Ansvarlige Investeringer

Sammen med medlemmerne arbejder vi i PKA for at bidrage til en ansvarlig udvikling. Med en samlet formue på 350 mia. kr. investerer vi i vedvarende energi, bæredygtigt byggeri og vækst i udviklingslande. For langsigtede, ansvarlige investeringer giver gode afkast til medlemmerne samtidig med, de bidrager til en bæredygtig fremtid.

arrow_downward

Ansvarlige Investeringer 2020

Som Danmarks førende klimainvestor, der i snart 20 år har haft en klar strategi for ansvarlige grønne investeringer, er vi klar til at udvide vores profil. Ansvarlighed i en bred social, samfundsmæssig kontekst er vores nye udvidede fokus. Læs meget mere om det, og om hvad vi opnåede i 2020.

Læs mere her

Fokus på FN's verdensmål

FN’s 17 verdensmål skal sikre en global bæredygtig udvikling og blandt andet udrydde fattigdom og sult, sikre grøn energi og anstændige jobs. I PKA bidrager vi til flere af målene i vores investeringer og aktive ejerskab - med et skærpet fokus på syv af målene.

Investeringskort

I PKA investerer vi milliarder i vedvarende energi, bæredygtigt byggeri og vækst i udviklingslande.

Klik rundt på investeringskortet og få overblik over alle vores ansvarlige investeringer. Du kan læse mere om hver investering, og hvordan vi er involveret.

Se kortet her

PKA’s klimakrav til verdens største CO2-udledere

PKA har deltaget i Climate Action 100+-initiativet siden 2018, hvor over 545 investorer er gået i dialog med de 167 største globale CO2-udledende børsnoterede selskaber og har stillet en række krav for at sikre, at disse selskaber omstiller sig mhp. at kunne efterleve Paris-aftalens mål.

Se de 10 evalueringsindikatorer

Klimainvesteringer

Investerer i grøn omstilling

I PKA investerer vi milliarder i vedvarende energi for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til klimaaftalen fra Paris. Samtidig påvirker vi selskaber i en bæredygtig retning og sætter klimaet på den politiske dagsorden.

arrow_downward

play_arrow

Klimainvesteringer

Ved udgangen af 2021 har vi samlet investeret 35,4 mia. kr. i klimaet, og vores mål er at hæve dette til 50 mia. kr. i 2025. Frem mod 2025 vil vi skære knap en tredjedel af
CO2-aftrykket fra vores investeringer. Det er et vigtigt skridt i retningen mod, at alle vores investeringer skal være CO2-neutrale senest i 2050.

20,1

Vi har siden 2011 investeret 20,1 mia. kr. i vedvarende energi for at sikre den grønne omstilling. Det omfatter blandt andet investeringer i hav- og landvindparker og solcelleparker.

7 mia. kr.

Vi har investeret 7 mia. kr. i grønne obligationer, hvor de rejste midler bruges til at finansiere den grønne omstilling.

7,85

Vi har samlet investeret 7,8 mia. kr. i grønne ejendomme.

Sociale investeringer

Skaber vækst i udviklingslande

I PKA investerer vi i at skabe jobs i udviklingslande og sikre, at der er fokus på ordentlige arbejds- og lønvilkår. Investeringerne øger levestandarden og skaber samtidig gode afkast til medlemmernes pensioner. I forbindelse med vores store fokus på sociale aktiver har vi i 2020 sat et nyt mål om at have 10 mia. kr. i sociale investeringer inden udgangen af 2025.

arrow_downward

play_arrow

Sociale investeringer

Vi har 8,3 mia. kr. i sociale investeringer, og i 2020 satte vi et nyt mål om at nå 10 mia. kr. i sociale investeringer inden udgangen af 2025.

3 mia. kr.

Vi har investeret 3 mia. kr. i sociale fonde - bl.a. mikrolånsfonde, der låner penge til folk i udviklingslande, så de kan starte egen virksomhed. Derudover omfatter det Danish Sustainable Development Goals fonden, der investerer med henblik på at realisere FN’s verdensmål via initiativer, der skal forbedre levevilkårene for mennesker i udviklingslande i Latinamerika, Afrika og Asien.

1,1 mia. kr.

1,1 mia. kr. er beløbet, som mikrolånsfonde udlåner til +5 mio. mennesker til at starte egen virksomhed i udviklingslande.

29 selskaber

I 2020 var vi i dialog med 29 selskaber om udfordringer med løn- og arbejdsvilkår.

United Export beskæftiger tusindvis i Sydafrika

Sydafrika er et af de mest ulige mellemindkomstlande i verden. PKA har investeret i virksomheden United Exports, fordi de skaber job og uddannelse til udsatte personer i et område, hvor arbejdsløsheden er høj. Investeringen bidrager til opnåelsen af verdensmålene og skaber samtidig afkast til investorerne.

Læs mere her

Mikrofinansiering gør Mullaj-kvinder økonomisk uafhængige

Vi har siden 2010 investeret i flere små banker, der udsteder lån til den fattige del af befolkningen i en række udviklingslande. Mullaj-kvinderne er et eksempel på en gruppe kvindelige kunder i banken Belstar, der ligger i Chennai i Indien. De er gået sammen for at kunne tage små lån for at kunne starte deres egne små forretninger og dermed skabe en indkomst til dem selv og sine familier.

Læs mere her

Bæredygtige ejendomme

Bæredygtige byer

Ejendomme står for ca. 40 % af det globale energiforbrug. Hvis klimaaftalen fra Paris skal overholdes, skal klimabelastningen fra ejendomme reduceres. Derfor har vi i PKA sat et mål om at reducere porteføljens CO2-udledning med yderligere 50 % frem mod 2025.

Vi har samlet investeret 5,7 mia. kr. i grønne ejendomme - og vi arbejder hele tiden på at udvikle ejendomme med et sundt indeklima, sociale kvaliteter og lav klimapåvirkning. Vi bæredygtighedscertificerer ejendomme, energirenoverer løbende eksisterende ejendomme og bygger nye efter højeste klimastandarder. 

arrow_downward

play_arrow

Klimafokus i nye og eksisterende ejendomme

Skattepolitik

Store krav til skatteansvarlighed

I PKA har vi i 2021 fortsat haft fokus på skatteansvarlighed. Vi sætter store krav til de selskaber, vi investerer i, og gennemgår alle vores aktiviteter for at sikre, at vores skattepolitik overholdes.

Læs mere om vores skattepolitik

Aktivt ejerskab

Skubber selskaber i ansvarlig retning

I PKA mener vi, at fokus på miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til selskabers evne til at skabe afkast til investorerne. Med aktivt ejerskab arbejder vi løbende på at integrere ansvarlighed i de selskaber, vi investerer i.

Generalforsamlinger som løftestang

add

Vi bruger vores stemmeret på generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen. Målet er at sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner. 

I 2020 stemte vi på 3.466 generalforsamlinger om i alt 37.610 forslag.

Dialog skaber forandringer

add

I PKA går vi i dialog med selskaber for at påvirke dem i en positiv og ansvarlig retning. Vi diskuterer blandt andet arbejdstagerrettigheder og klimaforandringer med selskabernes ledelse. Er der kritisable forhold hos selskabet, går vi i dialog for at løse udfordringerne.

Ansvarlige investeringer

Retningslinjer

Vi investerer i overensstemmelse med internationale konventioner og principper for selskabers sociale ansvar. Retningslinjerne er vedtaget af bestyrelserne i pensionskasserne og diskuteres løbende med de delegerede.

Investeringer med positiv forskel

I PKA har vi en ambition om, at vores investeringer både skal skabe gode afkast til medlemmerne og gøre en positiv forskel for samfundet. Vi har særlig fokus på, at investeringerne understøtter syv af FN’s verdensmål: ligestilling mellem kønnene (5), rent vand og sanitet (6), bæredygtig energi (7), anstændige jobs og økonomisk vækst (8), industri, innovation og infrastruktur (9), bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og klimaindsats (13).

Aktivt ejerskab

I PKA er vi løbende dialog i med de selskaber, vi investerer i, om deres arbejde med ansvarlighed. Vi prioriterer dialog med selskaberne fremfor at sælge ejerandelene og vende ryggen til eventuelle problemer. Vi mener, at det er den bedste vej til at skabe positive forandringer hos selskaberne og dermed større værdi til medlemmernes pensioner og samfundet generelt.

Se vores politik for aktivt ejerskab

FN Global Compact

I PKA investerer vi i overensstemmelse med FN’s Global Compacts principper for samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne er en ramme for selskabers arbejde med ansvarlighed og adresserer blandt andet menneskerettigheder, korruption samt miljø og klima.

Tobaksrestriktion

I PKA investerer vi ikke i tobaksselskaber, og vi har ekskluderet 25 tobaksselskaber.

Våbenrestriktion

I PKA investerer vi ikke i selskaber, der producerer våben, som hører under internationale konventioner for kontroversielle våben som fx klyngebomber og kemiske våben. Restriktionen gælder også for underleverandører, der leverer komponenter, service eller udvikling, der er specielt udviklet til kontroversielle våben. På den baggrund har vi ekskluderet 69 selskaber.

Kulrestriktion

I 2020 vedtog vi nultolerance overfor mineselskaber, som er eksponeret overfor kul, hvis de ikke er omstillingsparate. Samme år vedtog vi en ny kulgrænse, der betyder, at vi ikke investerer i selskaber med mere end 20 % af omsætningen fra kul. Vi fortsætter dialogen med de selskaber, der er villige til at omstille sig i retning af mere bæredygtig energi. Vi vil fortsat følge 12 omstillingsparate selskaber, som har en kulomsætning over 20 %. Vi har samlet ekskluderet 131 selskaber med kulaktiviteter.

Restriktion overfor oliesand

Vi har siden 2017 arbejdet for at reducere porteføljens eksponering mod oliesandudvinding, og i 2020 besluttede vi at indføre en nultolerance overfor selskaber, der udvinder oliesand, hvis disse selskaber ikke er omstillingsparate. Derudover har vi fokus på at gå i dialog med olie- og gasselskaber med henblik på at få dem til at omstille til en grøn forretning. I alt har vi ekskluderet 67 oliesand- og olie- og gasselskaber.

Skattepolitik

I PKA investerer vi ansvarligt - også når det gælder skatteområdet. Vi mener, at selskaber med en ansvarlig skattepolitik vil skabe det bedste langsigtede afkast, og derfor har vi en klar skattepolitik, der gælder for alle investeringer.

Se vores skattepolitik

Udlån af aktier

I PKA foretager vi ikke aktieudlån.

Finansielle
instrumenter
og syntetiske produkter

I PKA investerer vi i børsnoterede aktier i en kombination af almindelige aktieinvesteringer og finansielle instrumenter samt syntetiske produkter. Vi ønsker at håndhæve vores retningslinjer for ansvarlige investeringer for alle investeringer på tværs af aktivklasser og af investeringsstrukturer. På denne baggrund er vi pt. ved at undersøge løsninger for at håndhæve retningslinjerne også for finansielle instrumenter og syntetiske produkter - samtidig med at omkostningerne holdes nede (jf. FIL paragraf 158).
 
Vi forventer at have en løsning klar i første halvår 2022.
Politikker og retningslinjer

Oplysninger om bæredygtighed i PKA’s investeringer

Samfundsansvar og bæredygtighed er en integreret del af PKA’s forretningsstrategi, og med udgangspunkt i et nyt regelsæt fra EU – den såkaldte disclosure-forordning – har vi beskrevet de bæredygtighedsrelaterede oplysninger for PKA’s investeringsaktiviteter.