årsrapporten fra EOS at Federated Hermes kan man desuden læse mere om vores væsentlige afstemninger og dialog med selskaber i 2021.

Eksempler på aktivt ejerskab

Glencore

I 2020 ekskluderede vi den schweiziske råvareproducent Glencore på grund af kritisable klima-, menneskerettigheds- og selskabsledelsesmæssige forhold.

Læs mere om dialogen

Walmart

Vi valgte at ekskludere Walmart, der er USA's største detailhandler, på grund af kritisable forhold med arbejdstagerrettigheder og bestikkelse.

Læs mere om dialogen

Johnson & Johnson

I 2020 ekskluderede vi det farmaceutiske selskab Johnson & Johnson fra USA på grund af kritisable menneskerettigheds- og selskabsledelsesmæssige forhold.

Læs mere om dialogen

Petróleo Brasileiro

I 2019 ekskluderede vi det hollandske selskab Petróleo Brasileiro, der udvinder og transporterer olie og gas i udviklingslande, på grund af kritisable forhold om korruption.

Læs mere om dialogen

Phillips 66

I 2017 ekskluderede vi den amerikanske energi- og logistikvirksomhed, Phillips 66, på grund af brud på menneskerettighederne.

Læs mere om dialogen

Vale Corp

I 2020 ekskluderede vi det canadiske multinationale selskab Vale Corp, der beskæftiger sig med metaller og minedrift, på grund af kritisable forhold med klima, miljø, menneskerettigheder og selskabsledelse.

Læs mere om dialogen

Internationale samarbejder og netværk

I PKA har vi tilsluttet os Carbon Disclosure Project (CDP), som blev lanceret i 2000 for at fremskynde løsninger på klimaforandringerne ved at stille relevant data til rådighed for blandt andet institutionelle investorer. CDP rapporterer om mere end 8.400 selskaber globalt, og 515 investorer har tilsluttet sig CDP, der samlet repræsenterer 701 mia. kr.

Læs mere om CDP

Formålet med chartret er at give byggeriets parter et fælles fundament for samfundsansvar i byggebranchen. Chartret skal blandt andet bidrage til bedre arbejdsforhold, fokus på miljø- og klimaløsninger samt øge vidensdelingen for samfundsansvar i byggebranchen.

Læs mere om charteret

Vi har tilsluttet os Climate Action 100+, som er et globalt investorinitiativ med 545 investorer, der samlet repræsenterer 319.000 mia. kr. Climate Action 100+ blev lanceret i 2017 og afsluttes i 2022. Formålet er at påvirke de 167 største selskaber i verden, som udleder mest CO2, til at forpligte sig til at reducere deres CO2-udledninger. I PKA vil vi ekskludere de fossile selskaber, som ikke har omstillet deres forretningsmodel til Parisaftalens målsætninger, når initiativet afsluttes i slutningen af 2022.

Læs mere om Climate Action 100+

Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. I PKA har vi siden juni 2020 været en del af Dansifs bestyrelse.

Læs mere om Dansif

Regeringen nedsatte i 2019 13 klimapartnerskaber. Det Finansielle Klimapartnerskab, som dækker finanssektoren, tilslutter sig målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 % i 2030. Banker, realkreditinstitutioner og pensionskasser, heriblandt PKA, er parate til at bidrage til opnåelse af målsætningen om en CO2-reduktion på 70 %. Et af vores væsentligste bidrag til Det Finansielle Klimapartnerskab er at understøtte udviklingen af klimavenlige forretningsmodeller i virksomheder gennem aktivt ejerskab.

Læs mere om det Finansielle Klimapartnerskab

I PKA samarbejder vi med EOS at Federated Hermes for at have den nødvendige tyngde i det aktive ejerskab hos selskaber, som vi investerer i. På vores vegne agerer EOS at Federated Hermes som rådgivende stedfortræder og går i dialog med selskaber over hele verden for at sætte ansvarlighed på dagsordenen. EOS at Federated Hermes repræsenterer mere end 637 investorer i 28 lande med tilsammen 7.440 mia. kr. Det giver indflydelse og mulighed for at påvirke store selskaber i en ansvarlig retning. EOS at Federated Hermes varetager i samarbejde med ISS vores stemmeafgivelse hos de børsnoterede selskaber, som vi investerer i.

Vi er i PKA medlem af EOS at Federated Hermes’ Client Advisory Board og har på den måde direkte indflydelse på EOS at Federated Hermes’ udøvelse af aktivt ejerskab på vores vegne.

Læs mere om EOS at Federated Hermes

I PKA er vi underskriver af Finance for Biodiversity Pledge; et initiativ startet i 2020 med det formål at højne opmærksomheden hos verdens ledere og institutionelle investorer om den vigtige rolle, som investeringer og finansieringsaktiviteter spiller i forhold til bevaring og genopretning af biodiversitet. Flere end 37 investorer fra over 13 lande har tilsluttet sig netværket.

Læs mere om Finance for Biodiversity Pledge

I PKA er vi medlem af og støtter FN’s Global Compact, som blev lanceret i 2000 af FN, der er en række retningslinjer for virksomheders samfundsansvar. Global Compact er det største initiativ i verden indenfor ansvarlig virksomhedspraksis og består af 10 principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt antikorruption.

Læs mere om FN’s Global Compacts 10 principper

GFANZ er et internationalt FN-støttet initiativ lanceret i april 2021. Initiativet har til formål at understøtte og accelerere finansieringen af den globale, bæredygtige udvikling. Netværket består af mere end 450 finansielle institutioner fra hele verden, herunder nogle af verdens største banker og kapitalforvaltere som Blackrock og Bank of America.

Til sammen har de finansielle institutioner op mod 833 billioner kr. under forvaltning, og i samarbejde arbejder de på at finde den fornødne finansiering til at indfri målene i Parisaftalen og skubbe verden i retning af et udledningsneutralt samfund i 2050. PKA’s administrerende direktør, Jon Johnsen, er som den eneste dansker medlem af GFANZ’ ledende gruppe.

Læs mere om GFANZ

PKA har siden 2009 været medlem af den britiske organisation Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), som er et netværk af europæiske investorer, der repræsenterer 260.500 mia. kr. Netværket arbejder for at skabe bedre rammer for klimainvesteringer og håndtering af risici forbundet med klimaforandringerne. Flere end 275 investorer fra over 15 lande har tilsluttet sig netværket. Vi har i PKA siddet i IIGCC’s bestyrelse siden 2013.

IIGCC lancerede i 2019 initiativet Paris Aligned Investment Initiative (PAII), der ser på, hvordan investorer kan tilpasse deres porteføljer til målet i Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningen til højst 1,5 ̊C. Vi har forpligtet os til Parisaftalen og herunder at opnå CO2-neutralitet i 2050.

Vi har i PKA siden starten været en aktiv deltager både i PAII’s styregruppe for initiativet og som co-lead for to arbejdsgrupper. Desuden er der arbejdet på yderligere at udbrede initiativet i de danske pensionskasser om samlet at investere 350 mia. kr. i grøn omstilling frem mod 2030.

Læs mere om IIGCC

ISS er i dag verdens førende udbyder af corporate governance og ansvarlige investeringsløsninger, market intelligence og fondstjenester samt begivenheder og redaktionelt indhold til institutionelle investorer og virksomheder globalt. I PKA anvender vi ISS’ portal til stemmeafgivelse på de investerede selskabers generalforsamlinger.

Læs mere om ISS

MSCI er en global udbyder af bl.a. aktie- og markedsindekser og porteføljeanalys-værktøjer. MSCI leverer ESG-data om god selskabsledelse og selskabers håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter til os i PKA, som bruges til at analysere og overvåge vores investeringer for evt. brud på vores politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer. MSCI’s ESG-data bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer, eller som bryder med FN’s Global Compact 10 principper.

Læs mere om MSCI

PKA er underskriver af NZAOA, som er et internationalt initiativ, der består af 61 finansielle institutioner med mere end 10 billioner amerikanske dollars under forvaltning til sammen. Medlemmerne har forpligtet sig på at omstille deres investeringsporteføljer til målsætningerne i Parisaftalen, hvilket indebærer, at investeringsporteføljerne ikke må bidrage til nogen former for CO2-udledning senest i år 2050. NZAOA udøver derudover lobbyaktivitet for at muliggøre opnåelse af Parisaftalen. Medlemmerne af NZAOA opfordres til at støtte arbejdet, hvilket PKA aktivt tager del i.

Læs mere om NZAOA

PAII er et initiativ, der skal understøtte investorer i at strømline deres investeringer med målet i Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningen til max 1,5 ̊C, og i PKA er vi forpligtet til at være CO2-neutrale i 2050. Initiativet blev etableret i 2019 af Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) og har vokset sig til en global koalition med lokale grupper fire forskellige steder i verden. PKA er aktivt medlem i begge grupper. 

Læs mere om PAII

Principles for Responsible Investment (PRI) er en FN-støttet organisation, der fremmer arbejdet med ansvarlige investeringer gennem seks principper herunder udøvelse af aktivt ejerskab. Principperne blev lanceret i april 2006 og flere end 3.000 investorer, heriblandt os i PKA, har underskrevet FN PRI’s principper for ansvarlige investeringer.

Læs mere om FN PRI og principper for ansvarlige investeringer

Sustainalytics leverer sektoranalyser til os, som bruges til at screene selskaber indenfor menneskerettigheder. Screeningen af vores investeringer bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer eller som bryder med FN’s Global Compact 10 principper.

Læs mere om Sustainalytics

I PKA støtter vi Workforce Disclosure Initiative (WDI), som er et globalt initiativ indenfor arbejdstagerrettigheder. WDI blev lanceret i 2016, fordi en række investorer efterspurgte mere retvisende og sammenlignelige oplysninger om selskabers arbejdsforhold. WDI rapporterer om 118 selskaber globalt, og 140 investorer støtter op om WDI, der samlet repræsenterer 40.000 mia. kr. WDI leverer data om selskabers arbejdsforhold til PKA.

Læs mere om WDI

Sektorfordeling af PKA’s investeringer i unoterede fonde

  PKA's investeringer i unoterede fonde(mio.kr.) Fordeling af sektorer(%)
Kommunikationsservice 2,912 5%
Cyklisk forbrug 5,540 10%
Forbrugsvarer 1,909 3%
Energi 1,698 3%
Finans 6,376 11%
Sundhed 6,458 11%
Teknologi 11,526 20%
Industri 10,981 19%
Materialer 2,878 5%
Ejendomme 714 1%
Forsyning 3,242 6%
Øvrige* 3,964 7%
Total 58,199 100%