Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ansvarlige investeringer

Sammen med medlemmerne arbejder PKA for at bidrage til en ansvarlig udvikling. Med en samlet formue på 300 milliarder kroner investerer PKA i vedvarende energi, bæredygtigt byggeri og vækst i udviklingslande. For langsigtede, ansvarlige investeringer giver gode afkast til medlemmerne, samtidig med at de bidrager til en bæredygtig fremtid.

arrow_downward

Fokus på FN’s verdensmål

FN’s 17 verdensmål skal sikre en global bæredygtig udvikling og bl.a. udrydde fattigdom og sult, sikre grøn energi og anstændige jobs. PKA har særligt fokus på, at investeringerne og det aktive ejerskab bidrager til syv af målene.

Aktivt ejerskab

Skubber selskaber i ansvarlig retning

PKA mener, at fokus på miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til selskabers evne til at skabe afkast til investorerne. Med aktivt ejerskab arbejder PKA løbende på at integrere ansvarlighed i de selskaber, som PKA investerer i.

arrow_downward

Generalforsamlinger som løftestang

PKA bruger sin stemmeret på generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen. Målet er at sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner.

Dialog skaber forandringer

PKA går i dialog med selskaber til at skubbe på for en positiv og ansvarlig udvikling. PKA diskuterer bl.a. arbejdstagerrettigheder, klimaspørgsmål, med selskabernes ledelse. Er der kritisable forhold hos selskabet, går PKA i dialog for at løse udfordringerne.

Klimafokus påvirker forretningen

add

Politiske fokus på klimaforandringer og udvikling af vedvarende energi sætter selskaber med aktiviteter inden for fossile brændsler under pres.

På den baggrund har PKA sammen med andre investorer fremsat klimaresolutioner på generalforsamlinger hos energi- og mineselskaber med aktiviteter inden for olie, gas og kul. Med resolutionerne skal selskaberne redegøre for, hvad initiativerne mod klimaforandringer vil betyde for deres forretning. PKA har støttet klimaresolutioner hos bl.a. mineselskaberne Rio Tinto, Glencore og Anglo American samt oliegiganten Exxon.

PKA bruger klimaresolutioner til at få selskaberne til at tage klimaudfordringerne alvorligt. Målet er, at selskaberne fortæller, hvordan de vil håndtere, at verden i stigende grad bruger mindre fossil energi, og hvordan de ruster forretningen til en verden baseret i højere grad på vedvarende energi.

For PKA er det nødvendigt at vide, om selskaberne også vil være attraktive investeringer i det lange løb, så PKA fortsat kan skabe gode afkast til medlemmerne. Klimaresolutionerne sender et klart budskab til selskaberne om, at det globale klimafokus kan true deres forretningsmodel.

Uddannelse reducerer arbejdsskader

add

Det sydkoreanske selskab, SK Hynix, er et af de mange selskaber, som PKA har været i dialog med om udfordringer med arbejdstagerrettigheder. Der blev rapporteret om alvorlige problemer med gaslækager og brug af giftige kemikalier uden beskyttelsesdragter. PKA og samarbejdspartneren, Hermes, gik i dialog med SK Hynix for at afdække problemerne med sundheds- og sikkerhedsforholdene og kom med anbefalinger til forbedring af forholdene.

Selskabet var positive over for anbefalingerne og dialogen resulterede i en femårsplan, der skal forebygge arbejdsulykker. Bl.a. uddannes og trænes medarbejdere og ledelsen i sikkerhedsprocedurer samt forebyggelse og behandling af sygdomme. Hertil blev der installeret strikse sikkerhedsforanstaltninger og ledelsen skal systematisk rapportere om medarbejdernes sikkerhed. Sammen med Hermes vil PKA fortsat monitorere, om selskabet fastholder fokus på sikkerhed og uddannelse.

Klima

Investerer i grøn omstilling

PKA investerer milliarder i vedvarende energi for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til klimaaftalen fra Paris. Samtidig påvirker PKA selskaber i en bæredygtig retning og sætter klimaet på den politiske dagsorden.

arrow_downward

Klimainvesteringer

PKA’s ambition er, at 10% af formuen er investeret i klimaprojekter i 2020. I dag er 9,6% af formuen investeret i klimaprojekter svarende til 26,5 mia. kr.

mia. kr.

5 havmølleparker, der leverer grøn strøm til ca. 2,2 mio. husstande

mia. kr.

Grønne obligationer, der finansierer vedvarende energi som sol, vind og vandkraft

mio. kr.

Energifond, der energirenoverer ejendomme i Danmark

Påvirker sort energi i grøn retning

I dialog

PKA er i dialog med 26 selskaber med aktiviteter inden for fossile brændsler. Målet er, at de omstiller forretningen til mere vedvarende energikilder.

Beholdt

PKA har beholdt sine investeringer i 37 selskaber, da de enten har fremlagt en plan at omstille forretningen til mere vedvarende energikilder eller allerede er i gang med omstillingen.

Ekskluderet

PKA har ekskluderet 126 selskaber med aktiviteter inden for fossile brændsler, da de ikke vil omstille forretningen til mere vedvarende energikilder.

Klima på dagsordenen

Påvirker den politiske dagsordenen

Der er brug for langsigtede politiske rammevilkår og offentlig-private partnerskaber for at løse klimaudfordringerne. Derfor går PKA i dialog med politikere for at sætte fokus på investorernes rolle i den grønne omstilling og er med i en række internationale klimaorganisationer.

Investeringer i udviklingslande

Skaber vækst i  udviklingslande

PKA investerer i at skabe jobs i udviklingslande og sikrer samtidig, at der er fokus på ordentlige arbejds- og lønvilkår. Investeringerne øger levestandarden og skaber samtidig gode afkast til medlemmernes pensioner.

arrow_downward

Investeringer og arbejdstagerrettigheder

mia. kr.

Afrikafond, der investerer i infrastruktur og understøtte bæredygtig udvikling i Afrika.

mio. kr.

Mikrolånsfonde, der udlåner penge til 5,5 mio. mennesker til at starte egen virksomhed i 17 udviklingslande.

Selskaber

I 2018 var PKA i dialog med 38 selskaber om udfordringer med løn- og arbejdsvilkår.

Bæredygtige ejendomme

Bæredygtige byer

Ejendomme står for ca. 40% af det globale energiforbrug. Skal klimaaftalen fra Paris overholdes, skal klimabelastningen fra ejendomme reduceres.

PKA arbejder for at skabe ejendomme med et sundt indeklima, sociale kvaliteter og lav klimapåvirkning. PKA er i gang med at reducere klimabelastningen fra sine danske ejendomme med næsten to tredjedele frem mod 2020. Det bidrager både til den grønne omstilling og giver attraktive ejendomme med stabile og fremtidssikrede afkast.

PKA bæredygtighedscertificerer ejendomme og energirenoverer løbende eksisterende ejendomme og bygger nye ejendomme efter højeste klimastandarder.

arrow_downward

Ambitiøs klimamål

PKA skærer næsten to tredjedele af den gennemsnitlige CO2-belastning per m2 fra sine danske ejendomme frem mod 2020. Fra 2008 til 2015 gik ejendommene fra en gennemsnitligt energimærkning D til C. I 2020 vil ejendommene have en gennemsnitlig energimærkning B.

Klimafokus i nye og eksisterende ejendomme

Svanemærkede boliger er godt for klimaet og uden skadelige kemikalier

add

I 2016 byggede PKA Danmarks første svanemærkede lejeboliger i Hillerød, og har siden bygget flere i Irmabyen i Rødovre. Samlet har PKA investeret 587 mio. kr. i 256 boliger svanemærkede boliger.

Boligerne har et lavt energiforbrug og fokus på bæredygtighed i hele ejendommens levetid – fra opførelse, drift til genanvendelse af materialer. Der er strenge krav til, at alle materialer er uden miljø- og sundhedsskadelige stoffer og brug af bæredygtighedscertificeret træ. Tilsammen sikrer det et sundt indeklima.

Læs mere om Svanemærket.

Energiløft til erhvervsejendomme

add

Som en af de første eksisterende erhvervsejendomme er PKA’s kontorejendom i Virum blevet hædret for dens bæredygtighedskvaliteter. Ejendommen fik prisen af den danske DGNB-certificeringsordning for bæredygtige byggerier.

Kontorejendommen var med i et pilotforsøg fra DGNB, der skal løfte arbejdet med bæredygtighed for eksisterende ejendomme. Ejendommen fik guld for en række grønne løsninger som fx installering af LED-belysning og reducering af varme- og kuldepåvirkningen fra vinduer. Tilsammen sikrer løsningerne et lavt energiforbrug, reducerer klimapåvirkningen og skaber et godt indeklima til gavn for lejerne.

Læs mere om DGNB

En bæredygtig ejendomsbranche

PKA bidrager med sin erfaring og viden til, at ejendomsbranchen udvikler nye rentable klimaløsninger, og at politiske rammevilkår baner vejen til større bæredygtighed. PKA er bl.a. medlem af Danish Green Building Council, der arbejder for bæredygtigt byggeri samt partnerskabet, Energispring, der skal sikre et CO2-neutralt København i 2025.

Retningslinjer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

PKA investerer i overensstemmelse med internationale konventioner og principper for selskabers sociale ansvar. Retningslinjerne er vedtaget af bestyrelserne i de tre PKA-pensionskasser og diskuteres løbende med de delegerede.

arrow_downward

Investeringer med positiv forskel

PKA har en ambition om, at investeringerne både skaber gode afkast til medlemmerne og gør en positiv forskel for samfundet. PKA har særlig fokus på, at investeringerne understøtter syv af FN’s verdensmål.

Aktivt ejerskab

PKA er i løbende dialog med de selskaber, som PKA investerer i, om deres arbejde med ansvarlighed. PKA prioriterer dialog med selskaberne fremfor at sælge ejerandelene og vende ryggen til eventuelle problemer. PKA mener, at det er den bedste vej til at skabe positive forandringer hos selskaberne og dermed større værdi til medlemmernes pensioner og samfundet generelt.

Politik for aktivt ejerskab

Redegørelse for aktivt ejerskab 2018

FN Global Compact

PKA investerer i overensstemmelse med FN’s Global Compacts principper for samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne er en ramme for selskabers arbejde med ansvarlighed og adresserer bl.a. menneskerettigheder, korruption samt miljø og klima.

Tobaksrestriktion

PKA investerer ikke i tobaksselskaber og har ekskluderet 27 tobaksselskaber.

Våbenrestriktion

PKA investerer ikke i selskaber, der producerer våben hørende under internationale konventioner for kontroversielle våben som fx klyngebomber og kemiske våben. Restriktionen gælder også for underleverandører, der leverer komponenter, service eller udvikling, der er specielt udviklet til kontroversielle våben. PKA har ekskluderet 55 af disse selskaber.

Kulrestriktion

PKA investerer ikke i selskaber, hvor over 90% af forretningen er baseret på kulaktiviteter. PKA har ekskluderet 71 selskaber på den baggrund.

Skattepolitik

PKA investerer ansvarligt - dette inkluderer også skatteområdet. PKA mener, at selskaber med en ansvarlig skattepolitik vil skabe det bedste langsigtede afkast, og derfor har PKA en klar skattepolitik, der gælder for alle investeringer.

PKA’s skattepolitik

Udlån af aktier

PKA foretager ikke aktieudlån