Ansvarlighed er vejen til gode pensioner

Aktivt ejerskab er et centralt værktøj, der sikrer, at PKA’s investeringer i ca. 3.430 selskaber skaber langsigtede gode afkast til medlemmernes pensioner. Gennem dialog og på generalforsamlinger påvirker PKA selskaberne i en ansvarlig og positiv retning.

PKA’s udøvelse af aktivt ejerskab

Gennem dialog med selskaber og på selskabernes generalforsamlinger sætter PKA ansvarlighed på dagsordenen inden for bl.a. god selskabsledelse, håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter samt aktionærrettigheder.

Fundamentet for dialogerne og stemmeafgivelserne er PKA’s politik for aktivt ejerskab, skattepolitik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, EOS at Federated Hermes’ politikker for aktivt ejerskab og en række internationale standarder, herunder FN’s Global Compact,  OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder samt FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

PKA’s politik for aktivt ejerskab for investeringer i børsnoterede selskaber er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Lov om finansiel virksomhed (§ 159) og Anbefalinger for Aktivt Ejerskab fremsat af Komitéen for God Selskabsledelse.

PKA’s politik for aktivt ejerskab og retningslinjer for ansvarlige investeringer findes her.

Indflydelse på generalforsamlinger

Hvis et selskabs ledelse ikke er villig til at gå i dialog med PKA om kritisable forhold, kan en løsning være at stille et aktionærforslag på selskabets generalforsamling. Erfaringen viser, at aktionærforslag kan være et vigtigt instrument til at få et selskabs ledelse til at indgå i dialog.

PKA bruger sin stemmeret på selskabers generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen og sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner.

I PKA ønsker vi at sikre åbenhed om arbejdet med ansvarlige investeringer, herunder aktivt ejerskab. For at øge gennemsigtigheden af PKA’s udøvelse af stemmerettigheder, introducerede PKA i 2017 en stemmeplatform i samarbejde med ISS, hvor medlemmer og omverdenen kan se, hvordan PKA har stemt på børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

Generalforsamlinger 2019

PKA stemte på 3.608 generalforsamlinger om 39.714 forslag i 2019. PKA stemmer for forslag, der styrker den langsigtede værdiskabelse i selskabet.

Væsentlige afstemninger i 2020

Herunder er fire eksempler på selskaber, hvor PKA har brugt sin stemmeret på generalforsamlinger til at sikre positive forandringer:

Selskabscase om BP plc: klima og vederlag

Olieselskabet BP plc (tidligere kendt som British Petroleum) er et af verdens største CO2-udledende selskaber. Selskabet valgte i 2019 at forene sin forretningsstrategi og aflønningspraksis med Paris-aftalens målsætninger, sætte mål for reduktion af CO2-udledning for scope 1, 2 og 3 og sænke sine forventninger til den fremtidige pris på olie og gas, og har dermed nedskrevet værdier for omtrent DKK 80 ‑108 mia., hvilket svarer til 13-17% af selskabets samlede aktiver i 2019. Denne positive udvikling er et resultat af, at EOS at Federated Hermes og IIGCC på vegne af Climate Action 100+ initiativet, som PKA er en del af, anbefalede PKA at stemme for et forslag på selskabets generalforsamling i 2019. Forslaget var relateret til omstilling af selskabets forretningsmodel til Paris-aftalens målsætninger, og der blev efterfølgende fulgt op på BP’s videre arbejde med omstillingen med endnu et forslag ved selskabets generalforsamling 2020. Resultatet understøtter således PKA’s arbejde med at påvirke selskaber i en mere bæredygtig retning og til at komme på linje med Paris-aftalens målsætninger.

Læs mere her om forslaget som PKA stemte for på BP’s generalforsamling 2020

Endvidere stemte PKA imod selskabets aflønningspolitik fordi selskabet fortsat vil praktisere en variabel lønmulighed, der ikke er i overensstemmelse med PKA’s politik for aktivt ejerskab vedr. vederlag. PKA stemte derimod for selskabets aflønningsrapport da lønningerne, selvom de er høje, er passende for arbejdets udførelse og på linje med andre i branchen. EOS at Federated Hermes vil fortsat indgå i dialog på PKA’s vegne angående bekymring om ​​aflønningssystemets bæredygtighed fremadrettet.

Selskabscase om Alphabet Inc.: Menneskerettigheder

EOS at Federated Hermes stillede på PKA’s vegne et forslag til Alphabet Inc., et amerikansk selskab som ejer Google, om at selskabet skulle etablere en komité til at føre tilsyn med menneskerettighedsrelaterede risici, da selskabets bestyrelse, ifølge EOS at Federated Hermes, ikke førte tilstrækkeligt tilsyn med området. Forslaget blev stillet i samarbejde med en række andre institutionelle investorer. I tillæg til forslaget blev et brev sendt til Alphabet ultimo 2019, underskrevet af mere end 80 institutionelle investorer, inkl. EOS at Federated Hermes, med mere end DKK 62 mia. under forvaltning. Forslaget blev i første omgang ikke imødekommet, men modtog 45% af de individuelle stemmer på Alphabet’s generalforsamling i 2020, hvilket anses for positivt for den fremtidige udvikling. Afstemningen fik selskabet til at ændre sit revisionsudvalg til ”revision og compliance” med fokus på menneskerettigheder, datasikkerhed og bæredygtighed.

Læs mere her om dialogen og forslagene som PKA stemte for på Alphabet’s generalforsamlinger 2018-2020

 

Selskabscase om Broadcom Inc.: Vederlag

Den amerikanske IT-producent Broadcom Inc.’s krav til, hvor stor en andel af topledelsens aflønning, der skal ske i form af aktieandele, er steget betydeligt. Det er på linje med, hvad PKA og EOS at Federated Hermes ønskede i forbindelse med en dialog med selskabet. Årsagen er, at en vederlagspolitik, hvor en større andel af topledelsens aflønning sker i form af aktieandele, skaber større overensstemmelse imellem aktionærernes og topledelsens interesser. EOS at Federated Hermes stillede forslaget ved generalforsamlingen i 2019, og i 2020 blev forslaget vedtaget. EOS at Federated Hermes er at den overbevisning, at det var en kombination af dialog og afstemning som bidrog til ændringen.

Læs mere her om forslagene som PKA stemte for på Broadcom’s generalforsamlinger 2019 og 2020

Selskabscase om Exelon Corp.: arbejdstagerrettigheder og selskabsledelse

Den globale COVID-19 pandemi har haft store konsekvenser for medarbejdere verden over i form af hjemsendelser, lønnedgang eller arbejdsløshed. EOS at Federated Hermes var i dialog med det amerikanske energiselskab Exelon forud for generalforsamlingen i 2020 i relation til selskabets håndtering af udfordringerne med at opretholde driften som følge af COVID-19, herunder sikre ordentlige arbejdsforhold. EOS at Federated Hermes stillede på vegne af PKA, spørgsmål til selskabets håndtering af arbejdstagerrettigheder under COVID-19 på generalforsamlingen, hvortil selskabet forsikrede investorerne om, at medarbejderlønninger ikke ville blive påvirkede, samt at sundhedstjek af medarbejderne var blevet implementeret.

 

 

 

 

Dialog er vejen til positive forandringer

PKA går i dialog med selskaber for at sikre bl.a. god selskabsledelse, håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter, aktionærrettigheder mv. Det kan tage tid at opnå ofte gradvise fremskridt, og der kan være særlige udfordringer med selskaber, hvor ejerforhold, virksomhedskultur eller god selskabsledelse adskiller sig fra danske forhold. Som udgangspunkt mener PKA, at der er størst mulighed for at påvirke selskaber i en ansvarlig retning ved at forblive investeret i selskabet, fremfor at sælge aktierne og fraskrive sig ansvar. PKA kan maksimalt være i dialog med et selskab som er placeret på PKA’s observationsliste i 18 måneder, før der skal træffes en beslutning om, hvorvidt PKA fortsat skal investere i selskabet, eller om det skal ekskluderes. Men hvis et selskab ikke viser tegn på forbedring over tid, ekskluderes selskabet i sidste ende fra PKA’s investeringsunivers og sættes på negativlisten.

Negativliste for børsnoterede selskaber

Negativlisten er en udtømmende oversigt over selskaber, som PKA aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i som følge af, at selskabet systematisk overtræder PKA’s politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer eller ikke er villig til at gå i dialog eller rette op herpå.

Negativliste for lande

Negativlisten er en udtømmende oversigt over lande, som PKA aktivt har ekskluderet og fravalgt at investere i som følge af, at landene er sanktionsbelagte eller på EU’s sortliste vedr. skatterelaterede forhold.

Observationsliste

Observationslisten er en oversigt over de selskaber, som PKA undersøger og vurderer i forbindelse med brud på vores politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer eller øvrige kritisable forhold. Et selskab kan maksimalt være på PKA’s observationsliste i 18 måneder, før der skal træffes en beslutning om, hvorvidt PKA fortsat skal investere i selskabet, eller om det skal ekskluderes.

Dialogliste

Dialoglisten er en selekteret oversigt over de selskaber, som PKA er i dialog med enten som led i et strategisk initiativ eller for at vurdere, om de evt. opererer i strid med PKA’s politik for aktivt ejerskab, skattepolitik eller retningslinjer for ansvarlige investeringer. PKA har også en dialogliste med selskaber som EOS at Federated Hermes, på vegne af PKA, er i dialog med.

Hvis du vil vide mere om PKA’s væsentlige afstemninger og dialog med selskaber i 2020, kan du læse mere i PKA’s årsrapport fra EOS at Federated Hermes her.

 

PKA ekskluderer medicinalfirmaet Johnson & Johnson som følge af opioidskandalen

add

I efteråret 2019 blev PKA bekendt med, at selskabet Johnson & Johnson potentielt var involveret i en sag om overdreven brug af opioider, der bl.a. anvendes som ingrediens i morfin. I USA kom det frem, via data fra U.S. Centers for Disease Control and Prevention, at opioidrelaterede dødsfald i USA er steget markant igennem årene. Det skønnes, at dødsfald relateret til opioider er steget næsten seks gange siden 1999.

Ifølge flere medier sagsøgte advokater fra 39 amerikanske delstater USA's fem største opioidproducenter i 2017 for, at producenternes salg og markedsføringstaktik er skyld i opioidepidemien i USA. Herefter er antallet af undersøgelser og søgsmål mod en lang række selskaber intensiveret. Analytikere har ifølge Bloomberg News anslået, at opioidproducenterne samlet kan ende med at skulle betale USD 100 mia. i erstatning.

Som følge af opioidsagen besluttede PKA i efteråret 2019 at sætte Johnson & Johnson på PKA’s observationsliste på grund af selskabets involvering i sagen, bl.a. via beskyldninger om at have bagatelliseret de sundhedsmæssige risici.

PKA har på den baggrund besluttet at ekskludere Johnson & Johnson fra sit investeringsunivers og placere selskabet på PKA’s negativliste.

PKA i dialog

PKA's dialog med selskaber i 2019 fordelt på emner.

Går i dialog med selskaber

Beholdningsliste

Se de selskaber og udviklingslande, som PKA investerer i over hele verden.

 

Se beholdningslisten

 

 

Negativliste

Se de selskaber og lande, som PKA ikke investerer i.

 

Se negativlisten for selskaber

Se negativlisten for lande

 

 

Observationsliste

Se de selskaber, som PKA er i gang med at analysere for eventuelle overtrædelser af PKA’s retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Se observationslisten

 

Dialoglisten

Dialoglisten består af to dele – dels de selskaber PKA er i dialog med, dels de selskaber Hermes er i dialog med på PKA’s vegne.

Se dialoglisten

Se Hermes' dialogliste

 

Internationalt samarbejde

PKA samarbejder med EOS at Federated Hermes for at have den nødvendige tyngde i det aktive ejerskab hos selskaber, som PKA investerer i. På PKA’s vegne agerer EOS at Federated Hermes som rådgivende stedfortræder for PKA og går i dialog med selskaber over hele verden for at sætte ansvarlighed på dagsordenen. EOS at Federated Hermes repræsenterer mere end 637 investorer i 28 lande med tilsammen DKK 7.440 mia., og det giver indflydelse og mulighed for at påvirke store selskaber i en ansvarlig retning. EOS at Federated Hermes varetager i samarbejde med ISS PKA’s stemmeafgivelse hos de børsnoterede selskaber, som PKA investerer i.

PKA er medlem af EOS at Federated Hermes’ Client Advisory Board og har på den måde direkte indflydelse på EOS at Federated Hermes’ udøvelse af aktivt ejerskab på PKA’s vegne.

Læs mere om EOS at Federated Hermes

ISS er i dag verdens førende udbyder af corporate governance og ansvarlige investeringsløsninger, market intelligence og fondstjenester samt begivenheder og redaktionelt indhold til institutionelle investorer og virksomheder globalt. PKA anvender ISS’ portal til stemmeafgivelse på de investerede selskabers generalforsamlinger.

Læs mere om ISS

MSCI er en global udbyder af aktie- og markedsindekser samt porteføljeanalyseværktøjer mv. MSCI leverer ESG-data indenfor god selskabsledelse samt selskabers håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter til PKA, som bruges til at analysere og overvåge PKA’s investeringer for evt. brud på PKA’s politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer. MSCI’s ESG-data bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer eller som bryder med FN’s Global Compact 10 principper.

Læs mere om MSCI

Sustainalytics leverer sektoranalyser til PKA, som bruger det til at screene selskaber indenfor menneskerettigheder. Screeningen af PKA's investeringer bidrager også til at identificere selskaber, hvor der sker positive forandringer eller som bryder med FN’s Global Compact 10 principper.

Læs mere om Sustainalytics

PKA har tilsluttet sig Climate Action 100+, som er et globalt investorinitiativ med 545 investorer, der samlet repræsenterer DKK 319.000 mia. Climate Action 100+ blev lanceret i 2017 og afsluttes i 2022. Formålet er at påvirke de 167 største selskaber i verden, som udleder mest CO2, til at forpligte sig til at reducere deres CO2-udledninger. PKA vil ekskludere de fossile selskaber, som ikke har omstillet deres forretningsmodel til Paris-aftalens målsætninger, når initiativet afsluttes ultimo 2022.

Læs mere om Climate Action 100+

PKA har siden 2009 været medlem af den britiske organisation Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), som er et netværk af europæiske investorer, der repræsenterer DKK 260.500 mia. Netværket arbejder for at skabe bedre rammer for klimainvesteringer og håndtering af risici forbundet med klimaforandringerne. Flere end 275 investorer fra over 15 lande har tilsluttet sig netværket. PKA har siddet i IIGCC’s bestyrelse siden 2013.

IIGCC's Paris Aligned Investment Initiative (PAII) er et initiativ, der ser på, hvordan investorer kan tilpasse deres porteføljer til målene i Paris-aftalen. Initiativet blev lanceret i maj 2019, og PKA har siden start været en aktiv deltager både i PAII’s styregruppen for initiativet, og som co-lead for to arbejdsgrupper med fokus på dels at udarbejde et rammeværk for hvordan investeringer i statsobligationer kommer på linje med Paris-aftalen, dels at udbrede det danske pensionskasse-initiativ på DKK 350 mia. i 2030 i global målestok mod COP26 i november 2021.

Læs mere om IIGCC

 

 

PRI står for ’Principles for Responsible Investment’, og er en FN-støttet organisation, der fremmer arbejdet med ansvarlige investeringer gennem seks principper, herunder udøvelse af aktivt ejerskab. Principperne blev lanceret i april 2006 og flere end 3.000 investorer, heriblandt PKA, har underskrevet FN PRI’s principper for ansvarlige investeringer.

 

Læs mere om FN PRI og principper for ansvarlige investeringer

PKA er medlem og støtter FN’s Global Compact, som blev lanceret i 2000 af FN, og er en række retningslinjer for virksomheders brug af samfundsansvar. Global Compact er det største initiativ i verden indenfor ansvarlig virksomhedspraksis, og består af 10 principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt antikorruption.

Læs mere om FN’s Global Compacts 10 principper

PKA har tilsluttet sig Carbon Disclosure Project (CDP), som blev lanceret i 2000 for at fremskynde løsninger på klimaændringer ved at stille relevant data til rådighed for bl.a. institutionelle investorer. CDP rapporterer om mere end 8.400 selskaber globalt, og 515 investorer har tilsluttet sig CDP, der samlet repræsenterer DKK 701 mia.

Læs mere om CDP

Regeringen nedsatte i 2019 13 klimapartnerskaber. Det Finansielle Klimapartnerskab som dækker finanssektoren, tilslutter sig målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70% i 2030. Banker, realkreditinstitutioner, pensionskasser m.fl., herunder PKA, er parate til at bidrage til opnåelse af målsætningen. Et af PKA’s væsentligste bidrag til Det Finansielle Klimapartnerskab er at understøtte udviklingen af klimavenlige forretningsmodeller i virksomheder gennem aktivt ejerskab.

Læs mere om det Finansielle Klimapartnerskab

PKA støtter Workforce Disclosure Initiative (WDI), som er et globalt initiativ indenfor arbejdstagerrettigheder. WDI blev lanceret i 2016, fordi en række investorer efterspurgte mere retvisende og sammenlignelige oplysninger om selskabers arbejdsforhold. WDI rapporterer om 118 selskaber globalt, og 140 investorer støtter op om WDI, der samlet repræsenterer DKK 40.000 mia. WDI leverer data om selskabers arbejdsforhold til PKA.

Læs mere om WDI

PKA støtter Investor Alliance for Human Rights, der er en non-profit investorkoalition med flere end 160 institutionelle investorer fra 18 lande, som repræsenterer DKK 31.000 mia. Koalitionen har fokus på selskabers overholdelse af FN's vejledende principper for erhverv og menneskerettigheder og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, som er blandt de mest anerkendte internationale retningslinjer indenfor menneskerettigheder.

Læs mere om Investor Alliance for Human Rights

Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. PKA har siden juni 2020 været en del af Dansif’s bestyrelse.

Læs mere om Dansif

PKA er underskriver af Finance for Biodiversity Pledge; et initiativ startet i 2020 med det formål at højne opmærksomheden hos verdens ledere og institutionelle investorer om den vigtige rolle, investeringer og finansieringsaktiviteter spiller iht. bevaring og genopretning af biodiversitet. Flere end 37 investorer fra over 13 lande har tilsluttet sig netværket.

Læs mere om Finance for Biodiversity Pledge

 

 

 

Milepæle i dialogen med selskaber